Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Námietka

 


Existencia skorších práv predstavuje relatívny dôvod zamietnutia zápisu ochrannej známky Európskej únie. Úrad neskúma takéto dôvody zamietnutia na vlastný podnet. Prihláška ochrannej známky EÚ sa preto zverejní vo Vestníku ochranných známok EÚ a poskytne sa lehota 3 mesiacov na podanie námietky na účel ochrany skorších práv, ktoré by mohla budúca ochranná známka Európskej únie ovplyvniť.

Vestník ochranných známok Európskej únie teda predstavuje prostriedok na oznamovanie toho, že bola podaná prihláška ochrannej známky Európskej únie, čo majiteľom skorších práv umožňuje tieto práva chrániť.

Môžete si tiež vytvoriť upozornenie vo svojom User Area, ktoré vás môže informovať o tom, že sa podávajú prihlášky podobných ochranných známok, ako je vaša.

Ďalšie podrobné údaje o rešerši sa nachádzajú v dokumente Často kladené otázky o vyhľadávaní dostupnosti.

Námietky podané v lehote 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Európskej únie spracúva námietkové oddelenie. Po overení včasnej úhrady poplatku námietkové oddelenie preskúma, či podaná námietka spĺňa základné požiadavky. Ak zistí nedostatok, ktorý sa dá odstrániť, požiada namietateľa, aby tak urobil.
Na konci tejto fázy bude prihlasovateľ ochrannej známky Európskej únie informovaný o podanej námietke. V tomto okamihu začína plynúť lehota 2 mesiacov, počas ktorej sa môže každá zo strán obrátiť na druhú stranu a pokúsiť sa dosiahnuť zmierlivé riešenie. Táto lehota je známa ako lehota na rozmyslenie.

Viac informácií o vašich právach sa dozviete na stránke Strážte si svoje práva v sekcii nášho webového sídla venovanej ochranným známkam po zápise.

„Lehota na rozmyslenie“ trvá 2 mesiace od podania námietky a prebieha pred začiatkom kontradiktórnej fázy (na ktorej sa zúčastňuje namietateľ i prihlasovateľ). Keďže kontradiktórna fáza sa ešte nezačala, ak sa obe strany dohodnú tak, že sa ukončí námietka, žiadnej strane nebude nariadené uhradiť trovy konania.
Okrem toho, ak je dosiahnutá dohoda založená na obmedzení zoznamu tovarov a služieb ochrannej známky EÚ vylúčením tých, ktorých sa týka námietka, alebo ak je založená na vzatí prihlášky ochrannej známky EÚ späť, úrad vráti namietateľovi poplatok za námietku.

Ďalšie podrobné údaje sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.

Námietky proti prihláškam ochrannej známky EÚ musia byť podané písomne v lehote 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ vo Vestníku ochranných známok EÚ.
Pre vaše pohodlie je možné námietky podávať aj s použitím online formulára. Po podaní online formulára bude vašej žiadosti priradené číslo námietky.
Námietka sa považuje za riadne predloženú až po uhradení poplatku za námietku.

Ďalšie informácie o tom, ako podať námietku proti OZEÚ alebo medzinárodnému zápisu.

Na účel podania námietky musí byť úradu doručená platba v lehote na podanie námietky.
Ďalšie podrobné údaje o poplatku za námietky.

Žiadatelia, ktorí nemajú domicil, hlavné miesto podnikania alebo skutočný a fungujúci obchodný podnik v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor) sú povinní byť zastúpení pred úradom. Prístup k zoznamu zástupcov úradu je k dispozícii cez eSearch plus.
 

Námietkové oddelenie úradu EUIPO používa päť úradných jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, taliansky a španielsky). Námietka sa môže podať len v jednom z týchto jazykov, ktorý zároveň musí zodpovedať jednému z dvoch jazykov, ktoré si vybral prihlasovateľ pre ochrannú známku Európskej únie a ktoré sú uvedené pri zverejnení prihlášky vo Vestníku ochranných známok EÚ. Tento jazyk sa bude potom používať v celom konaní o námietkach.

Ak sa námietka podá v jednom z úradných jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, taliansky a španielsky), ktorý však nezodpovedá jazykom prihlášky namietanej ochrannej známky EÚ, namietateľovi sa poskytne lehota 1 mesiaca, v ktorej má predložiť preklad do príslušného jazyka.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s jazykom konaní sa nachádzajú v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 4 Jazyk konania.

Námietka sa môže podať v lehote 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ. Dátum úradného zverejnenia je dátumom, keď sa prihláška zverejní v časti A1 vestníka ochranných známok Európskej únie. Podanie námietky a úhrada poplatku za námietky musia byť úradu doručené v tejto lehote.

Ďalšie podrobné údaje o tom, ako sa podáva námietka, sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.
Ďalšie informácie o poplatkoch za námietky.

Fyzická alebo právnická osoba môže podať námietku na základe toľkých ochranných známok, koľko považuje za potrebné, za predpokladu, že je ich majiteľom.

Ďalšie podrobné údaje sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 0 Úvod.

Nie. Namietateľom musí byť jedna fyzická alebo právnická osoba a podanie námietky musí vychádzať z ochranných známok, ktorých je majiteľom. Z toho vyplýva, že ak je námietka voči prihláške ochrannej známky EÚ založená na niekoľkých ochranných známkach patriacich rôznym spoločnostiam (odlišným fyzickým alebo právnickým osobám), každá osoba musí podať samostatnú námietku.
Jediným prípadom, keď môžu byť na rovnakom podaní námietky uvedení viacerí namietatelia, je situácia, keď sú spolumajiteľmi namietaných ochranných známok.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 0 Úvod.

Áno. Jazyk konania sa určí, keď si namietateľ zvolí jeden z úradných jazykov, ktorý musí zároveň zodpovedať jednému z dvoch jazykov uvedených v prihláške ochrannej známky EÚ. Všetka komunikácia s úradom, ako aj všetky dokumenty, na ktorých namietateľ zakladá svoje právo, musia byť vypracované v jazyku konania alebo doň preložené.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.

Úrad pošle podanú námietku, keď stanoví, že námietka je prípustná v súlade s nariadením o ochrannej známke EÚ (nariadenie o OZEÚ). To však neznamená, že je „úplná“. Po uplynutí „lehoty na rozmyslenie“, a ak strany nedosiahli zmierlivé riešenie, má namietateľ 2 mesiace na doplnenie svojho spisu poskytnutím dôkazov, o ktoré sa opierajú jeho argumenty a práva. Úrad potom pošle doručené dokumenty prihlasovateľovi, aby mohol do 2 mesiacov predložiť svoje pripomienky.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.

Na ochranné známky sa vzťahuje povinnosť, podľa ktorej sa majú začať skutočne a riadne používať na trhu počas obdobia 5 rokov po ich zápise vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadením o ochrannej známke Európskej únie (nariadenie o OZEÚ) sa teda prihlasovateľovi poskytuje príležitosť požiadať, aby namietateľ predložil dôkaz o používaní ochranných známok, na ktorých je námietka založená, za predpokladu, že tieto ochranné známky sú zapísané viac ako 5 rokov. Žiadosť o preukázanie používania musí byť „bezpodmienečná“ a musí byť predložená v „samostatnom dokumente“.
Tovary alebo služby, ku ktorým nebol predložený dôkaz o používaní, budú vylúčené z námietky. Inými slovami, konanie o námietkach môže pokračovať len v súvislosti s ochrannými známkami a tovarmi a službami, pre ktoré bolo preukázané skutočné a riadne používanie. Ak sa používanie ktorýchkoľvek tovarov a služieb, ku ktorým je zapísaná skoršia ochranná známka (skoršie ochranné známky), nepreukáže, námietka bude zamietnutá.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 6 Dôkaz o používaní.

Predložené dôkazy pozostávajú z „informácií o mieste, čase, rozsahu a charaktere použitia namietanej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky“. Dôkazy môžu obsahovať napríklad podporné dokumenty a položky, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, novinové inzeráty a čestné alebo prísažné vyhlásenia.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 6 Dôkaz o používaní.
 

Rozhodnutie o rozdelení trov konania je uvedené v rozhodnutí o podstate veci. Vo všetkých ostatných prípadoch, keď námietkové oddelenie úradu EUIPO prípad uzavrie, sa rozhodnutie o trovách konania pripojí k oznámeniu. Ak sú trovy konania obmedzené na náklady na zastupovanie a poplatok za námietku, rozhodnutie s určením výšky trov konania sa zahrnie do rozhodnutia o rozdelení trov konania podľa stropov stanovených v článku 18 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ.

Ďalšie podrobné údaje súvisiace s touto otázkou sa nachádzajú v Usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.

Predložené dôkazy musia pozostávať z „informácií o mieste, čase, rozsahu a charaktere použitia namietanej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky“. Dôkazy môžu obsahovať napríklad podporné dokumenty a položky, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, novinové inzeráty a čestné alebo prísažné vyhlásenia. Dôkazy musia byť štruktúrované a musia obsahovať zoznam.

Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

Posledná aktualizácia stránky 18-07-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie