Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU


Innehållet på denna sida finns bara på English, Español, Deutsch, Français och Italiano.

Överklagandenämnder

”Vårt mål är att stärka överklagandenämnderna, som ska vara högkvalitativa, effektiva, konsekventa och moderna tvistlösningsorgan på immaterialrättsområdet.”
João Negrão, ordförande för överklagandenämnderna

Överklagandenämnderna ansvarar för att avgöra överklaganden av förstainstansbeslut som EUIPO fattat om EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Överklagandenämndernas beslut kan i sin tur prövas vid tribunalen, vars domar kan överklagas till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) när det gäller rättsfrågor. Överklagandenämnderna är oberoende, och när de beslutar i ett ärende är de inte bundna av några instruktioner.

 

Förordning

Överklagandenämnderna lyder under den delegerade förordningen om EU-varumärken. Den tillämpas på handläggningen av överklaganden enligt både varumärkesförordningen och formgivningsförordningen.

 

Arbetsordning

Arbetsordningen är en omfattande uppsättning förfaranderegler som är tillämpliga på alla överklaganden till överklagandenämnderna, både när det gäller EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar.

 

Presidiet

Presidiet ansvarar för överklagandenämndernas regler och organisation, inklusive fördelningen av ledamöterna på de enskilda nämnderna och fastställandet av reglerna för fördelning av ärenden på nämnderna. Det består av direktören för överklagandenämnderna, som är ordförande, samt av nämndordförandena och ledamöter som väljs ut för varje kalenderår av samtliga ledamöter av nämnderna (utom direktören och nämndordförandena).

Presidiet beslutar om detta varje år. Överklagandenämnderna består för närvarande av fyra nämnder som uteslutande handlägger varumärkesärenden och en nämnd som handlägger formgivningsärenden. Vidare kan besvärskammaren pröva alla ärenden som rör varumärken och formgivningar.

Presidiets beslut

 

Ledamöterna av överklagandenämnderna

Direktören för överklagandenämnderna utses av Europeiska unionens råd. Direktören har lednings- och organisationsbefogenheter och är ordförande för presidiet och besvärskammaren. Ordförandena för överklagandenämnderna utses också av Europeiska unionens råd. De har lednings- och organisationsansvar för sina respektive nämnder och ansvarar för att utse föredraganden i varje överklagandeärende. Ledamöterna av överklagandenämnderna utses av myndighetens styrelse.

 

Handlingsplan för överklagandenämnderna 2021–2026

Att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst för varumärken och formgivningar för företag som vill skydda resultatet av sina investeringar i innovation är centralt och något som Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) strävar efter. Överklagandenämnderna tillhandahåller oberoende, effektiv och professionell tvistlösning och har därför en central roll i det immaterialrättsliga systemet.

Handlingsplanen för överklagandenämnderna 2021–2026 är en intern färdplan som pekar ut riktningen för nämnderna under de kommande åren, hur de ska hantera sina utmaningar framöver och framför allt hur de ska bidra till den strategiska planen för 2025. Planens mål är att vidareutveckla överklagandenämndernas verksamhet genom att lansera en rad initiativ under de kommande fem åren i syfte att skapa en förnyad vision för nämnderna, som ska vara högkvalitativa, effektiva, konsekventa och moderna tvistlösningsorgan på immaterialrättsområdet.

Handlingsplanens syfte är följande:

  • Säkerställa att överklagandenämnderna kan hantera det ökande antalet överklagandeärenden som blir alltmer komplexa och meddela högkvalitativa beslut inom rimlig tid och därmed gynna användarna.
  • Förbättra kvaliteten genom att utforma mer konsekventa och enhetliga beslutsförfaranden som är bättre anpassade efter tribunalens och EU-domstolens rättspraxis i syfte att öka förutsägbarheten och rättssäkerheten för användarna med avseende på EUIPO:s arbete i stort.
  • Fokusera på att meddela högkvalitativa beslut inom rimlig tid med bibehållen ansvarighet och offentlig granskning. En annan utmaning är behovet av ökad transparens och ansvarighet inom överklagandenämndernas samtliga verksamheter.
  • Bidra till att stärka och bredda användningen av alternativ tvistlösning inom EUIPO för att ge parterna lämpliga mekanismer och verktyg så att de kan hitta fackmannamässiga och snabba lösningar på sina konflikter i ett tidigt skede. Detta utgör ett stöd för företagen, i synnerhet små och medelstora företag.
  • Samarbeta med externa partner, såsom överklagandeorgan inom nationella immaterialrättsmyndigheter, europeiska och nationella domstolar och användarorganisationer i syfte att underlätta fortlöpande utbyte av sakkunskap och kunskaper och fortsatt utveckling av en gemensam praxis på varumärkes- och formgivningsområdet.

Med utgångspunkt i dessa mål har handlingsplanen 5 fokusområden och 19 sammanlänkade nyckelinitiativ som avser åtgärder som ska genomföras i nära samarbete med interna och externa partner.

 

 

 

Överklagandenämndernas produktivitet

 

 

 

Överklagandenämndernas publikationer

Årlig översikt över EU-domstolens och tribunalens rättspraxis* Visa Dölj
 
Årlig översikt över överklagandenämndernas beslut* Visa Dölj
 
Överklagandenämndernas forskningsrapporter om rättspraxis** Visa Dölj
 
Överklagandenämndernas studier*** Visa Dölj


*Sammanfattningarna och/eller nyckelpunkterna tillhandahålls endast i informationssyfte och återger inte nödvändigtvis den exakta formuleringen i besluten eller domarna. Länkarna i hänvisningarna till domstolsmål leder till myndighetens databas eSearch Case Law, som ger användarna enkel tillgång till beslut och domar tillsammans med tillgängliga översättningar.

**Dessa rapporter är resultatet av diskussioner inom överklagandenämndernas samsynsgrupper och vid det allmänna samsynsmötet och speglar deras ståndpunkter vid det aktuella datumet. De är arbetsdokument och bör inte anses ha någon bindande verkan på överklagandenämnderna. Om du vill ställa frågor eller lämna feedback kan du kontakta BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Dessa studier speglar uppfattningen hos experterna som har sammanställt dem. De syftar till att informera om och underlätta förståelsen av marknadsförhållandena samt de rättsliga och ekonomiska bestämmelser och den praxis som gäller på specifika områden i medlemsstaterna. De bör på inget sätt betraktas som överklagandenämndernas uppfattning eller ha någon slags bindande verkan för nämnderna.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.