Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU


Innehållet på denna sida finns bara på English, Español, Deutsch, Français och Italiano.

Överklagandenämnder

”Vårt mål är att stärka överklagandenämnderna, som ska vara högkvalitativa, effektiva, konsekventa och moderna tvistlösningsorgan på immaterialrättsområdet.”
João Negrão, ordförande för överklagandenämnderna

Överklagandenämnderna ansvarar för att avgöra överklaganden av förstainstansbeslut som EUIPO fattat om EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Överklagandenämndernas beslut kan i sin tur prövas vid tribunalen, vars domar kan överklagas till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) när det gäller rättsfrågor. Överklagandenämnderna är oberoende, och när de beslutar i ett ärende är de inte bundna av några instruktioner.

 

Förordning

Överklagandenämnderna lyder under den delegerade förordningen om EU-varumärken. Den tillämpas på handläggningen av överklaganden enligt både varumärkesförordningen och formgivningsförordningen.

 

Arbetsordning

Arbetsordningen är en omfattande uppsättning förfaranderegler som är tillämpliga på alla överklaganden till överklagandenämnderna, både när det gäller EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar.

 

Presidiet

Presidiet ansvarar för överklagandenämndernas regler och organisation, inklusive fördelningen av ledamöterna på de enskilda nämnderna och fastställandet av reglerna för fördelning av ärenden på nämnderna. Det består av direktören för överklagandenämnderna, som är ordförande, samt av nämndordförandena och ledamöter som väljs ut för varje kalenderår av samtliga ledamöter av nämnderna (utom direktören och nämndordförandena).

Presidiet beslutar om detta varje år. Överklagandenämnderna består för närvarande av fyra nämnder som uteslutande handlägger varumärkesärenden och en nämnd som handlägger formgivningsärenden. Vidare kan besvärskammaren pröva alla ärenden som rör varumärken och formgivningar.

Presidiets beslut

 

Ledamöterna av överklagandenämnderna

Direktören för överklagandenämnderna utses av Europeiska unionens råd. Direktören har lednings- och organisationsbefogenheter och är ordförande för presidiet och besvärskammaren. Ordförandena för överklagandenämnderna utses också av Europeiska unionens råd. De har lednings- och organisationsansvar för sina respektive nämnder och ansvarar för att utse föredraganden i varje överklagandeärende. Ledamöterna av överklagandenämnderna utses av myndighetens styrelse.

 

Handlingsplan för överklagandenämnderna 2021–2026

Att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst för varumärken och formgivningar för företag som vill skydda resultatet av sina investeringar i innovation är centralt och något som Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) strävar efter. Överklagandenämnderna tillhandahåller oberoende, effektiv och professionell tvistlösning och har därför en central roll i det immaterialrättsliga systemet.

Handlingsplanen för överklagandenämnderna 2021–2026 är en intern färdplan som pekar ut riktningen för nämnderna under de kommande åren, hur de ska hantera sina utmaningar framöver och framför allt hur de ska bidra till den strategiska planen för 2025. Planens mål är att vidareutveckla överklagandenämndernas verksamhet genom att lansera en rad initiativ under de kommande fem åren i syfte att skapa en förnyad vision för nämnderna, som ska vara högkvalitativa, effektiva, konsekventa och moderna tvistlösningsorgan på immaterialrättsområdet.

Handlingsplanens syfte är följande:

  • Säkerställa att överklagandenämnderna kan hantera det ökande antalet överklagandeärenden som blir alltmer komplexa och meddela högkvalitativa beslut inom rimlig tid och därmed gynna användarna.
  • Förbättra kvaliteten genom att utforma mer konsekventa och enhetliga beslutsförfaranden som är bättre anpassade efter tribunalens och EU-domstolens rättspraxis i syfte att öka förutsägbarheten och rättssäkerheten för användarna med avseende på EUIPO:s arbete i stort.
  • Fokusera på att meddela högkvalitativa beslut inom rimlig tid med bibehållen ansvarighet och offentlig granskning. En annan utmaning är behovet av ökad transparens och ansvarighet inom överklagandenämndernas samtliga verksamheter.
  • Bidra till att stärka och bredda användningen av alternativ tvistlösning inom EUIPO för att ge parterna lämpliga mekanismer och verktyg så att de kan hitta fackmannamässiga och snabba lösningar på sina konflikter i ett tidigt skede. Detta utgör ett stöd för företagen, i synnerhet små och medelstora företag.
  • Samarbeta med externa partner, såsom överklagandeorgan inom nationella immaterialrättsmyndigheter, europeiska och nationella domstolar och användarorganisationer i syfte att underlätta fortlöpande utbyte av sakkunskap och kunskaper och fortsatt utveckling av en gemensam praxis på varumärkes- och formgivningsområdet.

Med utgångspunkt i dessa mål har handlingsplanen 5 fokusområden och 19 sammanlänkade nyckelinitiativ som avser åtgärder som ska genomföras i nära samarbete med interna och externa partner.

 

 

 

Överklagandenämndernas produktivitet

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information