Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Ugovor

 

Obstoj prejšnjih pravic je relativen razlog za zavrnitev registracije blagovne znamke Evropske unije. Urad po uradni dolžnosti ne preverja takšnih razlogov za zavrnitev. Zato se prijava blagovne znamke EU objavi v Biltenu, kar označuje začetek trimesečnega obdobja, v katerem je treba vložiti ugovor za zaščito prejšnjih pravic, na katere bi lahko vplivala prihodnja blagovna znamka Evropske unije.

Bilten o blagovnih znamkah Evropske unije je tako sredstvo za obveščanje, da je bila vložena prijava blagovne znamke Evropske unije, kar imetnikom prejšnjih pravic omogoča, da jih zaščitijo.

V svojem uporabniškem območju User Area lahko nastavite tudi opozorilo, ki vas obvesti o vlogi za podobno blagovno znamko, kot je vaša.

Več informacij glede iskanja si poglejte v razdelku Preverjanje razpoložljivosti.

Oddelek za ugovore obdela ugovore, vložene v treh mesecih od objave prijave blagovne znamke Evropske unije. Oddelek za ugovore najprej preveri, ali je bila pristojbina plačana pravočasno, nato pa prouči, ali ugovor izpolnjuje osnovne zahteve. Če najde pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti, vložnika ugovora pozove, naj to stori.
Ob koncu te faze je prijavitelj blagovne znamke Evropske unije obveščen o ugovoru. Od tega trenutka začne teči dvomesečno obdobje, v katerem lahko obe stranki navežeta stike in poskušata najti sporazumno rešitev. To obdobje je znano kot obdobje za pobotanje.

Po registraciji svoje blagovne znamke se za več informacij o vaših pravicah obrnite na naše spletišče, razdelek skrb za vaše pravice.

Obdobje za pobotanje, ki obsega dva meseca po vložitvi ugovora, poteka pred začetkom kontradiktornega postopka (v katerem sodelujeta vložnik ugovora in prijavitelj). Ker se kontradiktorni postopek še ni začel in če stranki dosežeta dogovor, ki pomeni konec ugovora, se nobeni od strank ne naloži plačilo stroškov.
Če poleg tega dosežen dogovor temelji na omejitvi seznama blaga in storitev blagovne znamke EU z izključitvijo tistega blaga in storitev, na katere vpliva ugovor, ali če temelji na umiku prijave blagovne znamke EU, bo Urad vložniku ugovora povrnil pristojbino za ugovor.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve.

Ugovori proti prijavam blagovne znamke EU morajo biti vloženi v pisni obliki v roku treh mesecev po objavi prijave blagovne znamke EU v Biltenu.
Da vam bo lažje, lahko ugovore vložite tudi z uporabo spletnega obrazca. Ko boste predložili spletni obrazec, bo vaši zahtevi dodeljena številka ugovora.
Ugovor se šteje za pravilno predložen le, če je bila plačana pristojbina za ugovor.

Več informacij o tem, kako vložiti ugovor zoper blagovno znamko EU ali mednarodno registracijo.

Za vložitev ugovora mora Urad v roku za vložitev ugovora prejeti plačilo pristojbine za ugovor.
Več informacij najdete v razdelku pristojbine za ugovor.

Prijavitelji, ki nimajo stalnega prebivališča, glavnega sedeža poslovanja ali resničnega in dejanskega podjetja v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru) se morajo predstaviti pred Uradom. Za dostop do seznama zastopnikov Urada uporabite orodje eSearch plus.
 

Oddelek za ugovore urada EUIPO uporablja pet jezikov (angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino in španščino). Ugovor je mogoče vložiti le v enem od teh jezikov, ki mora poleg tega ustrezati enemu od dveh jezikov, ki ju je prijavitelj izbral za blagovno znamko Evropske unije in sta bila ob objavi prijave navedena v Biltenu. Ta jezik se bo nato uporabljal v celotnem postopku ugovora.

Če se ugovor vloži v enem od jezikov urada EUIPO (angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini in španščini), ki pa ne sovpada z jezikoma prijave blagovne znamke EU, zoper katero je bil vložen ugovor, se vložniku ugovora odobri enomesečni rok, v katerem mora predložiti prevod v ustreznem jeziku.

Pravila o jeziku postopka so podrobno razložena v Smernicah, del A, Splošna pravila, razdelek 4, Jezik postopka.

Ugovor je mogoče vložiti v treh mesecih od objave prijave blagovne znamke EU. Uradni datum objave je datum objave prijave v delu A1 Biltena o blagovnih znamkah Evropske unije. Urad mora v tem roku prejeti ugovor in plačilo pristojbine za ugovor.

Več informacij o zahtevah za ugovor lahko najdete v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve.
Več informacij o pristojbini za ugovor.

Fizična ali pravna oseba lahko vloži ugovor na podlagi toliko blagovnih znamk, kot jih šteje za potrebne, če je njihov imetnik.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 0, Uvod.

Ne. Vložnik ugovora mora biti ena fizična ali pravna oseba, njen ugovor pa mora temeljiti na blagovnih znamkah, katerih imetnik je. Zato bo morala vsaka oseba vložiti ločen ugovor, če ugovor zoper prijavo blagovne znamke EU temelji na več blagovnih znamkah, ki pripadajo različnim podjetjem (različnim fizičnim ali pravnim osebam).
Več oseb je lahko kot vložnikov istega ugovora le, če so soimetniki blagovnih znamk, na katerih temelji ugovor.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 0, Uvod.

Da. Jezik postopka je določen, ko vložnik ugovora izbere enega od jezikov Urada, ki mora sovpadati tudi z enim od dveh jezikov, navedenih v prijavi blagovne znamke EU. Vsa korespondenca z Uradom in vsi dokumenti, na katerih vložnik ugovora utemeljuje svojo pravico, morajo biti sestavljeni v jeziku postopka ali prevedeni vanj.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve.

Urad obvesti o ugovoru, ko se v skladu z Uredbo o blagovni znamki EU ugotovi, da je ugovor dopusten. Vendar to ne pomeni, da je „popoln“. Vložnik ugovora ima po preteku obdobja za pobotanje in v primeru, če strani ne dosežeta sporazumne rešitve, na voljo dva meseca, v katerih mora dopolniti svoj spis s predložitvijo dokazov, ki so podlaga za njegove trditve in pravice. Urad bo nato prejete dokumente poslal prijavitelju, ki ima dva meseca časa za predložitev svojih pripomb.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve.

Za blagovne znamke v vseh državah članicah Evropske unije velja obveznost, da jih je treba v petih letih po njihovi registraciji začeti dejansko in resnično uporabljati na trgu. Zato Uredba o blagovni znamki Evropske unije prijavitelju omogoča, da od vložnika ugovora zahteva predložitev dokaza o uporabi blagovnih znamk, ki so podlaga za ugovor, če so bile te blagovne znamke registrirane že več kot pet let. Zahteva za predložitev dokaza o uporabi mora biti „brezpogojna“ in predložena v „ločenem dokumentu“.
Blago in storitve, za katere ni bil predložen dokaz o uporabi, se izključijo iz ugovora. Povedano drugače, postopek ugovora se lahko nadaljuje le v zvezi z blagovnimi znamkami ter blagom in storitvami, za katere je bila dokazana dejanska in resnična uporaba. Če v zvezi s katerim koli blagom ali storitvami, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka ali več blagovnih znamk, uporaba ni bila dokazana, se ugovor zavrne.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 6, Dokaz o uporabi.

Predloženi dokazi morajo zajemati „podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe nasprotne blagovne znamke za blago in storitve, za katere je registrirana in na katerih temelji ugovor“. Dokazi lahko na primer vključujejo dokazila in predmete, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in zaprisežene ali potrjene izjave.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 6, Dokaz o uporabi.
 

Odločitev o porazdelitvi stroškov je vključena v sprejeto vsebinsko odločitev. V vseh drugih primerih, v katerih oddelek za ugovore urada EUIPO konča primer, je odločitev o stroških priložena obvestilu. Če so stroški omejeni na stroške zastopanja in pristojbino za ugovor, se odločitev o določitvi zneskov stroškov vključi v odločitev o porazdelitvi stroškov v skladu z najvišjimi zneski iz člena 18 Izvedbene uredbe.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 1 Postopkovne zadeve.

Predloženi dokazi morajo zajemati „podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe blagovne znamke v koliziji za blago in storitve, za katere je ta znamka registrirana in na kateri temelji ugovor“. Dokazi lahko na primer vključujejo dokazila in predmete, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in zaprisežene ali potrjene izjave. Dokazila morajo biti predložena na strukturiran način in morajo biti ustrezno oštevilčena ter opremljena s kazalom.

Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

Stran je bila nazadnje posodobljena 18-07-2018
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj