Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

EUIPO

Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii..

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Stratégia

Ak ste sa dostali až sem, už viete, že zápis dizajnu Spoločenstva nie je ako zdanenie auta. Zapísaný dizajn Spoločenstva chráni vašu tvorivosť a posilňuje vašu prítomnosť na trhu. Hodnota vášho dizajnu však nie je pevne stanovená – musíte si uvedomiť jeho potenciál. Čím viac doň vložíte, tým viac z neho získate.

Stratégia, ktorú na tento účel prijmete, bude pre vás jedinečná. Bude vyjadrením širších záujmov vašej spoločnosti a portfólia duševného vlastníctva.

 

Zverejnite svoj dizajn

Ak ste sa rozhodli odložiť zverejnenie svojho dizajnu, pretože ho chcete udržať v tajnosti pred konkurentmi, nezabudnite, že raz ho aj tak budete musieť zverejniť, ak chcete využiť všetky výhody vyplývajúce zo zápisu. Ak svoj dizajn nezverejníte, bude to, akoby nikdy neexistoval.

Najneskôr tri mesiace pred uplynutím 30-mesačného obdobia (t. j. v posledný deň 27. mesiaca od dátumu podania prihlášky, alebo príp. od dňa vzniku práva prednosti) musíte požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo o zverejnenie vášho dizajnu. Samozrejme, požiadať môžete aj kedykoľvek pred uplynutím tejto 27-mesačnej lehoty. V žiadosti o zverejnenie tiež uveďte, či chcete, aby úrad EUIPO zverejnil váš dizajn čo najskôr, alebo až po uplynutí obdobia odkladu. Ak ste neuhradili poplatok za zverejnenie v čase podania prihlášky, určite ho uhraďte pri podaní žiadosti o zverejnenie.

Úrad EUIPO neposiela upomienky o uplynutí 27-mesačného obdobia. Na dodržanie tejto lehoty si musíte dávať pozor vy sami.

Rozšírte svoju ochranu

Vaša stratégia v oblasti duševného vlastníctva sa bude v priebehu rokov vyvíjať a s ňou aj vaša potreba expandovať. Možno budete chcieť požiadať o ochranu dizajnu mimo Európskej únie (EÚ).

Ak ste už podali prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva, môžete využiť výhody práva prednosti. Svoju prihlášku zapísaného dizajnu Spoločenstva môžete použiť ako základ pre inú prihlášku dizajnu mimo Európskej únie. Na to však musíte do šiestich mesiacov od podania prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva požiadať o ochranu v inej jurisdikcii. Ak je vaša žiadosť o uplatnenie práva prednosti uznaná, vaša prihláška bude mať prednosť pred inými prihláškami podanými počas tohto šesťmesačného obdobia.

Aby bola však žiadosť o uplatnenie práva prednosti uznaná, vaša prihláška zapísaného dizajnu Spoločenstva musí byť vašou prvou prihláškou tohto dizajnu.

Na uplatnenie uvedeného práva prednosti v niektorých krajinách budete musieť pravdepodobne preukázať, že ste prihlásili dizajn na úrade EUIPO. Niektoré jurisdikcie akceptujú odkaz na našu databázu, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať oficiálnejší doklad, ktorý získate prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisu. Pripomíname, že niektoré krajiny vyžadujú overenie alebo legalizáciu overených kópií pred tým, ako ich akceptujú ako podklad na uplatnenie práva prednosti.

Niektoré krajiny vyžadujú overenie alebo legalizáciu overených kópií pred tým, ako ich akceptujú ako podklad na uplatnenie práva prednosti pred národným úradom alebo ako podklad na uplatnenie akéhokoľvek iného práva pred ich vnútroštátnymi orgánmi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.