Ny förordning om EU-varumärken Ändringar som börjar gälla den 1 oktober 2017

Den 23 mars 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken (ändringsförordningen) i kraft.

Ändringsförordningen innebar bland annat att myndigheten bytte namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och de varumärken som myndigheten hanterar bytte namn till EU-varumärken. Dessutom ändrades avgiftssystemet för varumärken. Ändringarna har även påverkat vissa förfaranden vid EUIPO, såsom förfaranden i samband med granskning, absoluta och relativa registreringshinder, invändningar, annulleringar och överklaganden. För en översikt över ändringarna, klicka här.

Ändringsförordningen omfattar också en rad bestämmelser som träder i kraft först den 1 oktober 2017 eftersom de måste utvecklas genom sekundärlagstiftning.

Sekundärlagstiftningen består av genomförandeförordningen och den delegerade förordningen, som upphäver förordning (EG) nr 2868/95 och förordning (EG) nr 216/96.

I sekundärlagstiftningen finns detaljerade övergångsbestämmelser som preciserar när de nya reglerna börjar gälla för de olika förfarandena (Tabell över övergångsbestämmelser).

Lagstiftningsreformen innebär ett erkännande av framgången med systemet med EU‑varumärken och en bekräftelse av att grundprinciperna fortfarande fungerar och fortsätter att uppfylla affärsbehoven och förväntningarna. Samtidigt vill man bygga vidare på framgångarna genom att göra systemet som helhet effektivare och enhetligare och anpassa det till den digitala eran.

Lagstiftningsreformen syftar särskilt till att effektivisera förfarandena, öka rättssäkerheten och klart definiera alla myndighetens uppgifter, inklusive ramen för samarbete och tillnärmning av praxis mellan myndigheten och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Innehållet i detta avsnitt består av allmän information om förordningen om EU-varumärken. Informationen är inte rättsligt bindande.
Vi rekommenderar starkt att du som är användare eller potentiell användare tar del av förordning (EU) nr 2015/2424, som finns på alla EU-språk.
Observera att byråns riktlinjer förblir den viktigaste referenspunkten för användare av EU-varumärkessystemet och för yrkesmässiga rådgivare som vill hålla sig à jour med den senaste informationen om EUIPO:s granskningspraxis.

Information om ändringarna som trädde i kraft den 23 mars 2016 finns här.