Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup zápisu

Práve ste podali prihlášku dizajnu. Čo sa stane ďalej? Musíte ešte niečo urobiť?

Potom ako Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dostane vašu prihlášku, preskúmajú ju prieskumoví pracovníci. Ak ste prihlášku dizajnu podali elektronicky, spôsob zápisu bude jednoduchý. Väčšina elektronických prihlášok sa zapíše v lehote niekoľkých dní.

Ďalej uvedený postup sa týka prihlášok podaných priamo na úrade EUIPO. Medzinárodný úrad Svetovej organizácie priemyselného vlastníctva (WIPO) vykonáva väčšiu časť kontroly formálnych náležitostí žiadostí o medzinárodný zápis podaných na medzinárodnom úrade WIPO, v ktorých je vyznačená EÚ.


Kritériá preskúmania

Formálne požiadavky

Všetky prihlášky sa skúmajú z hľadiska formálnych podmienok. Ak prieskumový pracovník zistí problém, oznámi to vám alebo vášmu zástupcovi (ak ste zástupcu vymenovali), aby sa problém vyriešil. Spravidla budete mať dva mesiace na odpoveď na námietku (alebo na písomné oznámenie o nedostatkoch) prieskumového pracovníka. Ak táto lehota nie je postačujúca, môžete požiadať o jej predĺženie. Vo všeobecnosti úrad EUIPO predĺži lehotu na prvé požiadanie automaticky. Na druhú žiadosť sa lehota predĺži len vtedy, ak je dostatočne a riadne odôvodnená.


Tu je niekoľko príkladov problémov, ktoré môžu vzniknúť:

Riešenie

Vyobrazenie, ktoré ste predložili, nie je vhodné na reprodukciu, t. j. z vyobrazenia nie je zrejmé, o ochranu čoho sa žiada. Skryť riešenie

Úrad vás požiada, aby ste poslali (poštou) zreteľné vyobrazenie dizajnu, pre ktorý žiadate ochranu. Dňom podania prihlášky bude deň doručenia vyobrazenia úradu EUIPO.

Pohľady, ktoré ste predložili navzájom nesúvisia. Skryť riešenie

Úrad vás požiada, aby ste:

  • odstránili nezhodu pohľadov v prihláške alebo
  • zmenili svoju prihlášku na hromadnú prihlášku rôznych dizajnov a zaplatili príslušné poplatky.
Ste spoločnosť, ktorá nemá miesto podnikania, ani skutočnú a funkčnú organizáciu v Európskej únii, alebo ste fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt mimo Európskej únie a nevymenovali ste zástupcu. Skryť riešenie

Dostanete výzvu vymenovať zástupcu.

Poplatky, ktoré ste uhradili, nepokrývajú všetky dizajny, o ktorých zápis žiadate. Skryť riešenie

Dostanete výzvu uhradiť nezaplatený poplatok alebo vypustiť z prihlášky niektoré dizajny.

Neuviedli ste výrobok alebo uvedenie je chybné. Skryť riešenie

Dostanete výzvu uviesť výrobok alebo špecifikovať charakter a účel výrobkov, aby ich bolo možné správne zatriediť. Na zatrieďovanie dizajnov dôrazne odporúčame použiť nástroj Eurolocarno.


Ak vaša odpoveď problém nevyrieši, prieskumový pracovník zamietne prihlášku buď v celom rozsahu, alebo v prípade hromadnej prihlášky čiastočne vzhľadom na konkrétne dizajny. Prieskumový pracovník vydá rozhodnutie, proti ktorému sa môžete odvolať, ak s ním nesúhlasíte.

Čo skúmame

Zásadné skúmanie úradu EUIPO sa obmedzuje na dve otázky:

  1. Je váš dizajn dizajnom?
    Znázorňuje váš dizajn vzhľad celého výrobku alebo časti výrobku? Ak prieskumový pracovník nadobudne presvedčenie, že nie, vydá oznámenie. Takýmto oznámením by napríklad reagoval na dizajn znázorňujúci živú rastlinu.
  2. Obsahuje dizajn prvok, ktorý odporuje verejnému poriadku alebo dobrým mravom?
    Chápanie pojmov verejného poriadku a dobrých mravov sa môže v rôznych krajinách líšiť. Ale vzhľadom na jednotný charakter, ktorý RCD predstavuje, na zamietnutie dizajnu stačí, že dizajn by mohol odporovať verejnému poriadku hoci len v časti Európskej únie.

Ak prieskumový pracovník považuje váš dizajn za dizajn, ktorý porušuje jedno z týchto dvoch pravidiel, pošle vám list s oznámením o nedostatkoch a ponúkne vám možnosť vziať späť prihlášku alebo dizajn pozmeniť. Predložiť môžete aj svoje pripomienky. Ak sa rozhodnete predložiť pozmenené vyobrazenie dizajnu, toto vyobrazenie bude prípustné pod podmienkou, že ostane zachovaná tzv. identita dizajnu. Je jasné, že nemôžete predložiť úplne odlišný dizajn. Môžete odstrániť alebo vypustiť len nevýznamné znaky, t. j. znaky, ktoré by si informovaný používateľ pravdepodobne nevšimol.

Ak neodpoviete vôbec alebo nevyriešite problém, ktorý označil prieskumový pracovník, pošle vám oznámenie, že prihláška dizajnu sa zamieta. Aj proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.

Vylúčenie z preskúmania

Úrad nebude z vlastného podnetu skúmať, či je váš dizajn nový ani či má osobitý charakter. Tretie osoby môžu podať návrh na výmaz vášho dizajnu. Konanie vo veci výmazu je možné začať len proti dizajnu, ktorý je zapísaný a nie počas postupu zápisu.

Dôkaz o zápise

Ak sa nezistil žiadny problém alebo ak ste odstránili všetky nedostatky, váš dizajn bude zapísaný do registra. Bude tiež zverejnený vo Vestníku dizajnov Spoločenstva. Ak ste požiadali o odklad zverejnenia vášho dizajnu, uverejnené bude len číslo dizajnu, dátum podania prihlášky, dátum zápisu a mená prihlasovateľa a zástupcu. Nebude zverejnené vyobrazenie dizajnu.

Osvedčenie o zápise sa vydáva elektronicky po úplnom zverejnení zapísaného dizajnu Spoločenstva. Osvedčenie o zápise si môžete prevziať z internetu deň po zverejnení. Papierová kópia osvedčenia o zápise sa nevydáva. Možno však požiadať o neoverené alebo overené kópie osvedčenia o zápise.

Ako podať námietku proti rozhodnutiu úradu

Účastníci konania nepriaznivo dotknutí konečným rozhodnutím môžu podať odvolanie. Ak chcete podať odvolanie, môžete použiť náš papierový formulár. Podľa potreby môžete nahliadnuť do vysvetliviek. Odvolanie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.