Pogoji uporabe za elektronsko operacijo „Drug način pošiljanja“

Kot je navedeno v točki 2(c) Priloge 2 k Sklepu EX-19-1 izvršnega direktorja z dne 18. januarja 2019 o elektronskem sporočanju.

(c) Prijave, sporočila ali drugi dokumenti, ki se pošljejo uradu

Uporabnik lahko prek uporabniškega območja (User Area) elektronsko predloži prijave, sporočila ali dokumente. Ko je prijava, sporočilo ali drug dokument vložen elektronsko, je treba vse nadaljnje prijave, sporočila ali druge dokumente v isti zadevi praviloma vložiti na enak način.

V uporabniškem območju (User Area) se lahko uporabi tudi gumb „Drug način pošiljanja“. Uporabi se lahko samo, kadar je izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev.

  1. V uporabniškem območju (User Area) ni na voljo nobena posebna elektronska operacija.
  2. V uporabniškem območju (User Area) je na voljo posebna elektronska operacija, vendar zaradi tehnične okvare trenutno ni mogoče dostopati do nje. Kadar je posebna elektronska operacija bodisi elektronska vložitev prijave blagovne znamke EU bodisi elektronsko podaljšanje registracije blagovne znamke EU, je treba upoštevati pogoje iz člena 4(6) Sklepa EX-19-1 izvršnega direktorja, in sicer mora prijavitelj za registracijo ali podaljšanje prek posebne elektronske operacije v uporabniškem območju (User Area) v treh delovnih dneh od prvotne vložitve ponovno vložiti isto prošnjo (isto vsebino). Za več podrobnosti glej člen 4(6) Sklepa EX-19-1 izvršnega direktorja.

Elektronsko potrdilo o prejemu prijave, sporočila ali dokumenta, ki je bil poslan z elektronsko operacijo „Drug način pošiljanja“, bo v razdelku „Poslano“ v uporabniškem območju (User Area) zabeleženo kot „poslana potrditev“.

Stran je bila nazadnje posodobljena 05-03-2021