Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Strážte si svoje práva

Podľa článku 9 nariadenia o OZEÚ „zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali rovnaké označenie pre rovnaké tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (…)“

Presadzovanie práv súvisiacich s vašou ochrannou známkou je rovnako dôležité ako budovanie značky. Ak to neurobíte, platnosť ochrannej známky môže byť spochybnená a vaša značka stratí hodnotu.

Za presadzovanie práv súvisiacich s vašou zapísanou ochrannou známkou ste zodpovední vy. Nato, aby bolo účinné, musíte:

  • zaistiť, aby bola vaša ochranná známka správne zapísaná pre tovary a služby, s ktorými obchodujete.
  • byť ostražití. Zapísaná ochranná známka upozorní konkurentov, že máte právo, ale ak niekto používa vašu alebo podobnú ochrannú známku bez povolenia, záleží na vás, či budete konať, aby ste ho zastavili.

Úrad EUIPO zodpovedá za zápis ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.

Úrad EUIPO nie je orgánom presadzovania práva, takže nemôže poskytovať právne poradenstvo v otázke presadzovania práv súvisiacich s ochrannými známkami alebo dizajnmi.

 

Registre

Uistite sa, že sa nikto nesnaží chrániť zhodnú alebo podobnú ochrannú známku.

Vyhľadajte v registroch ochranných známok prihlášky alebo zápisy ochranných známok, ktoré sú zhodné alebo podobné s vašimi.

Ponúkame nástroj na vyhľadávanie prihlášok a zápisov ochranných známok EÚ nazývaný eSearch plus. Registrovaní používatelia si môžu nastaviť automatické kontrolné upozornenia a dostávať oznámenia vždy, keď sú úradu doručené prihlášky ochranných známok, ktoré môžu byť v rozpore s ich ochrannou známkou.

TMview je globálny nástroj na vyhľadávanie ochranných známok, ktorý z prvej ruky poskytuje údaje o ochranných známkach z približne 60 úradov duševného vlastníctva vrátane všetkých vnútroštátnych a regionálnych úradov duševného vlastníctva v EÚ. Pre bezplatný online prístup k viac ako 40 mil. ochranných známok navštívte stránku: www.tmdn.org

Ak nedokážete vyhľadávať sami, právni odborníci poskytujú profesionálne služby sledovania ochranných známok.

Ak zistíte, že konkurent podal žiadosť o zápis alebo má zapísanú ochrannú známku, ktorá je podobná alebo zhodná s vašou, môžete si nárokovať skoršie právo a namietať proti zápisu ochrannej známky alebo navrhnúť zrušenie zápisu ochrannej známky.

Trh

Zabezpečte, aby nikto na trhu nepoužíval vašu ochrannú známku.

Monitorujte trh sledovaním tlače, obchodných publikácií a internetu, či neexistujú spoločnosti, ktoré používajú vašu ochrannú známku bez povolenia. Môže sa stať, že sú na predaj nezákonné kópie vašich výrobkov alebo že konkurenti používajú známky, ktoré sú podobné, ale nie zhodné s vašou ochrannou známkou EÚ.

EUIPO spolupracuje s viacerými trhmi elektronického obchodu, aby získal informácie o nástrojoch na ochranu duševného vlastníctva a poskytol vám prehľad možných opatrení a existujúcich zdrojov. Viac informácií sa nachádza tu

Zvážte podanie žiadosti o ochranu pred porušovaním predpisov na národnom colnom orgáne. Úradníci kontroly hraníc používajú tieto databázy na upozornenie na možné porušenia predpisov a zaistenie falšovaných tovarov.

Do IP Enforcement Portal (databázy na účely presadzovania) môžete tiež vložiť údaje o svojich výrobkoch a značkách. Táto databáza slúži na pomoc orgánom presadzovania práva pri rozpoznávaní falšovaných tovarov. Je bezplatná a môžete do nej doplniť informácie o obale, označení výrobkov, ako aj kontaktné údaje. Tieto informácie potom použijú orgány presadzovania práva pri rozlišovaní falšovaných tovarov od pravých.

Záleží na vás, či budete konať.

V registri úradu EUIPO a národných registroch

Podajte námietku proti prihláške alebo návrh na zrušenie zápisu zhodných alebo podobných ochranných známok.

 

Námietka

Hneď po tom, ako vašej prihláške ochrannej známky EÚ pridelia dátum podania, môžete podať námietky proti zápisom v EÚ a národným zápisom, ktoré budú podané po tomto dátume.
Aby ste ochránili vaše práva pravidelne prehľadávajte prihlášky ochranných známok EÚ a národné zápisy a hľadajte online dôkazy z trhu. Pomôcť vám môžu zástupcovia pre ochranné známky a monitorovacie služby tak, že budú uskutočňovať vyhľadávanie a poskytovať poradenstvo.

 

Výmaz

Zapísané ochranné známky EÚ a národné ochranné známky v Európskej únii je možné vymazať. Ak sa domnievate, že existujúci zápis nebol používaný aj napriek tomu, že sa naňho vzťahuje požiadavka na používanie, môžete požiadať o jeho zrušenie. Ak sa domnievate, že existujúci zápis je v rozpore s vaším skorším právom alebo sa domnievate, že zápis je neplatný, môžete podať návrh na vyhlásenie jeho neplatnosti. Ako alternatívu k zrušeniu OZEÚ môže majiteľ požiadať o jej pridelenie v jeho prospech, pokiaľ bola bez jeho povolenia zapísaná v mene jeho agenta alebo zástupcu.

Žiadosť o výmaz stojí 630 EUR. Rozdiel medzi nimi je, že vyhlásením o neplatnosti sa ochranná známka stáva neplatnou so spätnou účinnosťou (je úplne odstránená z registra ochranných známok) a zrušenie platí odo dňa podania žiadosti úradu.

Na súdoch a v podnikoch

Konajte proti porušovateľovi

Predtým, ako začnete v spore konať, vám odporúčame poradiť sa s právnikom.

 

Informujte pravdepodobného porušovateľa – výzva v podobe listu na zastavenie činnosti

Ak zistíte porušovanie práv, zvážte zaslanie listu konkurentovi s výzvou na zastavenie činnosti, v ktorom ho informujte o konflikte. Váš konkurent tak bude oficiálne informovaný o vašich právach a upozornený, že ak bude pokračovať v porušovaní vašich práv, môže počítať s ďalším opatrením.

 

Vyjednávajte

V niektorých prípadoch môžete vyjednať zmier prostredníctvom mediácie alebo arbitráže. Tieto služby sú vhodné na riešenie sporov medzi oprávnenými podnikmi, keď obe strany hľadajú nákladovo efektívne a praktické riešenia.

 

Občianskoprávne opatrenia

Ak vaše pokusy o upozornenie alebo vyjednávanie s údajným porušovateľom zlyhajú, existujú iné zákonné opatrenia na boj proti porušovaniu práv, akými sú predbežné opatrenia a preventívne zaistenie výrobkov s cieľom zabrániť protizákonnému používaniu vašej ochrannej známky. Vo všetkých prípadoch sa musí opatrenie presadzovania práva podľa občianskeho práva vykonať na vnútroštátnej úrovni v príslušných jurisdikciách EÚ. Jednou z výhod ochrannej známky EÚ však je, že jeden súd je oprávnený nariadiť takéto opatrenie vo všetkých členských štátoch.

 

Trestnoprávne opatrenia

Opatrenia podľa trestného práva sa uplatňujú na činnosti spojené s falšovaním a pirátstvom. Budete sa musieť obrátiť na vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní v príslušnej jurisdikcii EÚ.

Pripomíname, že pravidlá na presadzovanie práva v oblasti duševného vlastníctva v rámci trestného práva neboli v Európskej únii harmonizované. Presadzovanie trestnoprávnych opatrení sa vykonáva na národnej úrovni podľa príslušných vnútroštátnych predpisov. V dôsledku toho sa možnosti trestnoprávneho presadzovania dostupné na európskej úrovni značne líšia a nie vždy je možné uplatniť v každej krajine opatrenia presadzovania trestného práva rovnakým spôsobom.

Ak sa od vás vyžaduje, aby ste na súdnom pojednávaní dokázali vlastníctvo vašej ochrannej známky EÚ, môžete získať neoverenú alebo overenú kópiu vášho zápisu pomocou eSearch plus alebo online formuláru žiadosti o nahliadnutie do spisu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.