Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Novice

marec 19, 2020 O EUIPO

Podaljšanje rokov zaradi širjenja bolezni COVID 19: roki, na katere se podaljšanje nanaša, narava podaljšanja in obveščanje uporabnikov


 

Da bi uporabnikom zagotovili podrobnejše smernice v zvezi s Sklepom št. EX-20-3 o podaljšanju rokov, ki potečejo med 9. marcem 2020 in 30. aprilom 2020, zaradi izbruha okužb s koronavirusom, smo izdali natančnejša pojasnila o rokih, na katere se podaljšanje nanaša, naravi podaljšanja in prilagoditvah glede obveščanja uporabnikov.

Ι. ROKI, NA KATERE SE PODALJŠANJE NANAŠA

Veljavnost člena 1 Sklepa št. EX-20-3 izvršnega direktorja Urada z dne 16. marca 2020 se podaljša do 1. maja (v praksi do 4. maja, ker je 1. maj državni praznik, ki mu sledi vikend) za „vse roke, ki potečejo med 9. marcem 2020 in vključno 30. aprilom 2020, in za vse stranke v postopku pred Uradom“.

V besedilu člena 101(4) uredbe o blagovni znamki EU, ki izvršnemu direktorju dodeljuje pooblastila za podaljšanje rokov v izjemnih okoliščinah, se uporabljata podobni besedni zvezi, namreč „vsi roki“ in „vse stranke v postopku“.

Izraz „vsi roki“ se bere dobesedno in se nanaša na vse postopkovne roke ne glede na to, ali jih je določil Urad ali so zakonite narave (tj. da so določeni neposredno v uredbah).

Zaradi jasnosti ta izraz zajema:

 • vse roke, določene na kateri koli stopnji v Uradu, v katerem koli postopku pred Uradom, vključno s postopki pred odbori za pritožbe;
 • vse roke, ki so neposredno določeni v uredbi o blagovni znamki EU, izvedbeni ali delegirani uredbi o blagovni znamki EU, kot tudi v uredbi o modelih Skupnosti in izvedbeni uredbi o modelih Skupnosti;
   
  • vključno z vsemi roki, ki izhajajo iz Pariške konvencije ali drugih mednarodnih pogodb, in sicer
  • ne glede na to, ali so izključeni iz vrnitve v prejšnje stanje v smislu člena 104(5) uredbe o blagovni znamki EU ter člena 67(5) uredbe o modelih Skupnosti.
    
 • Podaljšanje se zlasti nanaša na naslednje zakonite roke:
   
  • rok za plačilo pristojbine za prijavo (člen 32 uredbe o blagovni znamki EU);
  • rok za uveljavljanje prednostne pravice (člen 34(1) uredbe o blagovni znamki EU ter člen 41 uredbe o modelih Skupnosti);
  • rok za uveljavljanje razstavne prednostne pravice (člen 38(1) uredbe o blagovni znamki EU ter člen 44 uredbe o modelih Skupnosti);
  • rok za ugovor (člen 46(1) uredbe o blagovni znamki EU);
  • rok za plačilo pristojbine za ugovor (člen 46(3) uredbe o blagovni znamki EU);
  • rok za vložitev zahteve za podaljšanje (člen 53(3) uredbe o blagovni znamki EU ter člen 13 uredbe o modelih Skupnosti);
  • rok za vložitev pritožbe in pisne izjave o vzrokih za pritožbo (člen 68(1) uredbe o blagovni znamki EU ter člen 57 uredbe o modelih Skupnosti);
  • rok za vložitev prijave za konverzijo (člen 139 uredbe o blagovni znamki EU);
  • rok za vložitev zahteve za odlog objave (člen 50 uredbe o modelih Skupnosti).

Sklicevanje na „postopke pred Uradom“ v tem sklepu pomeni, da se podaljšanje ne nanaša na roke, ki so povezani s postopki pred drugimi organi, četudi so ti omenjeni v uredbah. To zlasti velja za rok za:

 • vložitev pritožbe pri Splošnem sodišču zoper odločbe odborov za pritožbe (člen 72(5) uredbe o blagovni znamki EU ter člen 61 uredbe o modelih Skupnosti).

Poudariti je treba še, da se izraz „postopki pred Uradom“ nanaša samo na zadeve v zvezi z blagovnimi znamkami in modeli, kar pomeni, da roki, ki se nanašajo na zadeve, ki jih ne urejata uredba o blagovni znamki EU ali uredba o modelih Skupnosti (kot je denimo zaposlovanje ali javna naročila), ali ki se nanašajo na druge zadeve (npr. vodenje Urada), prav tako niso zajeti v sklepu izvršnega direktorja.

II.  NARAVA PODALJŠANJA

Podaljšanje rokov, ki ga je odobril izvršni direktor, s takojšnjim učinkom preklicuje iztek zadevnih rokov na prvotni datum njihovega izteka in določa nov datum njihovega izteka, tj. 1. maj 2020 (v praksi 4. maj).

Ta učinek je samodejen in izhaja neposredno iz sklepa izvršnega direktorja. V skladu s tem strankam, ki jih to zadeva, pri Uradu ni treba vložiti zahtevka za podaljšanje, da bi uveljavljali tovrstno podaljšanje rokov.

Strankam v postopkih, ki še potekajo, zato svetujemo, naj ne vlagajo nepotrebnih zahtevkov za podaljšanje.

Če pa stranke lahko izpolnijo svoje postopkovne obveznosti v prvotnem ali podaljšanjem roku in se odločijo, da bodo to storile, bodo postopki potekali kot običajno in vsi dokumenti, ki jih bodo stranke predložile, bodo pregledani po običajnih postopkih.

III. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Takojšnji učinek podaljšanja pomeni, da uporabniki, na katere se podaljšanje rokov nanaša, ne bodo posamično obveščeni o odobritvi podaljšanja.

Urad je storil vse, da bi čim bolj prilagodil svoje informacijske sisteme, tako da zagotavljajo nemoteno obdelavo zadev z rokom, ki naj bi se iztekel pred datumom podaljšanja. Urad bo v malo verjetnem primeru, da katero od njegovih sporočil ne bi upoštevalo odobrenega podaljšanja, to nemudoma popravil tako, da bo po uradni dolžnosti ali na uporabnikovo pisno zahtevo, v kateri se navede številko zadevnega spisa, izdal popravek.

IV. VPLIV NA TEKOČE RAČUNE

Da bi Urad pojasnil vpliv na postopek v primeru nezadostnih sredstev na tekočem računu, kot je določeno v tem postopku, bo poslal obvestilo o nezadostnih sredstvih, če bo pristojbina na določen datum neuspešno knjižena v breme. Stranka mora v enem mesecu od prejema obvestila zagotoviti zadostna sredstva na računu, da pokrije stroške pristojbin in administrativne stroške.

Vendar Urad zaradi podaljšanja rokov ne bo izdajal obvestil o nezadostnih sredstvih na tekočih računih do konca obdobja podaljšanja, to je do 1. maja oziroma v praksi do 4. maja 2020.

Stranke lahko uporabijo informacije o tekočih računih, ki so na voljo v uporabniškem območju User Area, za spremljanje stanja na računu, ugotovitev morebitne nezadostne višine sredstev in zagotovitev zadostnih sredstev. S tem se izognejo blokiranju bremenitev, administrativnim stroškom, povezanim z obveščanjem o nezadostnih sredstvih, in pozneje zagotovijo nadaljevanje postopka v zvezi s spisom blagovne znamke ali modela.

Roki, navedeni v obvestilih o nezadostnih sredstvih, izdanih pred 9. marcem 2020, ki se nanašajo na obdobje od 9. marca do 30. aprila, se samodejno podaljšajo do 1. maja 2020.

 


 
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj