Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Portalen för öppenhet och insyn

EUIPO förbinder sig fullständigt till principen om öppenhet och tillgänglighet inom ramen för artikel 15.3 i EUF-fördraget. Syftet med portalen för öppenhet och insyn är att göra det enklare än någonsin att söka och hitta dokument, och när nya dokument publiceras tillgängliggörs de här. Dokumenten organiseras enligt fem kategorier: ekonomi, miljö, personal, organisation samt socialt och relationsmässigt kapital. De är tillgängliga genom menyraden till höger eller via den glidande menyn nedan:

Innehållet som listas nedan utgör huvuddokumenten, eller länkar till dokumentens huvudområden och information i det offentliga registret, som presenteras här för enkel åtkomst.

Strategisk plan 2025

 

Den strategiska planen är EUIPO:s färdplan som fastställer EUIPO:s strategiska vision fram till 2025. Den strategiska planen är framtagen med råd och insatser från en rad olika källor – personal, användare och immaterialrättsmyndigheter både inom och utanför EU och har godkänts av EUIPO:s styrelse.

 


PDF Mer information >>

Arbetsprogram

< 

Varje år utarbetar myndigheten ett arbetsprogram som ska godkännas av styrelsen, som består av representanter från EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Arbetsprogrammet täcker in samtliga planerade aktiviteter för ett år framåt. Arbetsprogrammet genomförs när styrelsen har gett sitt godkännande.


pdf Mer information >>

EUIPO:s budget 2022

 

EUIPO:s budget för det kommande året utarbetas och läggs fram för myndighetens budgetkommitté för godkännande. Budgeten kan genomföras först när den har godkänts av budgetkommittén, som består av representanter från EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.
 


pdf Mer information >>

EUIPO:s GRI-innehållsförteckning

 

GRI-innehållsförteckningen (Global Reporting Initiative, GRI) sammanfattar EUIPO:s rapporteringscykel och publiceras som bilaga till årsrapporten under första halvåret varje år. Som en offentlig organisation visar EUIPO sitt engagemang för hållbarhet genom att tillhandahålla sina tjänster och genomföra sina policyer och strategier enligt beskrivningen i den strategiska planen 2020.


pdf

Dokument Ladda ner
Strategic Plan 2025 PDF Mer information >>
Organisationsschema för myndigheten pdf Mer information >>
Styrelse Mer information >>
EUIPO:s fokusrapport om varumärken: Utvecklingen 2010–2017 pdf
EUIPO:s fokusrapport om formgivningar: Utvecklingen 2010–2019 pdf
Konstituerande akt pdf

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here

Ingen ADT har definierats

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information