Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu


 

Postupy – ochranné známky

Staršie vydania usmernení sa nachádzajú v archíve.

 

Oddiely Posledná zmena Dátum nadobudnutia účinnosti

Úvod

  01.10.2017

Poznámka vydavateľa a všeobecný úvod

  01.10.2017
Časť A: Všeobecné pravidlá    

Oddiel 1: Komunikačné prostriedky, lehoty

  01.10.2017

Oddiel 2: Všeobecné zásady, ktoré treba dodržiavať v konaní

  01.10.2017

Oddiel 3: Úhrada poplatkov trov

  01.10.2017

Oddiel 4: Jazyk konania

  01.10.2017

Oddiel 5: Oprávnené zastupovanie

  01.10.2017

Oddiel 6: Zrušenie rozhodnutí, výmaz zápisov z registra a oprava chýb

  01.10.2017

Oddiel 7: Preskúmanie

  01.10.2017

Oddiel 8: Uvedenie do predchádzajúceho stavu

  01.10.2017

Oddiel 9: Rozšírenie

  01.10.2017
Časť B: Prieskum    

Oddiel 1: Konania

  01.10.2017

Oddiel 2: Formálne náležitosti

  01.10.2017

Oddiel 3: Triedenie

01.01.2019 01.10.2017

Oddiel 4: Absolútne dôvody zamietnutia

   

Kapitola 1: Všeobecné zásady

  01.10.2017

Kapitola 2: Definícia OZEÚ [článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 3: Ochranné známky bez rozlišovacej spôsobilosti [článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 4: Opisné ochranné známky [článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 5: Obvyklé označenia alebo údaje [článok 7 ods. 1 písm. d) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 6: Tvary alebo iné vlastnosti v zásade s technickou funkciou, podstatnou hodnotou alebo vyplývajúce z povahy tovarov [článok 7 ods. 1 písm. e)]

  01.10.2017

Kapitola 7: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi [článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia o OZEÚ

  01.10.2017

Kapitola 8: Klamlivé ochranné známky [článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 9: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s vlajkami alebo inými symbolmi [článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 10: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami [článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 11: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s tradičnými označeniami vín [článok 7 ods. 1 písm. k) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 12: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore so zaručenými tradičnými špecialitami [článok 7 ods. 1 písm. l) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 13: Ochranné známky, ktoré sú v rozpore so starším názvom odrody rastlín [článok 7 ods. 1 písm. m) nariadenia o OZEÚ]

  01.10.2017

Kapitola 14: Rozlišovacia spôsobilosť získaná v dôsledku používania(článok 7 ods. 3 nariadenia o OZEÚ)

  01.10.2017

Kapitola 15: Kolektívne známky Európskej únie

  01.10.2017

Kapitola 16: Certifikačné známky Európskej únie

  01.10.2017
Časť C: Námietka    

Oddiel 0: Úvod

  01.10.2017

Oddiel 1: Procesné záležitosti

  01.10.2017

Oddiel 2: Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámeny

   

Kapitola 1: Všeobecné zásady

  01.10.2017

Kapitola 2: Porovnanie tovarov a služieb

01.01.2019 01.10.2017

Kapitola 3: Relevantná verejnosť a miera pozornosti

  01.10.2017

Kapitola 4: Porovnanie označení

  01.10.2017

Kapitola 5: Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky

  01.10.2017

Kapitola 6: Ostatné faktory

  01.10.2017

Kapitola 7: Celkové posúdenie

  01.10.2017

Oddiel 3: Neoprávnené podanie obchodnými zástupcami majiteľa ochrannej známky (článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ)

  01.10.2017

Oddiel 4: Práva podľa článku 8 ods. 4 a článku 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ

  01.10.2017

Oddiel 5: Ochranné známky s dobrým menom (článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ)

  01.10.2017

Oddiel 6: Dôkaz o používaní

  01.10.2017
Časť D: Zrušenie    

Oddiel 1: Konanie o zrušení

  01.10.2017

Oddiel 2: Hmotnoprávne ustanovenia

  01.10.2017
Časť E: Operácie registra    

Oddiel 1: Zmeny v zápise

  01.10.2017

Oddiel 2: Premena

  01.10.2017

Oddiel 3: OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva

   

Kapitola 1: Prevod

  01.10.2017

Kapitola 2: Licencie, vecné práva, exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania

  01.10.2017

Oddiel 4: Obnova

  01.10.2017

Oddiel 5: Nahliadnutie do spisov

  01.10.2017

Oddiel 6: Ďalšie zápisy do registra

   

Kapitola 1: Vzájomné návrhy

  01.10.2017
Časť M: Medzinárodné ochranné známky   01.10.2017
Posledná aktualizácia stránky 15-02-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie