Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

SME FundIdeas Powered for Business SME Fund är ett initiativ från Europeiska kommissionen som genomförs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) för att ge ekonomiskt stöd till små och medelstora företag (SMF) i EU med immaterialrättskuponger för skydd av deras immateriella rättigheter, d.v.s. varumärken och formgivningar. Fonden kommer att tilldela 20 miljoner euro i bidrag som kommer att fördelas i fem faser (fönster) mellan januari och december 2021.
 
Förmånstagarna kommer att få en delvis ersättning av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) och varumärkes- och formgivningsansökningar.
 
Tjänst 1: 75 procent rabatt på förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) som erbjuds av deltagande nationella immaterialrättsmyndigheter. 

Tjänst 2: 50 procent rabatt på grundavgifter för ansökan om varumärken och formgivningar på nationell och regional nivå samt EU-nivå. 

Varje litet eller medelstort företag kan få ersättning på högst 1 500 euro.
 

Nej. Det lilla eller medelstora företaget måste först ansöka om bidrag (immaterialrättskupong) och vänta på bidragsbeslutet. Efter mottagande av bidragsbeslutet kan det lilla eller medelstora företaget ansöka om de tjänster (varumärkes- och/eller formgivningsansökningar och/eller förhandsbedömning av immateriella tillgångar (IP Scan) eller en kombination av båda) som står i bidragsansökan (eForm1). Slutligen kan företaget ansöka om en motsvarande ersättning.

En anställd med befogenhet eller verkställande direktör för ett litet eller medelstort företag i EU kan fylla i bidragsansökan från Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Alla små och medelstora företag (SMF) inom Europeiska unionen kan ansöka om bidrag i form av en immaterialrättskupong. Små och medelstora företag som vill ansöka om en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) måste vara etablerade i det land där det finns en godkänd leverantör av denna tjänst enligt förslagsinfordran.
 
Kontrollera den officiella EU-definitionen av små och medelstora företag för att säkerställa att ditt företag är behörigt.
 

Ja, men om ansökan beviljas kan endast SMF-företaget ta del av bidraget.

De små och medelstora företagen måste vara etablerade inom Europeiska unionen.
 
De faktorer som avgör om ett företag är litet eller medelstort enligt definitionen i EU:s rekommendation 2003/361 anges nedan.


Det första av fem ansökningsfönster kommer att öppnas den 11 januari 2021 och följa nedanstående tidsplan:Små och medelstora företag kan endast ansöka om bidrag i form av en immaterialrättskupong under ett öppet fönster och endast med hjälp av det elektroniska formulär som tillhandahålls. Ansökningar som inte görs inom någon av de fem angivna perioderna kommer inte att beaktas.

Ja. Om små och medelstora företag begär en tjänst under en viss period så kan de senare ansöka om den andra tjänsten under en senare period.

Varje litet och medelstort företag kan få en ersättning på max 1 500 euro för tjänst 1, tjänst 2 eller en kombination av båda tjänsterna:
 
Tjänst 1: 75 procent rabatt på förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) som erbjuds av deltagande nationella immaterialrättsmyndigheter.
Tjänst 2: 50 procent rabatt på grundavgifter för ansökan om varumärken och formgivningar på nationell och regional nivå samt EU-nivå. 

Exempel 1. Tjänst 1: Det lilla eller medelstora företaget måste först betala den totala kostnaden för förhandsbedömningen av immateriella rättigheter (IP Scan). Om den kostar 1 000 euro så motsvarar en 75-procentig ersättning på 750 euro. I detta fall skulle det lilla eller medelstora företaget få en ersättning på 750 euro.Exempel 2. Tjänst 2: Det lilla eller medelstora företaget måste först betala den totala kostnaden för de grundavgifterna för ansökan om varumärken och formgivningar. Om det lilla eller medelstora företaget vill registrera två nationella formgivningar som kostar 250 euro vardera och samtidigt registrera två EU-varumärken som kostar 850 euro vardera så skulle den totala kostnaden för alla ansökningar uppgå till 2 200 euro. Ersättningen på 50 procent skulle då motsvara 1 100 euro. I detta fall betalar det lilla eller medelstora företaget 2 200 euro och får en ersättning på 1 100 euro.Exempel 3. Kombination av tjänst 1 och tjänst 2: Om det lilla eller medelstora företaget vill ha båda tjänsterna i exemplen 1 och 2 så skulle kostnaderna uppgå till 1 000 euro för tjänst 1 och 2 200 euro för tjänst 2, vilket innebär en total kostnad på 3 200 euro. I detta fall skulle det lilla eller medelstora företaget få en ersättning som motsvarar det maximala bidragsbeloppet på 1 500 euro.
 

Om de sökande är behöriga så kommer principen "först till kvarn" att tillämpas under varje ansökningsperiod på grundval av datumet och tidpunkten för den inlämnade ansökan.

Sökande bör läsa nedanstående checklista noggrant innan ansökan lämnas in för att säkerställa att de kan sammanställa den nödvändiga dokumentationen.
 
CHECKLISTA
 • Mitt företag är ett litet eller medelstort företag (SMF) inom EU.
 • Jag läste förslagsinfordran innan jag fyllde i ansökningsformuläret.
 • Jag vet om mitt företags bankuppgifter och har ett bankintyg med följande uppgifter: företagets namn som kontoinnehavare, IBAN-nummer och BIC-/SWIFT-nummer.
 • Jag har ett momsintyg för mitt företag.
 • Jag vet vilken eller vilka tjänster jag planerar att ansöka om (tjänst 1, tjänst 2 eller båda) enligt vad som står i fråga 1 ovan och i förslagsinfordran.
 • Jag vet vilka immateriella rättigheter (varumärken och/eller formgivningar) jag tänker ansöka om (tjänst 2).
 • Jag förstår att jag inte kan begära tjänsterna om jag redan fått nationell finansiering eller EU-finansiering för samma eller en del av samma tjänster.

Läs detta dokument och följ exemplen som gäller för ditt land när du fyller i momsfältet i onlineansökningsformuläret (inklusive landskoden).
Sökande som enligt sin behöriga nationella myndighet är befriade från skatt och har ett skatteregistreringsnummer kommer att ombes att lämna in ett intyg från denna myndighet för att styrka sitt företags rättsliga existens.
Om skatteregistreringsnumret är uppbyggt på ett annat sätt än momsregistreringsnumret ska du följa anvisningarna nedan när du fyller i uppgifterna.
 • Om skatteregistreringsnumret innehåller samma antal siffror men ingen landskod ska landskoden läggas till före numret.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är 12345678. Du ska då ange numret EU12345678.
 • Om skatteregistreringsnumret innehåller landskoden men inte samma antal siffror ska bokstaven X läggas till så många gånger som behövs för att ersätta de siffror som saknas.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är EU123456. Du ska då ange numret EU123456XX.
 • Om skatteregistreringsnumret inte innehåller landskoden och antalet siffror inte är detsamma ska landskoden läggas till före numret, och efter numret ska bokstaven X läggas till så många gånger som behövs för att ersätta de siffror som saknas.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är 123456. Du ska då ange numret EU123456XX.

Bankintyget ska innehålla företagets bankuppgifter med företaget som kontoinnehavare samt IBAN-koden och BIC-/SWIFT-koden. Det behöver inte undertecknas eller översättas (exempel på bankintyg och exempel på IBAN-nummer).

Observera att det kan ta upp till 60 minuter innan du får en bekräftelse via e-post.
Kontrollera att du har angett rätt e-postadress. Ange gärna mer än en e-postadress.
Kontrollera din skräppostmapp/mapp för oönskad e-post.
Om du inte har fått någon bekräftelse, kontakta information@euipo.europa.eu

Detta e-postmeddelande ska inte ses som ett tecken på att ansökan godkänns, utan endast att den har lämnats in. De sökande kommer att underrättas individuellt genom ett separat e-postmeddelande om resultaten av utvärderingsprocessen i enlighet med avsnitt 4.5 i inbjudan att lämna förslag.

Följande steg måste följas av små och medelstora företag som ansöker om bidrag:
 
1. Efter att ha läst förslagsinfordran på vår webbsida för bidrag fyller du i och skickar in den elektroniska ansökningsblanketten (eForm1) tillsammans med nödvändig dokumentation. Läs noga igenom checklistan i fråga 9 innan du ansöker. Om du blir godkänd får du ett bidragsbeslut undertecknat av EUIPO. Var rädd om det eftersom du behöver det senare! Sökande som inte valts ut kommer att informeras om skälen till avslaget.
 
2. Sedan ska du ansöka om och betala för ditt varumärke och/eller din formgivning och/eller din förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan) inom 30 dagar från att du fått bidragsbeslutet. 

Varumärkes- och formgivningsansökningar kan lämnas in till någon av de nationella immaterialrättsmyndigheterna i EU (nationell nivå), Benelux byrå för immateriell äganderätt (som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg; regional nivå) eller till oss på EUIPO (som omfattar alla EU-medlemsstater).
 
Förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP Scan) tillhandahålls av de nationella myndigheter som erbjuder denna tjänst (se listan nedan).
  
3. När du betalat för tjänsterna skickar du in ansökan om utbetalning (eForm2) före den 31 december 2021 med hjälp av länken i ditt bidragsbeslut. Om de inlämnade uppgifterna och dokumenten godkänns så kommer betalningen att ske inom en månad.

Ja. Du har 30 dagar på dig från och med dagen för mottagandet av bidragsbeslutet att ansöka om de tjänster som du angett i ansökan. I annat fall har du inte rätt att begära motsvarande ersättning.

Om du efter att ha skickat in din ansökan bestämmer dig för att inte fullfölja din ansökan ska du skicka ett e-postmeddelande till information@euipo.europa.eu. Bifoga bekräftelsemejlet för din ansökan och uppge ”I would like to withdraw my application from the SME Fund grant” (jag vill dra tillbaka min ansökan om bidrag från SMF-fonden).
 
Om du drar tillbaka din ansökan kommer du inte längre att delta under det aktuella ansökningsfönstret. Du kommer dock att kunna ansöka igen under något av kommande fönster.

Nej, såvida de inte bedriver näringsverksamhet. Se Europeiska kommissionens definition av ett litet eller medelstort företag (SMF).

De små och medelstora företagen kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi mottagit ansökan.
 
Om ansökan beviljas får det lilla eller medelstora företaget ett bidragsbeslut som undertecknats av EUIPO. Sökande som inte valts ut kommer att informeras om skälen till avslaget.

Tjänst 1: Förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)

En förhandsbedömning av immateriella rättigheter är viktig för att kunna skapa en strategi för små och medelstora företags immateriella rättigheter. Experter på immateriella rättigheter granskar det lilla eller medelstora företagets affärsmodell, produkter och/eller tjänster och tillväxtplaner och skapar därefter en integrerad strategi.
 
Denna tjänst kan hjälpa små och medelstora företag att bestämma vilka immateriella rättigheter de ska ansöka om, hur de ska utveckla sin immaterialrättsliga portfölj om de redan har registrerat rättigheter, och hur de ska planera sin strategi inför framtiden.
 

Alla immateriella rättigheter (patent, varumärken, formgivningar, nyttighetsmodeller, växtsorter, geografiska beteckningar) omfattas av förhandsbedömningen av immateriella rättigheter (IP scan), inklusive de som inte är registrerade/inte kan registreras (t.ex. företagshemligheter, upphovsrätter, oregistrerade formgivningar) och företagsnamn, domännamn m.m.

Förhandsbedömningar av immateriella rättigheter görs av personal vid de deltagande immaterialrättsmyndigheterna eller av externa experter som valts ut av dessa myndigheter. Tänk på att vissa nationella immaterialrättsmyndigheter kan erbjuda förhandsbedömningar av immateriella rättigheter (IP Scan) som inte faller inom ramen för SMF-fonden. Kontakta din nationella immaterialrättsmyndighet för mer information.

Små och medelstora företag som är intresserade av att ansöka om förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) i sitt land måste först kontrollera om tjänsten finns tillgänglig vid deras nationella immaterialrättsmyndighet inom ramen för Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Om tjänsten finns tillgänglig så kan det lilla eller medelstora företaget vända sig till den nationella immaterialrättsmyndigheten och begära tjänsten. Tjänsten kommer att tillhandahållas av en expert på förhandsbedömning av immateriella rättigheter (som tilldelas av den nationella myndigheten) som kommer att anordna intervjuer med det lilla eller medelstora företaget för att få reda på mer relevant information om företaget.
 
Slutligen kommer experten på förhandsbedömning av immateriella rättigheter att tillhandahålla en rapport med en redogörelse för sina slutsatser om det lilla eller medelstora företagets immateriella rättigheter med rekommendationer för den framtida förvaltningen av företagets immateriella rättigheter.
 
Den tid som krävs för att utföra tjänsten varierar beroende på det lilla eller medelstora företaget och kan ta alltifrån veckor till månader.

Tjänst 2: Varumärkes- och formgivningsansökningarSmå och medelstora företag kan ansöka om en ersättning på 50 procent av de grundläggande ansökningsavgifterna för varumärken och/eller formgivningar (nationella, regionala och/eller EU-baserade).
 
Varumärkes- och formgivningsansökningar kan lämnas in till någon av de nationella immaterialrättsmyndigheterna i EU (nationell nivå), Benelux byrå för immateriell äganderätt (som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg; regional nivå) eller till EUIPO (som omfattar alla EU-medlemsstater).
 
Den geografiska skyddsnivå som väljs beror på det lilla eller medelstora företagets affärsstrategi och tillväxtplaner. Om det lilla eller medelstora företaget är osäkert på vad de ska ansöka om och var kan en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) underlätta beslutet.

SMF-företaget eller ombudet för SMF-företagets räkning.

 • För varumärkesansökningar: den grundavgift som betalas vid ansökningstillfället, exklusive ytterligare klasser av varor och tjänster.
 • För formgivningsansökningar: den grundavgift som betalas vid ansökningstillfället, exklusive ytterligare avgifter för offentliggörande eller senareläggning.

Det finns ingen gräns för hur många immateriella rättigheter (varumärken och/eller formgivningar) som små och medelstora företag kan ansöka om. Små och medelstora företag kommer dock att få en ersättning på 50 procent av ansökningsavgifterna upp till högst 1 500 euro.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Det görs inte någon skillnad mellan de varumärkesansökningar som beviljats och de som inte beviljats. Om bidragsansökan (immaterialrättskupong) beviljas, efter ansökan om och betalning av varumärket, kan det lilla eller medelstora företaget begära ersättning för 50 procent av grundavgiften för ansökan.

Reimbursement process

 • Du kommer att få en bekräftelse via e-post på att bidraget beviljas.
 • Efter att du har mottagit detta meddelande har du 30 dagar på dig att ansöka och betala för tjänsterna.
 • Använd länken i bidragsbeslutet för att skicka in din ansökan om utbetalning.
 • Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Observera att det kan ta upp till 60 minuter innan du får en bekräftelse via e-post.
 • Om de inlämnade uppgifterna och dokumenten godkänns kommer betalningen att ske inom en månad till ditt bankkonto.

Du kommer att få besked via e-post.

SMF-företaget kan begära ersättning som bidragsmottagare, och dess ombud kan göra det för företagets räkning. Ersättningen kommer dock alltid att betalas till SMF-företagets bankkonto.

Alla ansökningar om utbetalning (eForm2) måste skickas in senast den 31 december 2021. Ansökningar om utbetalning som lämnas in efter detta datum kommer inte att godkännas och ersättning kommer inte vara möjlig.

Bidraget kommer att betalas ut till det företagsbankkonto som angavs på ansökningsblanketten (eForm1).

Sidan senast uppdaterad 26-01-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information