Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu


Innehållet på denna sida finns bara på English, Español, Deutsch, Français och Italiano.

Överklagandenämnderna

– Vi åtar oss att tillhandahålla effektiv tvistlösning, effektiviserade överklagandeförfaranden och konsekvent praxis.

Överklagandenämnderna ansvarar för att avgöra överklaganden av förstainstansbeslut som EUIPO fattat om EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Överklagandenämndernas beslut kan i sin tur prövas vid tribunalen, vars domar kan överklagas till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) när det gäller rättsfrågor. Överklagandenämnderna är oberoende och när de beslutar i ett ärende är de inte bundna av några instruktioner.

En överklagandenämnd som beslutar i ett ärende består av tre ledamöter, varav en även är ordförande. Två av ledamöterna måste vara jurister. I vissa ärenden kan dock besvärskammaren eller en enskild ledamot fatta beslut.

Besvärskammaren består av nio ledamöter, inklusive direktören för överklagandenämnderna, som är ordförande, samt av nämndordförandena och vanliga ledamöter som väljs ut från en särskild förteckning. En nämnd kan hänskjuta ett ärende till besvärskammaren om den anser att detta är motiverat på grund av den juridiska svårighetsgraden, ärendets betydelse eller särskilda omständigheter, t.ex. om överklagandenämnderna har utfärdat motstridiga beslut om en rättsfråga som ärendet väcker. Av samma skäl kan presidiet hänskjuta ett ärende till besvärskammaren.

Den nämnd som tilldelas ärendet kan överlåta ärendet åt en enskild ledamot som är jurist, till exempel om beslutet avslutar förfarandena efter att det överklagade eller äldre varumärket återkallats, fått avslag, avståtts eller avförts, om beslutet fastställer kostnadsbeloppet, endast avser överklagandets tillåtlighet eller avser ett överklagande av beslut som granskaren har fattat enligt artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och nämnden bekräftar detta beslut (se artikel 36 i EU-varumärkesförordningen).

 

Förordning

Överklagandenämnderna lyder under EU-varumärkesförordningen. Den tillämpas på handläggningen av överklaganden enligt både varumärkes- och formgivningsförordningen.

 

Presidiet

Presidiet ansvarar för överklagandenämndernas regler och organisation, inklusive fördelningen av ledamöterna på de enskilda nämnderna och fastställandet av reglerna för fördelning av ärenden på nämnderna. Det består av direktören för överklagandenämnderna, som är ordförande, samt av nämndordförandena och ledamöter som väljs ut för varje kalenderår av samtliga ledamöter av nämnderna (utom direktören och nämndordförandena).

Presidiet beslutar om detta varje år. Överklagandenämnderna består för närvarande av fyra nämnder som uteslutande handlägger varumärkesärenden och en nämnd som handlägger formgivningsärenden. Vidare kan besvärskammaren pröva alla ärenden som rör varumärken och formgivningar.

 

Ledamöterna av överklagandenämnderna

Direktören för överklagandenämnderna utses av Europeiska unionens råd. Direktören har lednings- och organisationsbefogenheter och är ordförande för presidiet och besvärskammaren. Ordförandena för överklagandenämnderna utses också av Europeiska unionens råd. De har lednings- och organisationsansvar för sina respektive nämnder och ansvarar för att utse föredraganden i varje överklagandeärende. Ledamöterna av överklagandenämnderna utses av myndighetens styrelse.

 

Överklagandenämndskonferenser

Överklagandenämnderna håller, tillsammans med andra avdelningar vid EUIPO, regelbundet konferenser och seminarier på EUIPO:s huvudkontor i Alicante:

Överklagandenämndskonferenser Visa Göm
 
Översikt över överklagandenämndernas beslutVisaGöm
 
Överklagandenämndernas studier * Visa Dölj


*Dessa studier speglar uppfattningen hos experterna som har sammanställt dem. De syftar till att informera om och underlätta förståelsen av marknadsförhållandena samt de rättsliga och ekonomiska bestämmelser och den praxis som gäller på specifika områden i medlemsstaterna. De bör på inget sätt betraktas som överklagandenämndernas uppfattning eller ha någon slags bindande verkan för nämnderna.

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 30-06-2017
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information