Nazaj na domačo stran
Observatory
On infringements of intellectual property rights

Spodbujanje in podpiranje vrednosti intelektualne lastnine

Menu

FAQs on copyright for consumers

FAQs on copyright for consumers

The Frequently Asked Questions (FAQs) on copyright help inform all European consumers about what is legal and what is not when using copyright protected content, such as music or film, on the internet.

As an extension of this successful initiative, the FAQs on copyright for teachers will provide teachers and students from the EU with clear and accurate information on what use of copyright protected content is allowed in the context of education.

15 questions from consumers on copyright for all EU Member States

Answers to the FAQs are given for all EU Member States. They are available in English and at least one of the official languages of the Member State in focus.

How does copyright affect your daily life?

 
Do you post on social media?
Do you add stories to your blog?
Are you streaming legally?
Who owns your work when you upload it to a platform?
Quoting a famous book online? How?
 
 
 

Click on a country in the map or select a country from the list to show the answers for the country:

 

Showing the answers for the country: Slovenia Read in: Slovenski | English .

 

1. Kaj pomenijo in pokrivajo avtorska in sorodne pravice ter ali so enake po vsem svetu?

2. Kdo ima v lasti avtorsko pravico in kako ta pravica koristi avtorjem, imetnikom pravic, potrošnikom, družbi, gospodarstvu in kulturi kot celoti ?

3. Ali pridobim avtorsko varstvo avtomatično, ko npr. s telefonom posnamem fotografijo, ali pa moram za pridobitev varstva delo registrirati?

4. Kaj pomeni kršitev avtorske pravice? Ali imam lahko težave zaradi kršitve avtorske pravice? Kako je če se nisem zavedal, da sem kršil nekaj, kar je varovano z avtorsko pravico?

5. Pod kakšnimi pogoji lahko uporabim avtorsko varovano delo, ki ga je ustvaril nekdo drug? Rečeno mi je bilo, da je uporaba del, ki so jih ustvarili drugi, preprosto citat in je tako vedno dovoljena.

6. Ali lahko uporabim avtorsko varovano glasbo kot filmsko glasbo domačega videa, ki sem ga ustvaril in ga želim naložiti na video platformo ?

7. Ali lahko izročim kopijo varovanega avtorskega dela članu družine ali prijatelju ?

8. Ali je dovoljeno, da si naložim avtorsko varovano delo iz interneta in ali je pri tem kaj šteje, katero tehnologijo uporabim ter če si naložim le dele avtorskega dela?

9. Skušal sem kopirati film iz DVD-ja na moj računalnik, pa tega nisem mogel storiti zaradi tako imenovanih tehničnih zaščitnih ukrepov. Kaj je to in ali jih lahko obidem zato, da bi napravil privatne kopije?

10. Kaj so avtorska privatna nadomestila?

11. Ali kršim avtorsko pravico, če gledam film preko t.i. strujanja, ne da bi si ga naložil iz interneta?

12. Če so avtorsko varovana dela avtomatsko naložena na moj naslov s strani socialnih omrežij, ali za to odgovarjam in ali to predstavlja kršitev avtorske pravice? Kaj če vzpostavim zvezo (link) z njimi ali jih vključim na svojo spletno stran ali v svoj blog?

13. Ko ustvarim avtorsko delo in ga naložim on-line, mi pogoji poslovanja številnih spletnih strani nalagajo, da jim prenesem svoje avtorske pravice. Ali to pomeni, da na tem delu za v bodoče izgubim vse te pravice?

14. Moj avatar temelji na moji priljubljeni filmski zvezdi, liku iz risanke ali športnemu klubu. Ali imam zaradi tega lahko težave zaradi kršitve avtorske pravice ali kakšnega drugega predpisa?

15. Kako naj vem, če je avtorsko delo ponujeno on-line na zakonit ali nezakonit način?

 

 

 

1. Kaj pomenijo in pokrivajo avtorska in sorodne pravice ter ali so enake po vsem svetu?

Avtorska in sorodne pravice so vrsta zasebnih pravic, zagotovljenih po samem zakonu, ki podeljujejo svojim imetnikom časovno omejen monopol ali pravico do nadomestila za uporabo njihovih avtorskih del (avtorska pravica); ali za uporabo njihovih izvedb, fonogramov, videogramov, oddaj, založniških izdaj in podatkovnih zbirk (sorodne pravice). Obsegajo moralne pravice (npr. pravico do avtorstva, pravico do spoštovanja dela itd.), materialne pravice (npr. pravice reproduciranja, distribuiranja, radiodifuznega oddajanja, kabelske retransmisije, dajanja na voljo javnosti na internetu itd.) in druge pravice avtorja (npr. pravica dostopa do dela, nadomestilo za preprodajo likovnih del itd.). Sistem avtorske in sorodnih pravic po svetu ni enak; vendar pa uporaba varovanih vsebin in ustrezni pravni postopki funkcionirajo v praksi povsod na podoben način.

 

2. Kdo ima v lasti avtorsko pravico in kako ta pravica koristi avtorjem, imetnikom pravic, potrošnikom, družbi, gospodarstvu in kulturi kot celoti ?

Avtor (ustvarjalec) kot fizična oseba ima v prvi vrsti v lasti avtorsko pravico. Avtorska pravica koristi avtorjem (z dvigom njihove ustvarjalnosti in osebnosti, z zagotavljanjem denarne nagrade za njihovo preživljanje), imetnikom pravic (z zagotavljanjem povračila za njihove naložbe v produkcijo avtorskih del), potrošnikom (z omogočanjem, da uživajo kulturo, umetnost in znanost), družbi (z omogočanjem in pospeševanjem kulturnega, znanstvenega in gospodarskega razvoja), gospodarstvu (s prispevanjem znatnih deležev k BDP, zaposlovanju in izvozu države) in kulturi kot celoti (z zagotavljanjem ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti).

 

3. Ali pridobim avtorsko varstvo avtomatično, ko npr. s telefonom posnamem fotografijo, ali pa moram za pridobitev varstva delo registrirati?

Kot fizična oseba avtomatično uživate avtorskopravno varstvo, s samim dejstvom stvaritve dela (npr. s tem, ko s tvojim telefonom posnamete fotografijo, ko napišete pesem, ko narišete risbo itd.). Pogoj pa je, da takšno delo vsebuje vsaj nekaj individualnosti (izvirnosti). Registracija dela ni potrebna.

 

4. Kaj pomeni kršitev avtorske pravice? Ali imam lahko težave zaradi kršitve avtorske pravice? Kako je če se nisem zavedal, da sem kršil nekaj, kar je varovano z avtorsko pravico?

Kršitev avtorske pravice je podana, kadar se neko delo uporabi (npr. objavi, reproducira, distribuira, izvaja, radijsko oddaja, daje na voljo javnosti, prireja itd.) brez upoštevanja avtorjevih moralnih pravic (npr. brez navedbe njegovega imena) ali brez pridobitve njegovih materialnih pravic za ustrezno uporabo. Zaradi kršitve avtorske pravice lahko imate težave, kar je odvisno od obsega kršitve in zavedanja, da gre za kršitev. Če se ne zavedate, da kršite nekaj, kar je varovano z avtorsko pravico, pa sankcije obsegajo zgolj prepoved kršenja, ne pa tudi zahtevkov za odškodnino.

 

5. Pod kakšnimi pogoji lahko uporabim avtorsko varovano delo, ki ga je ustvaril nekdo drug? Rečeno mi je bilo, da je uporaba del, ki so jih ustvarili drugi, preprosto citat in je tako vedno dovoljena.

Uporaba dela, ki ga je ustvaril nekdo drug, je dopustna, a) kadar sklenete pogodbo z imetnikom pravic, ali b) v primerih omejitev avtorske pravice, ki so določene v zakonu o avtorskih pravicah. Citat je primer take omejitve. Toda citati niso dovoljeni vedno, temveč samo če izpolnjujejo več pogojev: obstajati mora glavno delo (kjer se postavi citat), citirano delo mora biti že prej objavljeno, citat mora biti potreben za namen ponazoritve, soočenja ali napotitve. Ob teh pogojih lahko citirate dele katerekoli kategorije avtorskih del, ali pa celotna dela določenih kategorij (zaprt seznam): fotografije, likovna dela, arhitektura, uporabna umetnost, industrijsko oblikovanje, kartografija.

 

6. Ali lahko uporabim avtorsko varovano glasbo kot filmsko glasbo domačega videa, ki sem ga ustvaril in ga želim naložiti na video platformo ?

Dovoljeno je, da uporabite avtorskopravno varovano glasbo kot filmsko glasbo v domačem videu, ki ste ga ustvarili, če kopirate in predelate to glasbo zgolj za nejavno uporabo in če s to filmsko glasbo ne pridobite neposredne ali posredne denarne koristi. Filmsko glasbo lahko naložite na video platformo, če je do nje možen le nejavni dostop. Pojem „nejaven“ v obeh primerih pomeni osebe, ki so znotraj običajnega kroga vaše družine ali kroga vaših osebnih znancev.

 

7. Ali lahko izročim kopijo varovanega avtorskega dela članu družine ali prijatelju ?

Dovoljeno je, da izročite kopijo varovanega avtorskega dela članu družine ali prijatelju.

 

8. Ali je dovoljeno, da si naložim avtorsko varovano delo iz interneta in ali je pri tem kaj šteje, katero tehnologijo uporabim ter če si naložim le dele avtorskega dela?

Dovoljeno je, da si naložite avtorskopravno varovano delo iz interneta, če a) ste sklenili za ta namen licenčno pogodbo, če b) v tem primeru obstajajo licence za proste vsebine (Open Content), ali če c) obstajajo za ta primer omejitve avtorske pravice. To velja tudi za naložitev delov avtorskega dela, če so ti deli sami zase (glede na njihovo vsebino in obseg) še varovani (še izpolnjujejo značilnosti individualne intelektualne stvaritve). Nevarovani deli so pa lahko tako ali tako v prosti uporabi. Vrsta tehnologije za down-load ni relevantna.

 

9. Skušal sem kopirati film iz DVD-ja na moj računalnik, pa tega nisem mogel storiti zaradi tako imenovanih tehničnih zaščitnih ukrepov. Kaj je to in ali jih lahko obidem zato, da bi napravil privatne kopije?

Tehnološki zaščitni ukrepi pomenijo vsako tehnologijo ali napravo, katere namen je preprečiti dejanja z varovano vsebino (npr. kopiranje, nalaganje iz spleta, distribuiranje filma), ki jih imetnik pravic ni dovolil. S praktičnega vidika ni dovoljeno, da te ukrepe obidete zato, da bi si naredili privatne kopije avtorskega dela.

 

10. Kaj so avtorska privatna nadomestila?

Avtorska privatna nadomestila predstavljajo obliko pravičnega denarnega poplačila, ki naj ga imetniki pravic dobijo v določenih primerih, ko se reproduciranje njihovih varovanih vsebin vrši v privatne namene in je zato po zakonu dovoljeno. Ta nadomestila, ki jih posredno zberejo kolektivne organizacije avtorjev v obliki majhnih dodatkov na ceno novih praznih nosilcev in/ali novih naprav za reproduciranje, naj bi ustrezno poplačala avtorje za prikrajšanje oz. škodo, ki so jo s tem utrpeli.

 

11. Ali kršim avtorsko pravico, če gledam film preko t.i. strujanja, ne da bi si ga naložil iz interneta?

Če gledate film preko t.i. strujanja (ne da bi ga naložili iz interneta), potem ne kršite avtorske pravice. Z vidika potrošnikov strujanje namreč ne vključuje reproduciranja, niti drugih relevantnih dejanj uporabe po avtorskem pravu. Slednje pa na noben način ne pokriva gledanja, branja, poslušanja ali drugih oblik uživanja avtorskih del.

 

12. Če so avtorsko varovana dela avtomatsko naložena na moj naslov s strani socialnih omrežij, ali za to odgovarjam in ali to predstavlja kršitev avtorske pravice? Kaj če vzpostavim zvezo (link) z njimi ali jih vključim na svojo spletno stran ali v svoj blog?

Če so avtorsko varovana dela avtomatsko naložena na vaš naslov s strani socialnih omrežij, to lahko predstavlja avtorskopravno kršitev, vendar pa zanjo ne odgovarjate. Lahko pa pride do take vaše odgovornosti, če ste na tako nezakonito naložitev opozorjeni in/ali se od vas zahteva njena odstranitev, vi pa ne ravnate v skladu s tem opozorilom.

Lahko vzpostavite link z avtorsko varovanim delom na drugi spletni strani, če je tam zakonito naloženo.

Avtorsko varovana dela lahko vključite v vaš blog ali spletno stran, če je nanju možen le nejavni dostop. Pojem „nejaven“ pomeni osebe, ki so znotraj običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev. Ker pa blogi in spletne strani običajno presegajo te kroge oseb, bi za opisano vključitev vsebin odgovarjali za avtorskopravno kršitev.

 

13. Ko ustvarim avtorsko delo in ga naložim on-line, mi pogoji poslovanja številnih spletnih strani nalagajo, da jim prenesem svoje avtorske pravice. Ali to pomeni, da na tem delu za v bodoče izgubim vse te pravice?

Ne, ne izgubite vseh svojih pravic. Nekatere avtorske pravice sploh niso prenosljive in bi bil tak njihov morebiten prenos ničen (to velja za prenos avtorske pravice kot celote, moralnih pravic, sledne pravice na likovnih delih, pravice do nadomestila za privatno reproduciranje, pravic glede vseh avtorjevih bodočih del, pravic glede na še neznane oblike uporabe). Prenos drugih pravic pa se lahko pod določenimi pogoji prekliče, kar se presoja od primera do primera.

 

14. Moj avatar temelji na moji priljubljeni filmski zvezdi, liku iz risanke ali športnemu klubu. Ali imam zaradi tega lahko težave zaradi kršitve avtorske pravice ali kakšnega drugega predpisa?

Načeloma so slike filmskih igralcev, liki iz risank ali znaki športnih klubov varovani kot avtorska dela (z avtorsko pravico), kot znaki (z blagovno znamko) ali kot zunanja podoba predmeta (z modelom), kot liki osebnosti (z osebnostnimi pravicami) ali kot znaki ali firme (z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o društvih). – Vendar je nevarnost, da v primeru uporabe teh slik in znakov za izdelavo in uporabo avatarja, pridete v težave, majhna, in sicer zaradi osebne, nekomercialne in netržne uporabe avatarja. Če pa načrtujete razširjeno in morebitno tržno uporabo avatarja, je priporočljivo, da o tem sklenete sporazum z ustreznim imetnikom pravic. – Še boljša rešitev pa je, da ne uporabite tujih varovanih kopij, temveč da ste ustvarjalni in izdelate svoj lasten izviren avatar brez iskanja soglasij. To vas ne bo samo rešilo rizika ali nakupa tujih pravic, temveč boste postali avtor svojega avatarja in razpolagali z lastnimi pravicami na njem.

 

15. Kako naj vem, če je avtorsko delo ponujeno on-line na zakonit ali nezakonit način?

Na zakonitost neke on-line ponudbe lahko sklepamo iz značilnosti njene spletne strani, kot npr.: pogojev za dostop in snemanje vsebin (sprejem splošnih pogojev poslovanja ali pogodbe s končnim uporabnikom, izvršitev uporabniške registracije z uporabniškim imenom in geslom); objave opozoril, razlag in opomb na spletni strani; plačilnih pogojev kot npr. plačila za vsako snemanje vsebin, ali plačila naročnine). Močni indici, ki kažejo na nezakonito on-line ponudbo, obstajajo kadar se slednja nanaša – brez sklenitve pogodbe s končnim uporabnikom ali drugačnega prostega pravnega režima – na knjigo v celotnem obsegu, na notno gradivo, na elektronske podatkovne zbirke ali na računalniške programe, ali če se od potrošnika zahteva, da v zameno za ponudbo s ponudnikom podeli vsebine iz svojega računalnika. V primeru dvoma naj se potrošnik izogiba snemanju vsebin.

 

Back to Top

Disclaimer

The answers to the Frequently Asked Questions (FAQs) were finalised on the date indicated as the status date on the website. Gathering up-to-date information from 27 Member States is an extensive exercise. While the EUIPO tries to keep the information up-to-date, new case-law or legislative reforms may impact the content of the FAQs. Neither the EUIPO nor any person acting on behalf of the EUIPO is responsible for the use which might be made of the FAQs.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. Click for more information