Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Portál pre transparentnosť - Financie

Úrad EUIPO sa v plnej miere samofinancuje. Celá jeho operačná činnosť sa financuje z poplatkov za zápis, čo znamená, že ani úrad ani jeho činnosť nepredstavujú nadbytočné finančné zaťaženie pre EÚ, resp. jej daňových poplatníkov. Oficiálne finančné správy úradu zahŕňajú rozpočet, ročnú účtovnú závierku, správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a správu Európskeho dvora audítorov, ako aj dokumentáciu spojenú s činnosťou výboru pre rozpočet úradu EUIPO.

Rozpočet úradu EUIPO 2021

 

Rozpočet úradu na nasledujúci rok sa vypracúva a predkladá na schválenie výboru pre rozpočet úradu EUIPO. Jeho plnenie sa môže začať až potom, ako ho schváli výbor pre rozpočet, ktorý tvoria zástupcovia členských štátov EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
 


PDF Viac informácií>>

Ročná účtovná závierka 2020

 

Ročná účtovná závierka úradu obsahuje finančné výkazy (súvahu, účet výsledku hospodárenia, výkaz peňažného toku, vyúčtovanie kapitálu) a správy o plnení rozpočtu úradu EUIPO. Ročná účtovná závierka musí byť v súlade s príslušnými predpismi, byť presná a úplná a poskytovať pravdivý a verný obraz. Vypracúva sa v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami.


PDF Viac informácií>>

Správy Európskeho
 dvora audítorov

 

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ poverená vykonávaním auditu financií EÚ. Ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a pôsobí ako nestranný strážca jej finančných záujmov. Jeho úlohou je kontrolovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vyúčtované, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa nimi dosahuje optimálna protihodnota. Dvor audítorov každoročne vypracúva správu o úrade EUIPO, ktorá sa po jej vydaní uverejňuje na webovom sídle úradu.
 


PDF Ďalšie informácie >>

Nariadenie č. BC-1-19
výboru pre rozpočet

Nariadenie výboru pre rozpočet úradu EUIPO, ktorým sa stanovujú rozpočtové pravidlá úradu

V tomto právnom predpise sa stanovujú pravidlá rozpočtového hospodárenia úradu. Okrem iného je tam uvedený harmonogram finančného vykazovania a rozpočtového hospodárenia úradu, ako aj finančné zásady, verejné obstarávanie a externý audit.


PDF

Ďalšie informácie o účtovných závierkach a financovaní   Ďalšie informácie >>
Výbor pre rozpočet úradu   Ďalšie informácie >>

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
Posledná aktualizácia stránky 22-06-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie