Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

SME-fund-2023-tracking-codeSMF-fonden 2023


SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for business är ett bidragssystem utformat för att hjälpa EU:s små och medelstora företag (SMF) med deras immateriella rättigheter. SMF-fonden är ett initiativ från Europeiska kommissionen som genomförs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och kommer att pågå från den 23 januari 2023 till den 8 december 2023.

Medlen är begränsade och är tillgängliga enligt principen ”först till kvarn”.

Om du vill begära återbetalning av dina kuponger från SMF-fonden 2022, gå in på ditt SMF-fondkonto för att fylla i formuläret för begäran om återbetalning.

Varför är det nödvändigt att skydda sina immateriella rättigheter?

Att skydda sina immateriella rättigheter är ett måste i den digitala tidsåldern. Det är det enda lagliga sättet att undvika att dina unika idéer, produkter eller tjänster kopieras eller används utan tillstånd. Immaterialrättsskydd genom SMF-fonden kan täcka många olika typer av tillgångar, inklusive varumärken, formgivningar, patent och växtsorter.

Vem kan dra nytta av SMF-fonden?

SMF-fonden erbjuder finansiellt stöd till SMF som är etablerade i EU. Ansökan kan lämnas in av en ägare, en anställd eller ett auktoriserat externt ombud som agerar på företagets vägnar. Bidrag tilldelas det lilla eller medelstora företaget och återbetalningen sätts alltid in direkt på företagets bankkonto.

Så fungerar SMF-fonden:

Välj

DITT LAND

SMF-fonden är ett återbetalningsprogram som utfärdar kuponger som kan användas för att delvis täcka avgifterna för de valda åtgärderna. Det finns flera typer av kuponger beroende på vilken åtgärd du vill genomföra:

Förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)

Upp till 1350 euro*

Det är avsett att täcka kostnaden för IP Scan.

*Värdet varierar beroende på land.

 

Varumärken och formgivningar

1000 euro

Avser bidragsberättigande avgifter för varumärken och formgivningar.

Patent

1 500 euro

Avser bidragsberättigande avgifter för patent.

 

Gemenskapsväxtsort

225 euro

Avser avgift för onlineansökan om gemenskapsväxtsorter.

Varumärken och formgivningar

1000 euro

Avser bidragsberättigande avgifter för varumärken och formgivningar.

 

Patent

1 500 euro

Avser bidragsberättigande avgifter för patent.

Gemenskapsväxtsort

225 euro

Avser avgifter för onlineansökan om gemenskapsväxtsorter.

 
 
 
 
 
 
 

Så här gör du för att dra nytta av SMF-fonden:

 1.  Registrera dig, logga in på ditt SMF-fondkonto och lämna in ansökningsformuläret när du har kommit fram till vilken typ av kupong som bäst passar ditt företags behov. Mer information finns i Vanliga frågor.
 2.  När din ansökan godkänts kommer du att få ett meddelande om tilldelning av bidrag och din(a) kupong(er)*. Du kan då ansöka om de åtgärder för immateriella rättigheter som du behöver.
 3.  För att få ersättning för de immaterialrättsliga åtgärder som du ansökt om behöver du ansöka om återbetalning efter att du har betalat för åtgärderna via formuläret som finns på ditt SMF-fondkonto

*Obs! 
Kupongerna gäller i 2 månader från det att du får bidraget. Denna giltighetsperiod kan förlängas med ytterligare 2 månader. Om du behöver en förlängning kan du begära den direkt genom ditt SMF-fondkonto under den sista månaden av den första tvåmånadersperioden. Under denna period kan du ansöka om och betala för åtgärder för immateriella rättigheter som är kopplade till kupongen (kupongerna) du tilldelats och sedan ansöka om motsvarande återbetalning, och på så sätt aktivera din(a) kupong(er).

Se till att använda din(a) kupong(er) under giltighetstiden.
Om din kupong går ut utan att förlängas eller aktiveras kan den inte användas för att begära återbetalning. Du har inte rätt att på nytt ansöka om bidrag från SMF-fonden för samma kupong under samma år.

När du har aktiverat din(a) kupong(er) inleds en ”genomförandeperiod” under vilken du kan ansöka om ytterligare åtgärder och återbetalning inom ramen för din(a) kupong(er). Denna period varar i

 • 6 månader för kuponger för IP Scan samt för varumärken och formgivningar,
 • 12 månader för patentkuponger.

Det finns ingen ”genomförandeperiod” för kupongen för gemenskapsväxtsorter eftersom denna kupong kommer att vara fullständigt förbrukad efter att den första återbetalningen har begärts.

Åtgärder som du kan ansöka om

År 2023 omfattar SMF-fonden flera åtgärder som syftar till att hjälpa dig att genomföra din strategi för immaterialrättstillgångar i enlighet med ditt företags behov.

Återbetalning av 90 procent av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)

 • Genom intervjuer som anordnats med en immaterialrättsexpert utsedd av den nationella immaterialrättsmyndigheten undersöker du i samarbete med experten din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner för att fastställa den mest lämpliga strategin för ditt företag. IP Scan är inte en rättslig tjänst.

 • Efter bedömningen kommer immaterialrättsexperten att ge dig en fullständig rapport om din strategi för immateriella rättigheter och föreslå bästa praxis för och rekommendationer om hur dina immateriella rättigheter ska förvaltas, skyddas och utvecklas i framtiden.

 • IP Scan omfattar alla typer av immateriella rättigheter (varumärken, formgivningar, patent, nyttighetsmodeller, växtsorter och geografiska beteckningar) och även immateriella tillgångar som är oregistrerade eller inte kan registreras (till exempel upphovsrätter, affärshemligheter, företagsnamn eller domännamn).

 • Mer detaljerad information om tjänsten IP Scan (förhandsbedömning av immateriella rättigheter) och dess fördelar finns på IP Scan-webbsidan. För mer information om IP Scan inom ramen för SMF-fonden kan du besöka din  immaterialrättsmyndighets webbplats.

 

Vilken skyddsnivå du väljer (nationell nivå, regional nivå, EU-nivå eller internationell nivå) beror på din affärsstrategi och dina tillväxtplaner. Om du inte vet vilket skydd eller vilken geografisk skyddsnivå som du ska ansöka om, eller på vilken territoriell nivå, kan en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) eller en gratis konsultation om immateriella rättigheter (gratis personligt immaterialrättsstöd) hjälpa dig att fatta rätt beslut.

 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar på EU-nivå
  Du kan ansöka om återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning för offentliggörande på EU-nivå. Registreringen för denna typ av skydd ska göras via EUIPO.

 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar på nationell och regional nivå
  Du kan ansöka om återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning för offentliggörande på nationell och regional nivå. Registreringen för den här typen av skydd ska göras direkt via en nationell immaterialrättsmyndighet eller Benelux byrå för immateriell äganderätt (för skydd på regional nivå som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

 • Återbetalning av 50 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar utan för EU
  Du kan ansöka om återbetalning av 50 procent av grundansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, designeringsavgifter och efterföljande designeringsavgifter utanför EU. Designeringsavgifter för EU-länder är undantagna, liksom de handläggningsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten. Ansökan för denna typ av skydd ska göras via Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

 

 • Återbetalning av 75 procent av avgifterna för en rapport om utredning av patenthistorik.
  Rapporten bygger på uppgifter från hela världen och ska utarbetas av en nationell immaterialrättsmyndighet i en EU-medlemsstat.

 • Återbetalning av 75 procent av avgifter för patent innan det beviljas (inlämning, nyhetsgranskning och granskning) samt beviljande av patent och avgifter för offentliggörande för nationellt skydd i en EU-medlemsstat.

 • Återbetalning av 75 procent av avgifterna för inlämning och nyhetsgranskning för patent som lämnas in till Europeiska patentverket (EPO).
  Andra avgifter för europeiska patent ingår inte.

 

 • Återbetalning av 50 procent av avgiften för onlineansökan på EU-nivå
  Du kan ansöka om återbetalning av 50 procent av avgiften för onlineansökan. Pappersansökningar berättigar inte till återbetalning från SMF-fonden. Ansökan om denna typ av skydd ska lämnas in via Gemenskapens växtsortsmyndighet(CPVO).

 

Din  immaterialrättsmyndighet erbjuder också en egen förhandsbedömning av immateriella rättigheter, som inte omfattas av SMF-fonden. Mer information finns här.

Detaljerad information om begränsningar och avgifter kan hittas i förslagsinfordran och motsvarande bilagor.

Innan du ansöker:

Ansökningsprocessen är enkel. Se bara till att du har följande dokument redo när du ansöker. Dessa dokument måste vara i pdf-format (skannade versioner av fysiska dokument i pdf-format accepteras). All dokumentation som lämnas in måste vara läsbar och utan lösenordsskydd.

 

Ditt företags bankintyg (exempel) som innehåller följande upplysningar: företagsnamn som kontoinnehavare, fullständigt IBAN med landskod (exempel) och BIC-/SWIFT-kod.

 

Ditt företags momsintyg eller nationella registreringsintyg, som utfärdats av behörig nationell myndighet.

 

Om ditt SMF använder sig av ett externt ombud eller om du är externt ombud på ett SMF:s vägnar måste du lämna in en ”försäkran på heder och samvete” (mall), undertecknad av en behörig ägare av eller anställd i det lilla eller medelstora företaget.

Observera: För att utnyttja tiden på bästa sätt, se till att ha all information om dina immateriella tillgångar redo innan du påbörjar processen för att söka till SMF-fonden.

Förteckning över avgifter och kontaktpersoner

I nedanstående förteckning anges de återbetalningsbara avgifterna per verksamhet och land samt de kontaktpersoner vid EUIPO, Wipo och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter som kan svara på frågor om SMF-fonden.

Förteckningen är endast vägledande och kan komma att ändras, eftersom den innehåller information från olika källor. Den senast uppdaterade informationen hittar du i den ursprungliga källan.

Här hittar du också en sammanfattning av kontakterna vid de nationella immaterialrättsmyndigheterna

Om du behöver hjälp:

Du kan hitta detaljerad information om SMS-fonden inom ramen för Ideas Powered for Business i förslagsinfordran.

Om du har frågor kan du söka svar i vanliga frågor om SMF-fonden eller chatta med oss online på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska. Vi finns också på EUIPO:s informationscenter på nummer +34 965 139 100 måndag till fredag kl. 8.30–18.30 (GMT+1).

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till oss på valfritt officiellt EU-språk. Skicka ditt e-postmeddelande till information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.