Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Nyheter

mars 19, 2020 Om EUIPO

Förlängning av tidsfrister med anledning av covid-19: berörda tidsfrister, förlängningens natur och meddelanden till användare


 

Med anledning av utbrottet av coronaviruset antogs beslut nr EX-20-3 om att förlänga tidsfrister som löper ut mellan den 9 mars 2020 och den 30 april 2020. Nu utfärdar EUIPO ett förtydligande för att ge användare närmare vägledning om tidsfristerna som berörs av förlängningen, förlängningens natur, åtgärder för att anpassa meddelanden till användare samt effekter på konton.

Ι. TIDSFRISTER SOM BERÖRS AV FÖRLÄNGNINGEN

Enligt artikel 1 i beslut nr EX-20-3 av EUIPO:s verkställande direktör från den 16 mars 2020 förlängs ”alla tidsfrister som löper ut mellan den 9 mars och den 30 april 2020 till den 1 maj (i praktiken 4 maj, eftersom 1 maj är en helgdag) inbegripet de som berör samtliga parter i förfaranden vid myndigheten”.

Samma ordalydelser, dvs. ”alla tidsfrister” och ”samtliga parter i förfarandet”, används också i artikel 101.4 i EU-varumärkesförordningen, enligt vilken den verkställande direktören kan förlänga tidsfristerna i händelse av exceptionella händelser.

Hänvisningen till ”alla tidsfrister” ska tolkas bokstavligen och omfattar alla tidsfrister i förfarandena, oavsett om de har fastställts av myndigheten eller är föreskrivna i bindande bestämmelser (dvs. föreskrivna direkt i förordningarna).

Uttrycket ”alla tidsfrister” innebär följande tidsfrister:

 • Tidsfrister som någon instans vid myndigheten fastställer i något förfarande vid EUIPO, inbegripet dess överklagandenämnder.
 • Tidsfrister som är direkt tillämpliga genom EU-varumärkesförordningen, tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken eller den delegerade förordningen om EU-varumärken, samt genom förordningen om gemenskapsformgivning och dess tillämpningsförordning,
   
  • inbegripet tidsfrister med anknytning till Pariskonventionen eller andra internationella fördrag, och
  • oavsett om de är undantagna från rätten till återställande av försutten tid som avses i artikel 104.5 i EU-varumärkesförordningen och artikel 67.5 i formgivningsförordningen.
    
 • I synnerhet omfattas följande föreskrivna tidsfrister av förlängningen:
   
  • Betalning av ansökningsavgiften (artikel 32 i EU-varumärkesförordningen).
  • Rätt till prioritet (artikel 34.1 i EU-varumärkesförordningen och artikel 41 i formgivningsförordningen).
  • Utställningsprioritet (artikel 38.1 i EU-varumärkesförordningen och artikel 44 i formgivningsförordningen)
  • Invändningsperiod (artikel 46.1 i EU-varumärkesförordningen).
  • Betalning av invändningsavgiften (artikel 46.3 i EU-varumärkesförordningen).
  • Begäran om förnyelse (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen och artikel 13 i formgivningsförordningen).
  • Överklagande och redogörelse för grunderna, betalning av överklagandeavgiften (artikel 68.1 i EU-varumärkesförordningen och artikel 57 i formgivningsförordningen).
  • Omvandling (artikel 139 i EU-varumärkesförordningen).
  • Senareläggning av offentliggörande av formgivning (artikel 50 i formgivningsförordningen).

Observera att hänvisningen till ”förfaranden vid myndigheten” i beslutet innebär att förlängningen inte omfattar tidsfristerna som rör förfaranden vid andra myndigheter, även om de skulle stå omnämnda i förordningarna. Detta gäller i synnerhet tidsfristen för att

 • väcka talan vid tribunalen mot överklagandenämndernas beslut (artikel 72.5 i EU-varumärkesförordningen och artikel 61 i formgivningsförordningen).

Till slut vill vi poängtera att ordalydelsen ”förfaranden vid myndigheten” enbart avser varumärkes- och formgivningsärenden. Det betyder att tidsfrister med anknytning till andra frågor än dem som behandlas i EU-varumärkesförordningen eller formgivningsförordningen (som till exempel anställning eller upphandling) eller frågor som rör andra områden (såsom styrningen av myndigheten) inte omfattas av den verkställande direktörens beslut.

II.  FÖRLÄNGNINGENS NATUR

Den verkställande direktörens beslut om förlängning av tidsfrister får direkt verkan och förhindrar att tidsfristerna löper ut på de ursprungliga datumen. I beslutet har ett nytt slutdatum för alla tidsfrister fastställts till den 1 maj 2020 (i praktiken den 4 maj).

Förlängningen sker automatiskt och enligt beslutet från verkställande direktören. Det betyder alltså att berörda parter inte behöver ansöka om förlängning av en tidsfrist hos EUIPO för att förlängningen ska få verkan.

Vi ber därför parterna i pågående förfaranden att inte lämna in förfrågningar om förlängning i onödan.

Observera att om parterna kan hålla antingen den ursprungliga eller den förlängda tidsfristen, och väljer att fullgöra sina skyldigheter i förfarandet under denna period, kommer förfarandet att fortsätta som vanligt och alla dokument kommer att prövas på vanligt sätt.

III. MEDDELANDEN TILL ANVÄNDARE

Eftersom förlängningen sker med omedelbar verkan kommer inte användare som berörs av tidsfristerna att informeras om förlängningen via enskilda meddelanden.

Myndigheten har gjort sitt yttersta för att anpassa sina it-system så att den kan att garantera en smidig hantering av tidsfristerna som skulle löpa ut före förlängningsdatumet. Om EUIPO mot all förmodan inte skulle iaktta beslutet om förlängning i ett meddelande kommer myndigheten att vidta åtgärder direkt och utfärda en rättelse antingen på eget initiativ eller efter en skriftlig begäran från användaren där denne anger det registreringsnummer som berörs.

IV. EFFEKTER PÅ KONTON

Förfarandet som tillämpas i händelse av att ett konto saknar tillräckliga medel är följande: Om en avgift inte kan debiteras från ett konto på ett visst datum får kontoinnehavaren en underrättelse från myndigheten om att det inte finns tillräckliga medel på kontot. Från det att underrättelsen har tagits emot har kontoinnehavaren en månad på sig att sätta in tillräckliga medel på kontot för att täcka avgifter och administrativa avgifter.

Till följd av förlängningen av tidsfrister kommer myndigheten dock inte att utfärda några underrättelser om otillräckliga medel på konton förrän efter förlängningsperiodens slut, dvs. först från och med den 1 maj 2020, i praktiken från och med den 4 maj 2020.

Kontoinnehavarna kan alltid kontrollera sina saldon för att se om medel eventuellt saknas och fylla på sina konton. Den aktuella informationen om kontona får de via User Area (användarområdet). På så vis undviker de att debiteringarna stoppas och slipper de administrativa avgifterna i samband med underrättelser om otillräckliga medel. Därmed kan förfarandena i deras varumärkes- och formgivningsärenden fortsätta.

De tidsfrister som löper ut mellan den 9 mars och den 30 april 2020 och som står angivna i underrättelser om otillräckliga medel utfärdade av myndigheten före den 9 mars 2020 förlängs automatiskt till den 1 maj 2020.

 


 
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information