Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Tvister

Nu när du är innehavare av en registrerad gemenskapsformgivning kan det användas som grund för att bestrida rättigheter som kan stå i konflikt med din registrering ... men du kan också själv bli utsatt för bestridanden eller "angripas".

Dessa angrepp kan ske på olika nivåer, antingen inför Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) eller inför en nationell domstol. Här följer en beskrivning av förfarandet inför EUIPO. Mer information om talan inför domstol finns i avsnittet "Bevaka dina rättigheter".

Till skillnad från varumärken, där tvister kan uppstå innan varumärket registreras, kan formgivningar bestridas först när de har registrerats. I juridiska termer kallas detta bestridande för ansökan om ogiltighetsförklaring. Nedan förklaras ogiltighetsförfarandet, både för den som ansöker om en ogiltighetsförklaring och för rättighetsinnehavaren till den registrerade gemenskapsformgivningen.


Inleda ett förfarande om ogiltighet

Hur man ansöker om ogiltigförklaring

Det är inte obligatoriskt att använda det officiella formuläret för att lämna in en ansökan om ogiltighetsförklaring, men det rekommenderas starkt eftersom det underlättar behandlingen av ansökan och minskar risken för fel. Ansökan och styrkande handlingar ska lämnas i två uppsättningar. På så sätt kan den ena uppsättningen arkiveras hos EUIPO och den andra skickas till innehavaren av den registrerade gemenskapsformgivningen utan att kvaliteten försämras på grund av kopiering.

En ansökan om ogiltighetsförklaring kan lämnas in till EUIPO med post.

Läs anmärkningarna i formuläret för ansökan om ogiltighetsförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning om du är osäker på hur formuläret ska fyllas i. Det rekommenderas också att du söker juridisk rådgivning innan du ansöker om en ogiltighetsförklaring.

Avgiften för ansökan om ogiltighetsförklaring är 350 euro. Ansökningar anses inte inlämnade förrän hela avgiften har betalats.

Förfarandet för ansökan om ogiltighetsförklaring

EUIPO skickar ansökan om ogiltighetsförklaring till rättighetsinnehavaren till den registrerade gemenskapsformgivningen. Denne får två månader på sig att svara. Om rättighetsinnehavaren inte svarar fattar EUIPO ett beslut baserat på den ansökan som lämnats in av den som ansöker om ogiltighetsförklaring. Om rättighetsinnehavaren beslutar sig för att svara förmedlas dennes synpunkter omedelbart till den som ansöker om ogiltighetsförklaring.

Om EUIPO anser att det finns tillräckligt med information för att fatta ett beslut görs detta. I annat fall kan ytterligare en omgång korrespondens utväxlas.

Vem som helst av parterna kan begära en förlängning om tvåmånadersperioden inte räcker. I allmänhet beviljas en första begäran om förlängning av denna period automatiskt. Ytterligare förlängningar beviljas endast om de är tillräckligt och korrekt motiverade.

Tidslinjen beskriver förfarandet för ansökan om ogiltighetsförklaring. Det första steget är "Meddelande om ogiltighetsförklaring", som rättighetsinnehavaren till den registrerade gemenskapsformgivningen har två månader på sig att besvara. Nästa steg är "Meddelande med rättighetsinnehavarens synpunkter på ansökan om ogiltighetsförklaring". Den som ansöker om ogiltighetsförklaring måste besvara synpunkterna inom två månader.

 • 2 månader
 • 2 månader
 • Meddelande om ogiltighetsförklaring
 • Slutdatum för svar från rättighetsinnehavaren till den registrerade gemenskapsformgivningen
 • Meddelande om rättighetsinnehavarens synpunkter till den som ansöker om ogiltighetsförklaring
 • Slutdatum för svar från den som ansöker om ogiltighetsförklaring

Ogiltighetsgrunder

I artikel 25.1 b i formgivningsförordningen anges vilka olika grunder som kan åberopas. De grunder som oftast används är att formgivningen inte är ny eller särpräglad. Andra ogiltighetsgrunder finns i riktlinjerna.

Vem som helst kan lämna in en ansökan om ogiltighetsförklaring. Du behöver inte vara INNEHAVARE av en tidigare rättighet för att kunna lämna in en sådan begäran. Allt du behöver bevisa är att formgivningen inte är ny eller särpräglad, vilket du kan göra genom att visa att samma formgivning eller en likartad, oavsett om du är innehavare till den eller inte, fanns före den mot vilken begäran om ogiltighetsförklaring är riktad.


Bevis

För att en ansökan om ogiltighetsförklaring på grund av avsaknad av nyhet eller särprägel ska godtas måste följande två saker bevisas:

EUIPO kommer att bedöma helhetsintrycket endast om en tidigare formgivning har offentliggjorts.

Offentliggörande av en tidigare formgivning

Det krävs en återgivning av den eller de tidigare formgivningarna tillsammans med handlingar som styrker offentliggörandet.

Följande förteckning innehåller exempel på handlingar som kan fylla den funktionen. I riktlinjerna förklaras hur EUIPO bedömer handlingarna och hur mycket vikt som läggs vid var och en av dem.

 • Officiella offentliggöranden: Offentliggörande av en tidigare formgivning i tidningen för någon immaterialrättsmyndighet i världen utgör normalt ett offentliggörande, liksom offentliggöranden i varumärkes- och patenttidningar.

 • Utställningar och användning i handeln: Att göra en formgivning tillgänglig för allmänheten på en internationell utställning någonstans i världen utgör normalt ett offentliggörande, liksom användning i handeln.

 • Offentliggörande på internet: I princip utgör offentliggöranden på internet en del av tidigare känd teknik ("prior art"). Information som sprids på internet eller databaser på nätet anses vara allmänt tillgänglig från och med den dag informationen lagts upp. Internets karaktär kan dock göra det svårt att fastställa det faktiska datum då informationen gjordes allmänt tillgänglig. Det framgår inte av alla webbsidor när de publicerades.

 • Beedigat eller intygat skriftligt utlåtande (edsvuren utsaga): I princip räcker edsvurna utsagor i sig inte för att bevisa att en tidigare formgivning offentliggjorts. De kan dock bekräfta och/eller förtydliga andra handlingars riktighet.

Helhetsintrycket för en kunnig användare

Vid jämförelse av två formgivningar tillämpar EUIPO samma kriterier som det skulle ha använt vid en sökning efter tidigare rättigheter och för att hitta rättigheter som kan vara likartade. I riktlinjerna hittar du mer information om hur helhetsintrycket bedöms.

Slutförande av ett förfarande om ogiltighet

Ett förfarande om ogiltighet avslutas

 • antingen för att en av parterna (eller båda) beslutar sig för att avsluta förfarandet (eftersom parterna har nått en uppgörelse i godo, eftersom den som ansökte om en ogiltighetsförklaring har dragit tillbaka den eller eftersom innehavaren avstår från den registrerade gemenskapsformgivningen),
 • eller för att EUIPO utfärdar ett beslut som avslutar förfarandet. Var och en som varit part i ett förfarande om ogiltighet har rätt att överklaga ett beslut som gått denne emot.

En gemenskapsformgivning som har förklarats ogiltig kommer att betraktas som om den aldrig existerat.

Vem står för kostnaderna?

Vilken part som ska stå för kostnaderna beror på utfallet av beslutet eller på vem som avslutar förfarandet.

När EUIPO utfärdar ett beslut finns det i regel två möjliga utfall:

Den registrerade gemenskapsformgivningen ogiltigförklaras inte.

Sökanden betalar kostnaderna för rättighetsinnehavarens ombud – normalt 400 euro.

Den registrerade gemenskapsformgivningen ogiltigförklaras.

Rättighetsinnehavaren betalar kostnaderna för den som ansökt om ogiltighetsförklaring – normalt 750 euro, varav 350 euro är avgiften för ansökan om ogiltighetsförklaring och 400 euro är arvode till ombudet.


Sidan senast uppdaterad 17-06-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information