Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Registreringsförfarandet

Du har just ansökt om registrering av en formgivning. Vad händer sedan? Finns det något du behöver göra?

När din ansökan har tagits emot av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kontrolleras den av våra granskare. Om du har ansökt online är vägen till registrering enkel. De flesta onlineansökningar registreras inom några dagar.

Följande gäller ansökningar som lämnas in direkt till EUIPO. Världsorganisationen för immateriell äganderätt (Wipo) sköter det mesta av kontrollen av att de formella kraven är uppfyllda för internationella registreringar som lämnas in till Wipo med EU designerat.


Granskningskriterier

Formella krav

Alla ansökningar genomgår en kontroll av att de formella kraven är uppfyllda. Om en granskare upptäcker ett problem meddelas du eller ditt ombud (om du har utsett ett sådant) vilka åtgärder som ska vidtas. Normalt får du två månader på dig att svara på granskarens invändning (eller meddelande om felaktigheter, som vi kallar det). Om denna period inte räcker kan du begära förlängning. EUIPO beviljar i allmänhet en första begäran om förlängning automatiskt. En andra begäran om förlängning beviljas endast om den är tillräckligt och korrekt motiverad.


Några exempel på problem som kan uppstå

Lösning

Den återgivning du har lämnat in lämpar sig inte för reproduktion, dvs. det framgår inte klart av återgivningen vad skyddet söks för. Lösning Dölj

Du blir ombedd att (per post) skicka en tydlig återgivning av den formgivning du vill skydda. Det datum när EUIPO tar emot återgivningen räknas som ansökningsdatum.

De synpunkter du har lämnat in stämmer inte överens. Lösning Dölj

Du blir ombedd att

  • ta bort icke överensstämmande synpunkter från din ansökan, eller
  • omvandla din ansökan till en gemensam ansökan med flera formgivningar och att betala motsvarande avgifter.
Du är antingen ett företag som saknar säte eller inte bedriver verklig och faktisk verksamhet i EU, eller så är du en fysisk person som inte har sin hemvist i EU och du har inte utsett något ombud. Lösning Dölj

Du blir ombedd att utse ett ombud.

De avgifter du har betalat täcker inte alla formgivningar du har ansökt om registrering av. Lösning Dölj

Du blir ombedd att betala utestående avgift eller att ta bort några av dina formgivningar.

Du har inte angett någon produkt eller angivelsen är felaktig. Lösning Dölj

Du blir ombedd att ange produkten eller att ange produkternas karaktär och ändamål för att tillåta korrekt klassificering. Vi rekommenderar starkt att du använder klassificeringsverktyget Eurolocarno.


Om ditt svar inte löser problemet kommer granskaren att avslå din formgivningsansökan, antingen i dess helhet eller, om det gäller en gemensam ansökan, för vissa av formgivningarna. Granskaren utfärdar ett beslut som kan överklagas om du inte håller med om det.

Vad vi granskar

EUIPO:s sakliga prövning är begränsad till följande två frågor:

  1. Är din formgivning en formgivning?
    Utgör din formgivning en produkts eller en produktdels utseende? Om granskaren inte anser det utfärdar han eller hon ett meddelande. En formgivning som återger en levande växt skulle till exempel bli föremål för ett sådant meddelande.
  2. Innehåller formgivningen ett element som strider mot allmän ordning eller allmän moral?
    Vad som avses med begreppen allmän ordning och allmän moral kan variera mellan olika länder. Med tanke på EU-formgivningens enhetliga karaktär räcker det emellertid med att en formgivning anses strida mot allmän ordning i minst en del av EU för att ansökan ska avslås.

Om granskaren anser att din formgivning bryter mot någon av dessa två regler får du ett meddelande om felaktigheter där du erbjuds möjligheten att återkalla eller ändra återgivningen av formgivningen. Du kan också inkomma med synpunkter. Om du bestämmer dig för att lämna in en ändrad återgivning av formgivningen godtas denna på villkor att "formgivningens identitet" bibehålls. Du kan givetvis inte lämna in en helt annan formgivning. Du kan bara ta bort eller avstå från oviktiga egenskaper, dvs. de som troligen inte uppmärksammas av en kunnig användare.

Om du inte svarar alls eller inte löser det problem granskaren har påpekat får du ett meddelande om att din formgivningsansökan avslås. Även detta beslut kan överklagas.

Vad omfattas inte av granskningen?

EUIPO kommer inte på eget initiativ kontrollera om din formgivning är ny eller särpräglad. Tredje parter kan begära att din formgivning ogiltigförklaras. Ogiltighetsförfarandet kan inledas först när en formgivning har registrerats – inte under registreringsprocessen.

Registreringsbevis

Om inget problem upptäcks eller om du löser eventuella problem som uppstår kommer din formgivning att registreras. Den kommer också att offentliggöras i tidningen för EU-formgivningar. Om du har begärt att offentliggörandet av din formgivning ska senareläggas kommer endast formgivningsnummer, ansökningsdatum, registreringsdatum samt sökandens och ombudets namn att offentliggöras. Återgivningen av själva formgivningen kommer inte att offentliggöras.

Ett registreringsbevis utfärdas online efter att den registrerade EU-formgivningen har offentliggjorts i sin helhet. Du erbjuds att ladda ner registreringsbeviset från och med dagen efter offentliggörandet. Ingen papperskopia av registreringsbeviset utfärdas. Däremot kan obestyrkta eller bestyrkta kopior av registreringsbeviset begäras.

Hur begär man prövning av EUIPO:s beslut?

Ett slutgiltigt beslut som har gått en part emot kan överklagas av denne. Om du vill överklaga kan du använda vårt pappersformulär. Vid behov kan du också konsultera de förklarande anmärkningarna. Du kan också göra detta online via ditt användarområde.

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information