Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Splošna vprašanja

 
V skladu z opredelitvijo izraza v Uredbi o modelih Skupnosti „videz“ pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem.

Da bi bili modeli Skupnosti upravičeni do varstva, morajo biti novi in imeti individualno naravo.
Obstajata dve vrsti modelov Skupnosti:
  • neregistrirani model Skupnosti in
  • registrirani model Skupnosti.

Registrirani model Skupnosti je videz izdelka, ki je bil registriran na način, določen z Uredbo o modelih Skupnosti. Videz pomeni „izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem“. Ugotovite, ali vaš model izpolnjuje pogoje za registracijo.

Neregistrirani model Skupnosti je videz izdelka, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe o modelih Skupnosti in ki je postal dostopen javnosti tako, da je bil objavljen, razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit na takšen način, da bi ti dogodki lahko utemeljeno postali znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Skupnosti.
Videz izdelka pa ne šteje za dostopnega javnosti zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.

Obseg varstva je enak. Oba imata enoten značaj po vsej Evropski uniji in za oba veljajo enake zahteve za varstvo, kot sta novost in individualna narava.
Pravice, ki izhajajo iz njiju, pa se razlikujejo. Registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do uporabe, izdelovanja, ponujanja, dajanja na trg, uvoza, izvoza ali skladiščenja izdelkov, ki vključujejo zaščiteni model, za navedene namene ter tretjim osebam preprečuje, da to počnejo z izdelki, ki vključujejo zaščiteni model in ne ustvarjajo drugačnega celotnega vtisa.
Neregistrirani model Skupnosti pomeni pravico imetnikov, da preprečijo komercialno rabo modela, samo če je uporaba posledica kopiranja. Če je torej drugi oblikovalec sam ustvaril model (tj. če lahko dokaže, da ni vedel za obstoj zaščitenega modela), ni kršitve.

Več informacij o ozadju modela v okviru intelektualne lastnine

Registrirani model Skupnosti je izključna pravica, ki zajema zunanji videz izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem. Dejstvo, da je pravica registrirana, daje modelu večjo pravno varnost, če pride do kršitve. Registrirani model Skupnosti na začetku velja pet let od datuma vložitve prijave, podaljševati pa ga je mogoče za pet let, do največ 25 let.
 
Več informacij o modelih v EU.

Registrirani model Skupnosti na začetku velja pet let od datuma vložitve prijave, podaljševati pa ga je mogoče za pet let, do največ 25 let, medtem ko neregistrirani model Skupnosti velja le tri leta od datuma, na katerega je bil model prvič javno razkrit na ozemlju EU.

Več informacij o veljavnosti registracije modela in o tem, kako vložiti prijavo.

Modeli Skupnosti imajo en postopek registracije, ki imetnikom modelov zagotavlja trdno in enotno varstvo v 27 državah članicah Evropske unije.
To pomeni poenostavljene formalnosti, ki vključujejo:
  • eno prijavo,
  • en jezik prijave,
  • en upravni center,
  • en spis, ki ga je treba voditi,
  • eno plačilo,
  • možnost vložitve združenih prijav (tj. vključitev več videzov izdelkov v eni prijavi, na primer cele vrste podobnih izdelkov),
  • možnost, da model ostane nerazkrit do 30 mesecev (s čimer se konkurenci ne razkrije).
Registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do njegove uporabe in do tega, da kateri koli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepreči njegovo uporabo.

Več informacij o prednostih modela Skupnosti.

Ne, posameznih materialov ni mogoče zaščititi z modelom Skupnosti.
Zaščiten je izgled izdelka, za katerega se uporablja zaščiteni model, čeprav lahko k temu zunanjemu izgledu prispeva uporaba posameznih materialov, kot je les.
Podeljena pravica ne zagotavlja izključne pravice do izdelave posameznega izdelka iz lesa. Konkurenti bi še vedno imeli pravico izdelovati svoje izdelke iz lesa, če njihovi modeli izpolnjujejo zahteve glede novosti in individualne narave.

Primeri modelov
Merila za uporabo modela

Primer so avtomobilski deli, kot so zunanja stranska ogledala, odbijači, pokrovi motorja ali luči.
Če so vidni med normalno uporabo kompleksnega izdelka, niso nujno izključeni iz registracije, vendar je njihovo varstvo omejeno. Take registrirane dele je mogoče izdelovati in prodajati izključno za popravilo prvotnega izdelka, ne da bi bile kršene pravice iz registriranega modela Skupnosti. Če med normalno uporabo izdelka niso vidni, ne bodo izključeni iz varstva na podlagi registracije, vendar ne bodo imeli pravnega varstva, podeljenega modelom Skupnosti, saj urad EUIPO pred registracijo ne opravi nobenih vsebinskih preizkusov.

Modularni sistem zajema več elementov, zasnovanih tako, da jih je mogoče skupaj povezati na več načinov. Značilen primer modularnega sistema so kocke ali igralne ploščice za otroke. Ta pojem je zlasti pomemben tudi za pohištveno industrijo, saj vključuje elemente, kot so pisalne mize in mize, sestavljene iz več manjših miz, ki jih je mogoče poljubno sestaviti.

Za več informacij glej:

„Tehnični vezni elementi“ se nanašajo na značilnost izdelka, na podlagi katere je mogoče izdelek sestaviti ali ga mehansko povezati z drugim izdelkom, na primer povezava za vtič ali izpušno cev. Ta mora imeti posebno obliko in dimenzije, da bo primerna za avtomobil.
Tehnični vezni elementi navadno ne vključujejo možnosti poljubnih postavitev, kot v primeru modularnih sistemov.
Če med normalno uporabo izdelka niso vidni, ne bodo izključeni iz varstva na podlagi registracije, vendar ne bodo imeli pravnega varstva, podeljenega z modelom Skupnosti, saj urad EUIPO pred registracijo ne opravi nobenih vsebinskih preizkusov.

Pridobiti je mogoče obe obliki varstva.
Model Skupnosti je zaščiten, če ob prijavi izpolnjuje pravni zahtevi glede novosti in individualne narave. Varstvo, ki ga zagotavlja model Skupnosti, zajema tudi linije, obrise, barve, obliko in/ali teksturo izdelka, ki vključuje model, ali za katerega se model uporablja.
Tridimenzionalna blagovna znamka EU je registrirana, če je mogoče izdelek kot tak šteti za znak, ki blago prijavitelja razlikuje od blaga drugih oseb ali podjetij, ki se ukvarjajo s podobno poslovno dejavnostjo. Varstvo, ki ga zagotavlja blagovna znamka EU, je povezano z razlikovalnim učinkom samega znaka v primerjavi z enakimi reprodukcijami in vizualno, zvočno ali pojmovno podobnimi znaki, ki povzročajo verjetnost zmede.
Tako je na primer embalažo mogoče zaščititi kot blagovno znamko EU in kot registrirani model Skupnosti, če izpolnjuje naslednje pravne zahteve: nova oblika postane sopomenka za blago/storitve podjetja in jo je mogoče nato registrirati kot blagovno znamko, poleg tega pa je na podlagi svoje individualne narave in novosti zaščitena kot model Skupnosti.
 
Glej primere tridimenzionalnih blagovnih znamk v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 9.3.
Več informacij o modelih

Registracija oblikovne znamke zaščiti razlikovalni učinek znaka v primerjavi z drugimi obstoječimi znaki, ki se uporabljajo za isto blago ali storitve, medtem ko registracija modela zaščiti novost in individualno naravo izdelka.
Dejansko se merilo novosti ne uporablja za blagovne znamke, merilo razlikovalnega učinka pa ne za modele.
Veljavnost znamke ni časovno omejena (mogoče jo je neomejeno podaljševati za nadaljnjih deset let), medtem ko registrirani model Skupnosti velja največ 25 let od datuma vložitve prijave za registracijo.

Patent zajema funkcijo, delovanje ali konstrukcijo izuma. Podeliti ga je mogoče za kateri koli izum na vseh tehnoloških področjih, če je nov, inovativen in uporaben v industriji.
Za več informacij o patentih glej evropski patentni register.
Model zajema samo videz izdelka. Z njim ni mogoče zaščititi funkcije izdelka.
Če se izdelek zaščiti z registracijo patenta in modela (tj. nov izdelek lahko vključuje tako nove funkcije kot nov videz), je bistven čas vložitve prijav, saj je treba zagotoviti, da objava katere koli od pravic ne izključuje opredelitve novosti za drugo prijavo.
 

Uporabni model je izključna pravica, ki se podeli za inovacijo, in je podobna patentu. Včasih se zanj uporablja izraz „mali patent“ ali „inovacijski patent“. Podeliti ga je mogoče vsakomur, ki izumi ali odkrije nov in koristen stroj, proizvodni izdelek, sestavo snovi ali katero koli novo koristno izboljšavo navedenega. Uporabni modeli ne obstajajo v vseh državah članicah EU, varstva na podlagi uporabnega modela pa ni mogoče pridobiti na ravni EU.
 
Več informacij o seznamu držav in območij, v katerih se zagotavlja varstvo uporabnega modela.

Da. Vendar se lahko objava odloži za največ 30 mesecev, v tem času pa lahko za vaš izdelek velja zaupnost, dokler ga niste pripravljeni razkriti. Če se odločite, da registriranega modela Skupnosti sploh ne boste objavili, bo registracija po 30‑mesečnem obdobju odloga potekla.
Za objavo modela po preteku obdobja odloga objave je treba plačati ustrezne pristojbine za objavo, po potrebi pa je treba predložiti predstavitev modela (če je prijava vključevala primerek) najpozneje v 27 mesecih od datuma vložitve prijave ali katerega koli datuma prednostne pravice.
 
Več informacij, kako objaviti svoj model.
Za več informacij glej razdelek o pristojbinah in plačilih.
 

Oblikovalec (ali poznejši lastnik modela) lahko vloži prijavo za varstvo do enega leta po prvem razkritju modela, ne da bi njegova lastna razkritja ovirala registracijo. To imenujemo „obdobje odloga“ (z drugimi besedami, eno leto po razkritju se šteje, da je model nov). To imetniku omogoča, da ugotovi, ali je prijava za varstvo modela vredna denarja in časa ali ne. Slabost pri tem je pravna negotovost za tretje osebe v zvezi s tem, ali bo model registriran. Gre za razmeroma kratko obdobje, v katerem konkurenti nikakor ne smejo kopirati modela zaradi pravice do neregistriranega modela, določene v Uredbi o modelih Skupnosti.
To je zlasti koristno za mala podjetja, ki pogosto nimajo sredstev za financiranje sistematične registracije modelov, katerih tržna uspešnost je negotova.
 
Več informacij

Da, če se upošteva enoletno obdobje odloga. Z drugimi besedami, prijavo za registrirani model Skupnosti je treba vložiti v enem letu od razkritja nacionalnega modela. Če je bila poleg tega prva prijava modela vložena pred manj kot šestimi meseci, je mogoče v okviru prijave za registrirani model Skupnosti zahtevati priznanje prednostne pravice za to predhodno prijavo.
 
Več informacij je v razdelku z nasveti in dobrimi praksami glede vložitve prijave za model.

Z nagradami DesignEuropa želimo nagraditi odličnost na področju oblikovanja in njegovega upravljanja med imetniki registriranih modelov Skupnosti, ne glede na to, ali gre za posamezne imetnike pravic, mala ali velika podjetja.

Več informacij o nagradah DesignEuropa Awards in načinu prijave

Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

Stran je bila nazadnje posodobljena 14-03-2019
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj