Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

EUIPO

Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii..

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup pre
zapísané dizajny Spoločenstva

Čo môže byť zapísaným dizajnom Spoločenstva

Príklady prihlášok dizajnov

Vysávač, príklad prihlášky dizajnu

Vysávač

Číslo dizajnu: 003305929-0002

Záhradný prístrešok, príklad prihlášky dizajnu

Záhradné prístrešky

Číslo dizajnu: 002068585-0003


Pred podaním prihlášky dizajnu zvážte tieto tri aspekty:


Je váš dizajn spôsobilý na zápis?

Dizajn chráni vzhľad výrobku a svojou podstatou je prepojený s výrobkom. Ak neexistuje výrobok, nemôže existovať ani ochrana.

Akýkoľvek priemyselný alebo remeselnícky predmet vrátane obalu, grafických znakov a typov písma sa môže považovať za výrobok. Chrániť možno aj časti výrobkov, ktoré je možné oddeliť alebo odmontovať.

Samotné farby, samostatné slovné prvky a zvuky sú príkladmi, ktoré nespĺňajú podmienky dizajnu, pretože netvoria vzhľad výrobku. Môžu však spĺňať podmienky na ochranu prostredníctvom ochrannej známky.

Z rovnakého dôvodu nespĺňajú podmienky dizajnu ani živé organizmy a pojmy, ktoré nespĺňajú ani podmienky ochrany prostredníctvom ochrannej známky.

Navyše váš dizajn by mal rešpektovať verejný poriadok a určité morálne normy. Prihlášky dizajnov, ktoré stvárňujú alebo propagujú násilie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, budú zamietnuté.

Je váš dizajn nový?

V nariadení o dizajnoch sa vyžaduje, aby váš dizajn, bez ohľadu na to či zapísaný (RCD) alebo nezapísaný (UCD), bol nový a mal osobitý charakter.

Novosť

Dizajn je nový, ak pred ním nebol verejnosti sprístupnený žiadny iný totožný dizajn. Ak sa dva dizajny líšia iba v nepodstatných detailoch, považujú sa za totožné.

Osobitý charakter

Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem vyvolaný u informovaného používateľa líši od celkového dojmu vyvolaného inými dizajnmi.

Je váš dizajn vyobrazený správne a presne?

Účelom grafického vyobrazenia je znázornenie všetkých znakov dizajnu, o ktorého zápis žiadate. Len vy zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby všetky znaky vášho dizajnu boli vyobrazené čo najpresnejšie.

Preto je dôležité, aby ste vypracovali vyobrazenie svojho dizajnu starostlivo a dôkladne. Pre ochranu vášho dizajnu je kvalita vyobrazenia veľmi dôležitá.

Kvalita grafického vyobrazenia v praxi musí umožňovať zmenšenie, resp. zväčšenie vášho dizajnu na veľkosť najviac 8 × 16 cm na záznam do registra dizajnov Spoločenstva a na zverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva

Pohľady

Na vyobrazenie vášho dizajnu môžete zaslať až desať rôznych pohľadov dizajnu, sedem chránených a tri nechránené. Dajú sa nahrať rôzne pohľady, napr. celkové, v náryse, reze, perspektíve alebo rozobratom stave. Naša elektronická prihláška dizajnu umožňuje nahratie presunom myšou a môžete použiť statické zobrazenia a aj zobrazenia 3D. Uistite sa, či sa pohľady, ktoré zasielate, týkajú toho istého dizajnu a znázorňujú jeho viditeľnú časť.

Ak podávate prihlášku zloženého výrobku, t. j. výrobku pozostávajúceho z viacerých častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom je možné výrobok rozobrať a znovu zmontovať, aspoň jeden pohľad musí zobrazovať zložený výrobok v zmontovanom stave. To isté sa vzťahuje aj na súpravu predmetov, akými sú napr. šachovnica s figúrkami alebo príborová súprava.

Farby

Súprava vyobrazení dizajnu môže byť buď čiernobiela, alebo farebná. Nie je dovolené farebné druhy zmiešať, napr. predložiť na ten istý dizajn tri pohľady v čiernobielom a štyri vo farebnom vyhotovení.

Kontext

Dizajn musí byť vyobrazený na neutrálnom pozadí. Mal by byť zreteľne odlíšiteľný od okolia.

Identifikátory

Ak chcete zvýrazniť niektoré časti dizajnu, buď preto, že chcete nárokovať ochranu niektorej konkrétnej časti, alebo práve pre túto časť dizajnu ochranu nenárokujete, môžete použiť tieto identifikátory:

 • prerušované čiary na označenie prvkov, pre ktoré sa nepožaduje žiadna ochrana,
 • plné čiary na vyznačenie hlavných znakov dizajnu, pre ktoré chcete nárokovať ochranu,
 • farebné tieňovanie a rozmazanie na vylúčenie viacerých znakov z ochrany,
 • prerušenia na vyznačenie toho, že predmetom ochrany nie je presná dĺžka dizajnu.

V pohľadoch dizajnu sa nesmú používať vysvetlivky, popisy ani dodatočné znaky.

Vymedzenie pojmu dizajn

Ochrana dizajnov je významným obchodným aktívom podnikov všetkých veľkostí, nie len tých väčších.

Z prieskumu úradu EUIPO vyplýva, že malé a stredné podniky (MSP), ktoré vlastnia dizajny, majú o 17 % vyššie príjmy na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva.

Dizajny sú v Európskej únii jasne vymedzené:

„Vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, a to najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia.“

článok 3 nariadenia o dizajnoch

 

Príklady dizajnov

Takmer každý priemyselný alebo remeselnícky výrobok je spôsobilý na ochranu dizajnom (s výnimkou počítačových programov)

Vyhľadať príklad obalov výrobkov

Obaly výrobkov

RCD 002710731-0001
Vyhľadať príklad výrobku/súpravy výrobkov

Výrobok/súprava výrobkov

RCD 002490193-0001
Vyhľadať príklad zložených výrobkov

Zložené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhľadať príklad častí výrobkov

Časti výrobkov

RCD 229752-0001
 
Vyhľadať príklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhľadať príklad typov písma

Typy písma

RCD 004007441-0016
Vyhľadať príklad kresieb a umeleckých diel

Grafické dizajny

RCD 004547370-0002
 
Vyhľadať príklad dizajnu webových stránok

Dizajn webových stránok

RCD 003465632-0001
 

Niečo z teórie

Duševné vlastníctvo

Koncept duševného vlastníctva je jasný a bol vytvorený už dávno. Všade, kam sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa však za duševné vlastníctvo nepovažujú; duševným vlastníctvom sa vymedzujú a chránia inovácie a výtvory ľudí.

 • Ochranné známky poskytujú zákazníkom informáciu o pôvode produktov
 • Dizajny spresňujú vzhľad produktov
 • Autorské právo sa týka umeleckých výtvorov, ako sú napríklad knihy, hudba, maľby, sochy a filmy
 • Patenty chránia technické inovácie vo všetkých oblastiach technológie

Duševné vlastníctvo oceňuje inovátorov a umožňuje, aby úspešné výsledky ich práce boli prínosom pre všetkých.

 

Metro duševného vlastníctva: dizajnéri často pretvárajú nápady na niečo nové, užitočné a jedinečné. Prevezmite si túto mapu – pomôže vám zapísať vaše práva.


Adaptácia konceptu mapy metra, ktorá znázorňuje časovú postupnosť rozličných postupov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

 

Ďalšie zdroje informácií o duševnom vlastníctve

 

Spôsoby zápisu

Vlastnenie zapísaného dizajnu je pre Vás a vašich konkurentov jasným znamením, aký dizajn bol navrhnutý a kedy bol vyhotovený. Právo je možné obnovovať až 25 rokov a pre Vašu spoločnosť sa môže stať neoceniteľným majetkom. Váš dizajn je vaším podpisom duševného vlastníctva.

 

Dobrý dizajn je pridanou hodnotou. Zapísaným dizajnom Spoločenstva sa táto hodnota stáva realitou.

 

Vo formulári prihlášky sú tri veľmi dôležité informácie

 • Vlastníctvo – zapísaný dizajn Spoločenstva môže vlastniť každá fyzická osoba alebo spoločnosť. Podrobné údaje sú sprístupnené verejnosti a musia sa priebežne aktualizovať, aby nevznikla žiadna pochybnosť o tom, kto je majiteľom dizajnu.
 • Čo môže byť zapísaným dizajnom Spoločenstva – tu musí byť jasné vyobrazenie.
 • Dizajn a jeho výrobok(-y) – musia byť zrozumiteľne opísané, najlepšie pomocou terminológie podľa medzinárodne dohodnutého locarnského triedenia výrobkov. Ak označenie výrobku nemožno nájsť v locarnskom triedení, náš prieskumový pracovník Vás môže požiadať buď o špecifikovanie charakteru a účelu navrhnutého výrobku, alebo o zmenu označenia výrobku.


Podajte prihlášku dizajnu Spoločenstva online od 350 EUR.

Zapíšte svoj dizajn
Rýchlo a jednoducho

Podať prihlášku online 

* Dôrazne vám odporúčame podať prihlášku dizajnu online pomocou nástroja na elektronické podávanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva. Tento online nástroj má mnoho výhod. Podanie prihlášky faxom sa neodporúča, pretože kvalita vyobrazenia dizajnu(-ov) sa môže počas prenosu a prijímania faxu na úrade zhoršiť.
Ďalej upozorňujeme, že spracovanie prihlášok poslaných faxom trvá až o mesiac dlhšie. Je to preto, že pred ďalším spracúvaním prihlášky čakáme až jeden mesiac (odo dňa prijatia faxu) na kópiu potvrdenia. Po uplynutí tejto lehoty pokračujeme v preskúmaní na základe dokladov v spise.

Môžete využiť naše nižšie sadzby, ak v jednej prihláške prihlásite viac dizajnov pre ten istý alebo podobný druh výrobkov.

Podať prihlášku teraz

Zapísaný dizajn Spoločenstva vám zaručuje výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie prostredníctvom jedného zápisu podaného online. Je platný 5 rokov a jeho platnosť je možné obnoviť maximálne na 25 rokov, vždy na obdobie 5 rokov.

Pred podaním prihlášky si môžete prezrieť tipy na podanie prihlášky a najlepšie postupy, aby ste sa vyhli chybám v prihláške.

 

Podať prihlášku bez chýb

Odporúčania, ako sa vyhnúť problémom.

 

Viac informácií o poplatkoch.

 

Podať prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva pomocou prihlášky v štyroch krokoch

Možnosť zapísať dizajn v režime Fast Track (zrýchlený postup)

Logo prihlášky v režime Fast Track
 
 
 • Vytvorte a odošlite prihlášku do 10 minút.
 • Prevedieme vás jednotlivými krokmi celého postupu podania prihlášky.
 • Viac informácií o režime Fast Track.
 • Platbu možno uskutočniť len kreditnou kartou alebo prostredníctvom bežného účtu. Bankové prevody nie sú akceptované.

 

Rozšírený formulár

Na predloženie vlastného označenia výrobku, neskoršie uplatnenie nároku na právo prednosti, predloženie dokladov o práve prednosti alebo pridanie nároku na výstavnú prioritu použite rozšírený formulár. Upozorňujeme, že tento formulár nie je kompatibilný s režimom Fast Track.

Postup zápisu

Práve ste podali prihlášku dizajnu. Čo sa stane ďalej? Musíte ešte niečo urobiť?

Potom ako Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dostane vašu prihlášku, preskúmajú ju prieskumoví pracovníci. Ak ste prihlášku dizajnu podali elektronicky, spôsob zápisu bude jednoduchý. Väčšina elektronických prihlášok sa zapíše v lehote niekoľkých dní.

Ďalej uvedený postup sa týka prihlášok podaných priamo na úrade EUIPO. Medzinárodný úrad Svetovej organizácie priemyselného vlastníctva (WIPO) vykonáva väčšiu časť kontroly formálnych náležitostí žiadostí o medzinárodný zápis podaných na medzinárodnom úrade WIPO, v ktorých je vyznačená EÚ.


Kritériá preskúmania

Formálne požiadavky

Všetky prihlášky sa skúmajú z hľadiska formálnych podmienok. Ak prieskumový pracovník zistí problém, oznámi to vám alebo vášmu zástupcovi (ak ste zástupcu vymenovali), aby sa problém vyriešil. Spravidla budete mať dva mesiace na odpoveď na námietku (alebo na písomné oznámenie o nedostatkoch) prieskumového pracovníka. Ak táto lehota nie je postačujúca, môžete požiadať o jej predĺženie. Vo všeobecnosti úrad EUIPO predĺži lehotu na prvé požiadanie automaticky. Na druhú žiadosť sa lehota predĺži len vtedy, ak je dostatočne a riadne odôvodnená.


Tu je niekoľko príkladov problémov, ktoré môžu vzniknúť:

Riešenie

Vyobrazenie, ktoré ste predložili, nie je vhodné na reprodukciu, t. j. z vyobrazenia nie je zrejmé, o ochranu čoho sa žiada. Skryť riešenie

Úrad vás požiada, aby ste poslali (poštou) zreteľné vyobrazenie dizajnu, pre ktorý žiadate ochranu. Dňom podania prihlášky bude deň doručenia vyobrazenia úradu EUIPO.

Pohľady, ktoré ste predložili navzájom nesúvisia. Skryť riešenie

Úrad vás požiada, aby ste:

 • odstránili nezhodu pohľadov v prihláške alebo
 • zmenili svoju prihlášku na hromadnú prihlášku rôznych dizajnov a zaplatili príslušné poplatky.
Ste spoločnosť, ktorá nemá miesto podnikania, ani skutočnú a funkčnú organizáciu v Európskej únii, alebo ste fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt mimo Európskej únie a nevymenovali ste zástupcu. Skryť riešenie

Dostanete výzvu vymenovať zástupcu.

Poplatky, ktoré ste uhradili, nepokrývajú všetky dizajny, o ktorých zápis žiadate. Skryť riešenie

Dostanete výzvu uhradiť nezaplatený poplatok alebo vypustiť z prihlášky niektoré dizajny.

Neuviedli ste výrobok alebo uvedenie je chybné. Skryť riešenie

Dostanete výzvu uviesť výrobok alebo špecifikovať charakter a účel výrobkov, aby ich bolo možné správne zatriediť. Na zatrieďovanie dizajnov dôrazne odporúčame použiť nástroj Eurolocarno.


Ak vaša odpoveď problém nevyrieši, prieskumový pracovník zamietne prihlášku buď v celom rozsahu, alebo v prípade hromadnej prihlášky čiastočne vzhľadom na konkrétne dizajny. Prieskumový pracovník vydá rozhodnutie, proti ktorému sa môžete odvolať, ak s ním nesúhlasíte.

Čo skúmame

Zásadné skúmanie úradu EUIPO sa obmedzuje na dve otázky:

 1. Je váš dizajn dizajnom?
  Znázorňuje váš dizajn vzhľad celého výrobku alebo časti výrobku? Ak prieskumový pracovník nadobudne presvedčenie, že nie, vydá oznámenie. Takýmto oznámením by napríklad reagoval na dizajn znázorňujúci živú rastlinu.
 2. Obsahuje dizajn prvok, ktorý odporuje verejnému poriadku alebo dobrým mravom?
  Chápanie pojmov verejného poriadku a dobrých mravov sa môže v rôznych krajinách líšiť. Ale vzhľadom na jednotný charakter, ktorý RCD predstavuje, na zamietnutie dizajnu stačí, že dizajn by mohol odporovať verejnému poriadku hoci len v časti Európskej únie.

Ak prieskumový pracovník považuje váš dizajn za dizajn, ktorý porušuje jedno z týchto dvoch pravidiel, pošle vám list s oznámením o nedostatkoch a ponúkne vám možnosť vziať späť prihlášku alebo dizajn pozmeniť. Predložiť môžete aj svoje pripomienky. Ak sa rozhodnete predložiť pozmenené vyobrazenie dizajnu, toto vyobrazenie bude prípustné pod podmienkou, že ostane zachovaná tzv. identita dizajnu. Je jasné, že nemôžete predložiť úplne odlišný dizajn. Môžete odstrániť alebo vypustiť len nevýznamné znaky, t. j. znaky, ktoré by si informovaný používateľ pravdepodobne nevšimol.

Ak neodpoviete vôbec alebo nevyriešite problém, ktorý označil prieskumový pracovník, pošle vám oznámenie, že prihláška dizajnu sa zamieta. Aj proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.

Vylúčenie z preskúmania

Úrad nebude z vlastného podnetu skúmať, či je váš dizajn nový ani či má osobitý charakter. Tretie osoby môžu podať návrh na výmaz vášho dizajnu. Konanie vo veci výmazu je možné začať len proti dizajnu, ktorý je zapísaný a nie počas postupu zápisu.

Dôkaz o zápise

Ak sa nezistil žiadny problém alebo ak ste odstránili všetky nedostatky, váš dizajn bude zapísaný do registra. Bude tiež zverejnený vo Vestníku dizajnov Spoločenstva. Ak ste požiadali o odklad zverejnenia vášho dizajnu, uverejnené bude len číslo dizajnu, dátum podania prihlášky, dátum zápisu a mená prihlasovateľa a zástupcu. Nebude zverejnené vyobrazenie dizajnu.

Osvedčenie o zápise sa vydáva elektronicky po úplnom zverejnení zapísaného dizajnu Spoločenstva. Osvedčenie o zápise si môžete prevziať z internetu deň po zverejnení. Papierová kópia osvedčenia o zápise sa nevydáva. Možno však požiadať o neoverené alebo overené kópie osvedčenia o zápise.

Ako podať námietku proti rozhodnutiu úradu

Účastníci konania nepriaznivo dotknutí konečným rozhodnutím môžu podať odvolanie. Ak chcete podať odvolanie, môžete použiť náš papierový formulár. Podľa potreby môžete nahliadnuť do vysvetliviek. Odvolanie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.