Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Vyhľadať dostupnosť

Ak si vašu ochrannú známku zapísal už niekto iný, nie je táto známka k dispozícii. Môžete si ušetriť čas a peniaze, ak si ešte pred podaním prihlášky vyhľadáte ochranné známky, ktoré by mohli byť v rozpore s vašou ochrannou známkou. V Európskej únii (EÚ) je viac ako 11 miliónov zapísaných ochranných známok.

Vyhľadávanie nestojí nič a informácie, ktoré nájdete, sú pre vašu prihlášku dôležité. Ak už niekto vlastní ochrannú známku, možno sa rozhodne podať proti vašej prihláške námietku.

Ochranné známky EÚ (OZEÚ)

Zapísané ochranné známky môžete vyhľadať v dvoch rôznych databázach:

Prejsť do databázy eSearch plus, databázy úradu EUIPO

eSearch plus poskytuje prístup do databázy ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva úradu EUIPO. Pomôže vám zistiť, či u nás niekto zapísal podobnú ochrannú známku. Pomocou eSearch plus môžete tiež vyhľadať obrázky a sledovať obrázky, nájsť zástupcu alebo hľadať vo vestníku.

Prejsť do databázy Designview, európskej databázy ochranných známok a dizajnov

Databáza TMview obsahuje informácie o prihláškach ochranných známok EÚ a o zapísaných ochranných známkach zo všetkých národných úradov duševného vlastníctva v EÚ, z Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a niekoľkých medzinárodných partnerských úradov mimo EÚ. Ochranná známka, ktorá bola prihlásená alebo zapísaná na národnej úrovni pred vašou ochrannou známkou, môže predstavovať pre vašu prihlášku hrozbu.

Spôsoby vyhľadávania

Pri analýze výsledkov vyhľadávania je potrebné zohľadniť tri hlavné faktory: načasovanie, označenie a tovary a služby. Kontrolou týchto faktorov sa všetky riziká nevylúčia, ale minimalizujú sa.

Prednosť

Ochranné známky sú chránené podľa poradia prihlásenia (najlepšie to vystihuje príslovie: „kto prv príde, ten prv melie“).

Ochrana ochrannej známky sa začína od oficiálneho priznania dátumu podania.

Pri určovaní toho, kto podal prihlášku skôr, je potrebné zohľadniť nielen dátum podania prihlášky ochrannej známky potenciálneho konkurenta, ale aj akýkoľvek dátum vzniku práva prednosti.

Čo je právo prednosti?

Skoršie prihlášky ochranných známok môžu požívať právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prihlášky ochrannej známky EÚ a naopak. Možno o to požiadať prostredníctvom prihlášok ochranných známok podaných na vnútroštátnej úrovni (alebo úrovni Beneluxu), prihlášok ochranných známok podaných v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru alebo členom dohody TRIPS, alebo v štáte, pre ktorý Komisia potvrdila reciprocitu, alebo prostredníctvom prihlášky ochrannej známky EÚ.

Ak chcete uplatniť právo prednosti, je potrebné, by bola vaša prihláška ochrannej známky EÚ podaná do šiestich mesiacov od podania vašej ochrannej známky vo vnútroštátnej jurisdikcii. Ak je právo prednosti vašej národnej ochrannej známky schválené, prihláška ochrannej známky EÚ bude posudzovaná tak, akoby bola podaná v rovnaký deň ako skoršia prihláška: znamená to, že bude mať prednosť pred prihláškami podanými inými osobami počas uvedeného šesťmesačného obdobia.

Pri vyplňovaní formulára prihlášky ochrannej známky by ste mali vyplniť časť týkajúcu sa práva prednosti. Dátum podania prvej prihlášky sa stane referenčným dátumom na výpočet toho, kto podal prihlášku ako prvý.

 

V tomto príklade sa uvádza, ako právo prednosti funguje. V tomto príklade má ochranná známka EÚ s označením B právo prednosti pred ochrannou známkou EÚ s označením A, a to aj napriek tomu, ak prihláška ochrannej známky EÚ s označením A bola podaná pred OZEÚ s označením B v EÚ:

 • 1. 7. 2014
  Dátum prednosti na základe ktorého sa uplatňuje nárok na dátum prvého podania prihlášky v USA

 • 1. 10. 2014
  Dátum podania na úrade EUIPO

 • 1. 11. 2014
  Dátum podania na úrade EUIPO

 

 

Podobnosť

Pri porovnávaní vašej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami sa musíte vžiť do pozície bežného spotrebiteľa. Musíte sa spýtať sami seba: „Je pravdepodobné, že si spotrebiteľ bude myslieť, že moja ochranná známka už patrí niekomu inému?“ Ak je odpoveď „áno“, môžete mať problém.

Mimochodom, neobmedzujte svoje hľadanie na totožné ochranné známky. Hrozbu môžu predstavovať aj označenia, ktoré sú podobné vášmu označeniu. V eSearch plus môžete vyhľadávať podľa názvu ochrannej známky, typu, dátumu podania a mnohých iných kritérií ochrannej známky, ako aj používať obrázky, aby ste našli podobne vyzerajúce ochranné známky.

 

Analógia

Vo väčšine prípadov určite existuje prepojenie medzi tovarmi a službami, ktoré ponúkate, a tovarmi a službami prihlasovanými pri potenciálne konfliktnej ochrannej známke. Opäť tu platí, že tovary a služby, ktoré ponúkate, nemusia byť totožné s tovarmi a službami inej strany. Aj keď sú len podobné, môžu predstavovať hrozbu.

Čo by ste mali urobiť s výsledkami vyhľadávania?

Ak zistíte, že vaša alebo podobná ochranná známka už bola zapísaná alebo prihlásená, máte viacero možností:

 • Vyjednávať: kontaktujte majiteľa skoršej ochrannej známky a pokúste sa dosiahnuť dohodu (veľa totožných alebo podobných ochranných známok existuje na trhu vedľa seba).
 • Riskovať zápis: pokračujte podaním prihlášky a vystavíte sa riziku podania námietky (rozhodnutie o podaní námietok proti prihláške OZEÚ závisí od viacerých faktorov; existencia skoršieho zápisu vám nebráni podať prihlášku).
 • Napadnúť: napadnite skoršiu ochrannú známku.
 • Vzdať sa: nepokračujte, pretože riziko podania námietok je príliš veľké.
 

Môžete požiadať o odbornú radu právnika špecializujúceho sa na problematiku ochranných známok. Zverejňujeme zoznam odborných poradcov.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.