Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Bevaka dina rättigheter

En registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamrätt att använda den. Innehavaren har rätt att hindra tredje part från att utan innehavarens samtycke använda den.

Artikel 19 i förordningen om gemenskapsformgivningar

 
 

Det är lika viktigt att du hävdar rätten till din formgivning som att du registrerar den.

Du ansvarar själv för att hävda rätten till din registrerade gemenskapsformgivning. För att hävda rätten till formgivningen på ett effektivt sätt måste du vara vaksam. En registrerad gemenskapsformgivning upplyser dina konkurrenter om att du har en rättighet. Men om någon använder din formgivning, eller en som liknar den, utan ditt tillstånd är det du som ansvarar för att stoppa dem.

 

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ansvarar för att registrera EU-varumärken och gemenskapsformgivningar.

EUIPO är inte en verkställande myndighet, så vi kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning om hur man hävdar rätten till varumärken eller formgivningar.

 

Registren

Se till att ingen försöker skydda en identisk eller likartad formgivning.

Sök i formgivningsregistren efter formgivningar som är identiska med eller liknar dina.

Vi erbjuder sökverktyg för registreringar av formgivningar. Registrerade användare kan konfigurera automatiska övervakningsvarningar och få ett meddelande varje gång EUIPO tar emot en ansökan om registrering av en formgivning som kan stå i konflikt med deras.

DesignView är en sökmotor som kan söka efter både registrerade gemenskapsformgivningar och nationella ansökningar och registreringar i EU:s medlemsstater.

Du kan antingen göra egna sökningar eller använda de särskilda övervakningstjänster som erbjuds av jurister specialiserade på immaterialrätt.

Om du upptäcker att en konkurrent har registrerat en formgivning som liknar eller är identisk med din, kan du hävda din tidigare rättighet och begära att den senare formgivningsregistreringen ogiltigförklaras.

Du ansvarar själv för att vidta åtgärder.

Marknaden

Se till att ingen använder din formgivning på marknaden.

Övervaka marknaden via press, branschpublikationer och internet för att hitta företag som använder din formgivning utan tillstånd.

Kom ihåg att olaglig användning av din formgivning kan ske både i form av fysiska varor och i annonsmedier, inklusive på webbplatser som används för att främja försäljningen.

Överväg att göra en ansökan om tullövervakning hos din nationella tullmyndighet. Om tulltjänstemän stöter på produkter som eventuellt gör intrång på immateriella rättigheter kan de söka i databaser där alla ansökningar finns samlade centralt. På så sätt kan de identifiera möjliga intrång och beslagta förfalskade varor.

Du kan också lämna information om dina produkter och varumärken i IP Enforcement Portal. Den är framtagen för att göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att upptäcka förfalskade varor. Där kan du utan kostnad lägga till information om exempelvis förpackning, märkning och/eller kontaktuppgifter för dina produkter. De brottsbekämpande myndigheterna använder sedan informationen för att se skillnad på förfalskade och äkta varor.

Hos EUIPO

Ansöka om att identiska eller likartade registrerade formgivningar förklaras ogiltiga.

 

I domstol och inom företagsverksamheten

Vidta åtgärder mot intrångsgöraren

Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist innan du vidtar någon åtgärd i en tvist.

 

Underrätta den påstådda intrångsgöraren – anmodan om att upphöra med intrånget

När ett intrång har upptäckts ska du överväga att skicka en anmodan om att det ska upphöra där du underrättar din konkurrent om konflikten. Detta innebär att din konkurrent formellt blir medveten om dina rättigheter och låter konkurrenten förstå att han kan bli föremål för ytterligare åtgärder om han inte tar hänsyn till dina rättigheter.

 

Förhandla

I vissa fall kan du förhandla fram en förlikning genom medling eller skiljedomsförfarande. Dessa tjänster lämpar sig för tvister mellan seriösa företag där båda sidor söker kostnadseffektiva och praktiska lösningar.

 

Civilrättsliga åtgärder

Om dina försök att varna eller förhandla med den påstådda intrångsgöraren misslyckas finns det andra rättsliga åtgärder för att bekämpa intrång, t.ex. föreläggande om muntlig förhandling och beläggande med kvarstad för att förhindra olaglig användning av din formgivning. Civilrättsliga verkställighetsåtgärder måste alltid vidtas på nationell nivå i relevanta EU-jurisdiktioner. En fördel med den registrerade gemenskapsformgivningen är dock att en domstol är behörig att beordra sådana åtgärder i alla medlemsstater.

 

Straffrättsliga åtgärder

Förfalskning och piratkopiering är föremål för straffrättsliga åtgärder. Du måste kontakta nationella brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter i den relevanta EU-jurisdiktionen.

Observera att de straffrättsliga verkställighetsreglerna för immateriella rättigheter inte har harmoniserats i EU. Straffrättsliga verkställighetsåtgärder tillämpas på nationell nivå enligt relevant nationell lagstiftning. Därför varierar de möjligheter som finns tillgängliga för straffrättslig verkställighet på europeisk nivå kraftigt, och det går inte alltid att tillämpa straffrättsliga verkställighetsåtgärder på samma sätt i alla länder.

Om du blir ombedd att bevisa i rättsliga förhandlingar att din registrerade gemenskapsformgivning existerar kan du få en obestyrkt eller bestyrkt kopia av registreringen via din User Area.

Sidan senast uppdaterad 08-01-2020
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information