Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci postupu okamžitej spätnej väzby k Pomocníkovi a Častým otázkam


Spracovanie údajov sa vykonáva na zodpovednosť riaditeľa odboru služieb zákazníkom (CSD), ktorý pôsobí ako prevádzkovateľ.
 
Táto spracovateľská operácia podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001.

1. Na aký účel slúži spracovateľská operácia?
Účelom tejto funkcionality okamžitej spätnej väzby je merať spokojnosť používateľov s obsahom poskytnutým v časti Pomocník a Časté otázky webového sídla EUIPO. V tejto časti budete môcť hodnotiť, či ste boli spokojný s odpoveďami uvedenými v Pomocníkovi a Častých otázkach alebo nie. V prípade, že ste neboli spokojný, budete požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov (t. j. mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy).   Upozorňujeme, že ak výslovne poskytnete svoje kontaktné údaje na ďalšiu komunikáciu, úrad EUIPO s vami nadviaže kontakt telefonicky alebo e-mailom v záujme lepšieho pochopenia vašej spätnej väzby.
 
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvajú sa tieto údaje:
  • Rebríček spokojnosti a pripomienky k dotazníkom
  • Údaje o používateľoch, ktoré automaticky zhromažďuje portál webového sídla EUIPO pri odpovedaní na dotazník (napr. jazyk, dátum a čas)
  • V prípade prihlásenia údaje o používateľoch, ktoré už sú v našom systéme vrátane osobných údajov – PER ID, krajina, typ používateľa a podtyp používateľa
  • Kontaktné údaje výslovne poskytnuté a v prípade výslovnej žiadosti používateľov na nadväzujúce účely: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo 

3. Kto má prístup k údajom a komu sa poskytujú?
Prístup k vašim údajom majú len osobitne oprávnení interní zamestnanci (pracujúci pre CSD) úradu EUIPO, ktorí sú osobne zapojení do analýzy týchto údajov. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám na žiadne účely.
 
4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?
Všetky osobné údaje súvisiace s postupmi okamžitej spätnej väzby sú uložené v zabezpečených IT nástrojoch (ShareDox/prieskumný systém) v súlade s normami bezpečnosti úradu, ako aj v konkrétnych elektronických priečinkoch prístupných len pre oprávnených príjemcov.
 
Príslušné úrovne prístupu sa udeľujú individuálne len uvedeným príjemcom. Databáza je chránená heslom v rámci systému jediného prihlásenia.
 
5. Ako je možné získať prístup k svojim údajom, overiť ich, upraviť ich alebo ich vymazať?
Máte právo na prístup, opravu, zablokovanie a vymazanie svojich osobných údajov v prípadoch uvedených v článkoch 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 na základe podania písomnej žiadosti prevádzkovateľovi, riaditeľovi odboru služieb zákazníkom, a na základe výslovného uvedenia svojej žiadosti na tejto e-mailovej adrese: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Aký je právny základ spracovania týchto údajov?
Osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane osobných údajov, a najmä podľa článku 5 písm. a) a článku 5 písm. d).
 
Ďalšie všeobecné informácie sa nachádzajú v  Politike ochrany osobných údajov úradu EUIPO. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo požiadavky týkajúce sa údajov, ktoré ste odoslali, obráťte sa na prevádzkovateľa.
 
7. Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje budú uchovávané len na nevyhnutný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý budú spracované: tri roky v prípade demografických informácií (keďže sa považujú za registračné údaje), päť rokov v prípade prepojených údajov o spokojnosti používateľov zúčastňujúcich sa prieskumu, na neurčito v prípade anonymných údajov o spokojnosti.
 
8. Kontaktné informácie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa, riaditeľa odboru služieb zákazníkom, na tejto e-mailovej adrese: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
V prípade akejkoľvek otázky o ochrane osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu úradu EUIPO:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Odvolania:
V prípade, ak konflikt nevyrieši prevádzkovateľ ani zodpovedná osoba, sa so sťažnosťami vždy možno obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.