Postopkovne spremembe

Postopkovne spremembe

S 1. oktobrom 2017 se začnejo uporabljati nekateri spremenjeni postopki.

Vse spremembe bodo prikazane v revidiranih smernicah. Povzetek pregleda nekaterih glavnih sprememb je na voljo na tej strani; uporabnike opozarjamo, da ta seznam ni izčrpen. Smernice urada EUIPO so glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovne znamke Evropske unije in za strokovne svetovalce, ki se želijo prepričati, da so seznanjeni z najnovejšimi informacijami o praksah preizkušanja v uradu EUIPO.

Vrsta spremembe
Prednost Pokaži Skrij

Pregled

Zahteve prednostne pravice je treba vložiti hkrati s prijavo za blagovno znamko EU (prej je bilo mogoče tovrstne zahteve vložiti po vložitvi prijave). Dokumentacijo v podporo zahtevi je treba vložiti v treh mesecih od datuma vložitve prijave (prej: v treh mesecih od prejetja izjave o prednostni pravici). Če dokumentacija ni v enem od jezikov urada EUIPO, lahko ta po novem neobvezno zahteva njen prevod.

Dodatna sprememba v praksi urada EUIPO je, da se zahteva prednostne pravice ne pregleduje več vsebinsko. Ostaja „zgolj“ zahteva, dokler nanjo ni sklicevanja, in jo je treba v postopkih potrditi.

Pridobljen razlikovalni učinek kot pomožna zahteva Prikaži Skrij

Pregled

Prijavitelji bodo imeli možnost, da se sklicujejo na člen 7(3) kot na pomožno ali alternativno zahtevo, bodisi na začetku postopka prijave ali kasneje. Prednost pomožne zahteve je, da se uresniči šele, če je končna odločitev o svojstvenem razlikovalnem učinku negativna. To prijavitelju omogoča, da izčrpa pravico do pritožbe o svojstvenem razlikovalnem učinku, preden se od njega zahteva, da dokaže pridobljen razlikovalni učinek. To bo pomenilo, da uporabnikom ni treba plačevati stroškov zbiranja in predstavitve dokazov uporabe, če to ni nujno.

Postopek ugovora/izbrisa Prikaži Skrij

Pregled

Pri zahtevah o dopustnosti in utemeljitvi relativnih razlogov so bila dejanja prerazporejena zaradi večje jasnosti in da bi se upošteval ločeni razlog o označbi geografskega porekla, ki ga uvaja člen 8(6) Uredbe o blagovni znamki EU. Določbe, ki veljajo za postopek izbrisa, so usklajene s postopkom ugovora, razen če so razlike upravičene zaradi njune različne narave. Delegirana uredba o blagovni znamki EU določa okvirna pravila o prepozno predloženih dokazih in uzakonja prakso urada EUIPO o zadržanju odpovedi in zaključku/nadaljevanju postopkov za preklic ali ugotavljanje ničnosti.

Spletna utemeljitev Prikaži Skrij

Pregled

Za očiten primer prilagoditve dobi interneta gre, ko so dokazi v zvezi s predhodnimi pravicami, ki so „registrirane“ (npr. registrirane blagovne znamke, nekateri znaki, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu ali označbe geografskega porekla), ali vsebina zadevnih nacionalnih zakonodajnih aktov dostopni na spletnem viru, ki ga priznava urad EUIPO in lahko vložnik ugovora ali vložnik zahteve za izbris take dokaze predloži s sklicevanjem na ta vir .

V ta namen urad EUIPO „priznava“ vse podatkovne baze nacionalnih in regionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU, TMview pa je sprejemljiv portal, prek katerega je mogoče „dostopati“ do nacionalnih uradov.

Jeziki in prevodi Prikaži Skrij

Pregled

Od vključno 1. oktobra 2017 se lahko večina dokazov še naprej vlaga v katerem koli uradnem jeziku EU. Kadar jezik, ki se uporablja za dokaz pri utemeljitvi (razen potrdil o vložitvi, registraciji ter podaljšanju ali določbah zadevne zakonodaje), ni jezik postopka, je zdaj prevod potreben samo, kadar ga zahteva Urad – na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo druge stranke. V to kategorijo spadajo dokazi za pridobljeni razlikovalni učinek ali ugled.

Vendar je treba dokaze pri utemeljitvi (potrdila o vložitvi, registracijo ter podaljšanje ali določbe zadevne zakonodaje) še vedno predložiti v jeziku postopka (ali prevedene v ta jezik).

Poleg tega je standard prevoda po členu 25 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU manj zahteven kakor prej. Kadar stranka navede, da so pomembni samo deli dokumenta, je lahko prevod omejen na te dele.

Te spremembe prinašajo resnične koristi uporabnikom sistema blagovnih znamk EU. Omogočajo gospodarnost, poenostavitev in nižje stroške na splošno.

Prenos blagovne znamke EU kot pravno sredstvo Prikaži Skrij

Pregled

Če posrednik ali zastopnik registrira blagovno znamko EU brez imetnikovega dovoljenja, je sedaj imetnik upravičen, da zahteva prenos blagovne znamke EU nase (razen če navedeni posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči). Prej je lahko imetnik v skladu z uredbo o blagovni znamki EU uporabil pravno sredstvo ugotovitve ničnosti blagovne znamke.

Ta novi postopek dodelitve po členu 21(2)(a) uredbe EUTMR bo potekal enako kot postopek ugotavljanja ničnosti na podlagi člena 60 uredbe EUTMR. Pri tožbah, ki so se začele 1. oktobra 2017 ali kasneje, bo dodelitev alternativno pravno sredstvo ugotovitvi ničnosti blagovne znamke. Pri teh tožbah lahko vlagatelj zahtevka za ugotovitev ničnosti v isti tožbi za ugotovitev ničnosti zahtevek za dodelitev združi z zahtevkom za ugotovitev ničnosti iz drugih razlogov. V takih primerih bo urad preizkusil najprej zahtevo za prenos (razen če obstaja utemeljen absolutni razlog za razglasitev ničnosti v skladu s členom 59(1)(a) uredbe EUTMR; v tem primeru bo najprej preizkušen ta razlog).

Komunikacija z uradom Prikaži Skrij

Kratek pregled

Komunikacijska sredstva, ki jih uporablja urad EUIPO in prek katerih je z njim mogoče stopati v stik, so se spremenila, da bi se upošteval razvoj informacijske tehnologije, in sicer:

 • ukinjajo se zastarele oblike komuniciranja, kot so osebna vročitev in oddaja pošiljke v poštni predal na uradu EUIPO;
 • izraz „v elektronski obliki“ se razume širše, tako da sedaj zajema tudi telefaks in potencialno mnoge druge vrste medijev;  Sklep št. EX-17-4 izvršnega direktorja o komuniciranju prek elektronskih medijev določa, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi tehničnimi pogoji se lahko ti mediji uporabljajo (glejte tudi razdelek spodaj o uporabi telefaksa).
 • iz sekundarne zakonodaje se črta navedba „po telefaksu ali katerem koli drugem tehničnem komunikacijskem sredstvu“ (vendar upoštevajte tudi prejšnjo točko o izrazu „v elektronski obliki“);
 • poleg komunikacije po pošti so bile posebej uvedene kurirske storitve kot komunikacijsko sredstvo urada EUIPO.

Uporaba telefaksa kot elektronske oblike komuniciranja
Medtem ko telefaks ostaja v uradu EUIPO na mnogih področjih pomembno komunikacijsko sredstvo, se je njegova uporaba pri izvajanju določenih nalog močno zmanjšala –  manj kot 1 % prijav za blagovno znamko EU in okoli  2 % vlog za podaljšanje blagovne znamke EU je predloženih prek telefaksa. Zakonodajna reforma je upoštevala spreminjajoče se razmere na področju komunikacije, kar bo vplivalo na uporabo telefaksa za predložitev prijav ali vlog za podaljšanje blagovne znamke EU na več načinov:

 • Od 1. oktobra 2017 so sporočila po faksu skupaj z uporabniškim območjem (User Area), t.j. e-vložitvijo prijave, zajeta v opredelitev komunikacij z elektronskimi sredstvi, kar pomeni, da znižana pristojbina za prijave blagovne znamke EU in podaljšanja prek elektronskih sredstev iz Priloge I Uredbe o blagovni znamki EU velja tudi za faks.
 • Vendar pa od 1. januarja 2018 prijave za blagovno znamko EU ali podaljšanja prek faksa ne bodo več mogoči, razen kot rezervna možnost v primeru tehničnih okvar, ki bi onemogočale elektronsko vložitev prijave. V takšnih primerih si lahko vlagatelj zagotovi datum vložitve prijave po faksu, če: (I) za prijave blagovne znamke EU: elektronsko vloži isto prijavo v treh delovnih dneh; (ii) za podaljšanja veljavnosti blagovne znamke EU: predloži vlogo za podaljšanje v zadnjih treh delovnih dneh, preden poteče začetni ali podaljšani predpisani čas za podaljšanje veljavnosti. To je določeno v Sklepu št. EX-17-4 izvršnega direktorja (Priloga).
 
 
Odbori za pritožbe Prikaži Skrij

Pregled

Delegirana uredba o blagovni znamki EU konsolidira določbe o odborih za pritožbe, ki so bile prej razpršene po različnih virih, vključno z Uredbo Komisije (ES) št. 216/69 (poslovnik odborov za pritožbe). Glavna pojasnila in spremembe se nanašajo na vsebino izjave o vzrokih in odgovora, „navzkrižne pritožbe“, podane zahteve in dejstva ali dokazila, ki so prvič predložena odboru za pritožbe, nove absolutne razloge, ki jih navede odbor za pritožbe, hitri postopek in organizacijo ter sestavo odbora za pritožbe.

Prehodne določbe Prikaži Skrij

Pregled

Tako izvedbena uredba o blagovni znamki EU (EUTMIR) kot delegirana uredba o blagovni znamki EU (EUTMDR) začneta veljati 1. oktobra 2017. Še naprej pa veljajo posebne določbe za nekatere postopke, ki so se začeli pred navedenim datumom, in sicer do njihovega zaključka. Zato obe uredbi vsebujeta podrobne prehodne določbe, ki opredeljujejo, v katerih primerih za postopke veljajo nova postopkovna pravila. Praviloma veljata obe uredbi za potekajoče postopke od 1. oktobra 2017, razen če ni določeno drugače. Vse prehodne določbe so razvidne v tej preglednici.

Pri tem je lahko zlasti zanimiv naslednji povzetek:

Nova pravila o:

Veljajo za:

 • vsebini prijave blagovne znamke EU
 • prikazu videza blagovne znamke EU
 • vrstah blagovnih znamk
 • prednostni pravici

prijave blagovnih znamk EU, vložene 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMIR

 • potrdilu o registraciji

blagovne znamke EU, registrirane 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMIR

 • jezikih in prevodih

dokazila in prevode, vložene 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMIR

 • utemeljitvi in preizkusu ugovora/ničnosti
 • spletni utemeljitvi
 • prepozno predloženih dokazih

postopke, pri katerih se je kontradiktorni del začel 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMDR

 • pritožbah

pritožbe, vložene 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMDR

 • obliki in predstavitvi dokazov

primere, ko se je rok za predstavitev dokazov začel 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMDR

 • obvestilih urada in komuniciranju z uradom

obvestila in sporočila z dne 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMDR

 • prekinitvi postopka

prekinitve, ki zanje zaprosi ali jih zahteva urad 1. 10. 2017 ali kasneje;

EUTMDR

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Vsebina tega razdelka je namenjena splošnemu obveščanju in osveščanju o uredbi o blagovni znamki EU. Ni pravno zavezujoča.
Vsem uporabnikom priporočamo, da si ogledajo Uredbo (EU) št. 2015/2424, ki je na voljo v vseh jezikih EU.
Opozarjamo, da so smernice urada EUIPO glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovne znamke Evropske unije in za strokovne svetovalce, ki se želijo prepričati, ali so seznanjeni z najnovejšimi informacijami o praksah preizkušanja v uradu EUIPO.

Informacije, povezane s spremembami, ki so začele veljati 23. marca 2016, so na voljo tukaj.

Stran je bila nazadnje posodobljena 11-10-2017