Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

SME-fund-2023-tracking-codeFond pre MSP na rok 2023


Fond pre MSP Ideas Powered for Business je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ s cieľom ochrániť ich práva duševného vlastníctva (DV). Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a bude prebiehať od 23. januára 2023 do 8. decembra 2023.

Finančné prostriedky sú obmedzené a sú k dispozícii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Ak chcete požiadať o náhradu vašich poukazov z fondu pre MSP na rok 2022, prihláste sa do svojho účtu fondu pre MSP a vyplňte formulár žiadosti o náhradu.

Prečo je dôležité chrániť svoje duševné vlastníctvo

V digitálnom veku je ochrana duševného vlastníctva nevyhnutná. Ide o zákonný spôsob, ako predchádzať napodobňovaniu a využívaniu vašich jedinečných nápadov, produktov alebo služieb bez povolenia. Ochrana DV prostredníctvom fondu pre MSP sa môže vzťahovať na rôzne aktíva vrátane ochranných známok, dizajnov, patentov a odrôd rastlín.

Kto má nárok na pomoc z fondu pre MSP?

Fond pre MSP ponúka finančnú podporu pre MSP so sídlom v Európskej únii. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený externý zástupca, ktorý koná v mene takéhoto podniku. Granty sa udeľujú MSP a náhrada sa vždy prevádza priamo na bankový účet MSP.

Ako funguje fond pre MSP:

Vybrať

VAŠA KRAJINA

Fond pre MSP je program náhrad, v rámci ktorého sa vydávajú poukazy, ktoré sa môžu použiť na čiastočné pokrytie poplatkov za vybrané činnosti. Existuje viacero druhov poukazov v závislosti od činnosti, ktorú chcete vykonať:

Služba IP Scan*

Do 1350€

Na pokrytie nákladov na službu IP Scan.

* Suma sa líši v závislosti od danej krajiny.

 

Ochranné známky a dizajny

1000€

Používa sa na oprávnené poplatky za ochrannú známku a dizajn.

Patenty

1 500 EUR

Používa sa na oprávnené poplatky za patenty.

 

Odrody rastlín Spoločenstva

225 EUR

online prihláške

Používa sa na poplatok za online prihlášku pre odrody rastlín Spoločenstva.

Ochranné známky a dizajny

1000€

 

Patenty

1 500 EUR

Používa sa na oprávnené poplatky za patenty.

Odrody rastlín Spoločenstva

225 EUR

Používa sa na poplatok za online prihlášku pre odrody rastlín Spoločenstva.

 
 
 
 
 
 
 

Uvádzame postup na získanie prostriedkov z fondu pre MSP:

 1.  Zaregistrujte sa, prihláste sa do svojho účtu fondu pre MSP a podajte formulár žiadosti, keď ste sa rozhodli, ktorý druh poukazu (-ov) najviac zodpovedá vašim potrebám v obchodnom podnikaní. Ďalšie informácie nájdete v časti s názvom Časté otázky.
 2.  Po schválení vašej žiadosti dostanete oznámenie o udelení grantu a váš (vaše) poukaz (poukazy)*. Potom môžete požiadať o činnosti týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré potrebujete.
 3.  Na to, aby ste získali náhradu za vami požadované činnosti v oblasti duševného vlastníctva, musíte po zaplatení požiadať o náhradu za činnosti, a to pomocou formulára dostupného vo vašom účte fondu pre MSP

*Poznámka: 
Poukazy sú platné 2 mesiace od udelenia grantu. Platnosť tohto obdobia môže byť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. V prípade, že potrebujete predĺženie, môžete o to požiadať priamo cez váš účtu fondu pre MSP počas posledného mesiaca prvého dvojmesačného obdobia. Počas tohto obdobia môžete požiadať o činnosti v oblasti DV, ktoré sa vzťahujú na udelený poukaz (-y) a zaplatiť za ne príslušný poplatok, a potom požiadať o zodpovedajúcu náhradu, čím svoj poukaz (svoje poukazy) aktivujete.

Nezabudnite, že poukaz (poukazy) musíte použiť počas obdobia platnosti!
Ak platnosť vášho poukazu uplynie bez toho, že by ste platnosť predĺžili alebo poukaz aktivovali, nemôže sa použiť na požiadanie o náhradu. Počas toho istého roku potom už nebudete oprávnený znovu požiadať fond pre MSP o ten istý poukaz.

Keď si poukaz (poukazy) aktivujete, nasleduje tzv. vykonávacie obdobie, v priebehu ktorého môžete v rozsahu svojho poukazu (-ov) požiadať o ďalšie činnosti a ďalšiu náhradu. Toto obdobie trvá:

 • 6 mesiacov v prípade poukazov na IP Scan, ochranné známky a dizajny
 • 12 mesiacov v prípade poukazov na patenty

V prípade poukazu pre odrody rastlín Spoločenstva nie je vykonávacie obdobie stanovené, keďže bude po predložení prvej žiadosti o náhradu vyčerpané.

Činnosti, pri ktorých možno žiadať o preplatenie nákladov

V roku 2023 bude Fond pre MSP určený na pokrytie niekoľkých činností, ktoré vám pomôžu s vykonávaním vašej stratégie v oblasti duševného vlastníctva v závislosti od potrieb vášho podniku.

Náhrada vo výške 90 % pri službách včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

 • Na dohodnutých pohovoroch s odborníkom v oblasti duševného vlastníctva, ktorého určí vnútroštátny úrad pre duševné vlastníctvo, spoločne preskúmate váš podnikateľský model, produkty alebo služby a plány rastu, aby ste určili najvhodnejšiu stratégiu v oblasti duševného vlastníctva pre váš podnik. Služba IP Scan nie je právnou službou.

 • Po posúdení vám odborník na duševné vlastníctvo pripraví celkovú správu o vašej stratégii v oblasti duševného vlastníctva a navrhne súbor osvedčených postupov a odporúčaní, ako v budúcnosti spravovať, chrániť a rozvíjať vaše práva duševného vlastníctva.

 • Služba IP Scan zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia), ako aj tie, ktoré nie sú zapísané alebo zápisu nepodliehajú (napr. autorské práva, obchodné tajomstvá, názvy spoločností, doménové názvy).

 • Podrobnejšie informácie o službe IP Scan a o tom, v čom je prínosná, nájdete na webovej stránke venovanej službe IP Scan. Ďalšie informácie o službe IP Scan v rámci fondu pre MSP nájdete na webovom sídle svojho  úradu pre duševné vlastníctvo.

 

Úroveň ochrany, ktorú si zvolíte (vnútroštátna, regionálna, EÚ alebo medzinárodná), bude samozrejme závisieť od vašej obchodnej stratégie a plánov rastu. Ak si nie ste istý/-á, o aký druh ochrany sa uchádzať alebo jej územnom rozsahu, pri správnom výbere vám môže pomôcť služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) alebo bezplatná konzultácia v oblasti duševného vlastníctva (služby bezplatného právneho poradenstva).

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn na úrovni EÚ
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. V prípade takéhoto druhu ochrany sa má zápis uskutočniť prostredníctvom úradu EUIPO.

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn na vnútroštátnej a regionálnej úrovni
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V prípade takéhoto druhu ochrany sa má zápis uskutočniť priamo prostredníctvom vnútroštátneho úradu pre DV alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (v prípade ochrany na regionálnej úrovni vzťahujúcej sa na Belgicko, Holandsko a Luxembursko).

 • Náhrada vo výške 50 % v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn mimo EÚ
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 50 % v prípade poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a poplatkov za následné vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie v prípade krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky účtované úradom pôvodu. V prípade takéhoto druhu ochrany sa má žiadosť uskutočniť prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

 

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za „rešeršnú správu o známom stave techniky pred prihláškou patentu“.
  Správa o známom stave techniky pred podaním prihlášky patentu sa realizuje v celosvetovom rozsahu a musí ju vypracovať vnútroštátny úrad pre DV členského štátu.

 • Náhrada vo výške 75 % pred udelením grantu (podanie, rešerš a prieskum), poplatky za grant a uverejnenie v prípade vnútroštátnej ochrany v členských štátoch EÚ.

 • Náhrada vo výške 75 % v prípade poplatkov za podanie a rešerš pre európske patenty podané na Európskom patentovom úrade (EPÚ).
  Všetky ostatné poplatky za európsky patent sú vylúčené.

 

 • Náhrada vo výške 50 % v prípade poplatkov za žiadosť na úrovni EU.
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 50 % v prípade poplatkov za online prihlášku. Žiadosti v papierovej podobe nie sú oprávnené na náhradu v rámci fondu pre MSP. V prípade takéhoto druhu ochrany sa má žiadosť uskutočniť prostredníctvom Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

 

Váš   úrad pre duševné vlastníctvo tiež ponúka svoje vlastné služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva, ktoré nie sú kryté fondom pre MSP. Ďalšie informácie získate tu.

Podrobné informácie o obmedzeniach a poplatkoch nájdete vo výzve na predloženie návrhov a príslušných prílohách.

Skôr ako si podáte žiadosť:

Postup podávania žiadosti je jednoduchý. Keď si podávate žiadosť presvedčte sa, že máte pripravené ďalej uvedené dokumenty. Tieto dokumenty musia byť vo formáte PDF (akceptujú sa naskenované verzie fyzických dokumentov vo formáte PDF). Celá predložená dokumentácia musí byť čitateľná a bez ochrany heslom.

 

Bankový výpis vašej spoločnosti (vzor) obsahuje tieto údaje: názov spoločnosti ako držiteľa účtu; úplné číslo IBAN s kódom krajiny (príklady) a kód BIC/SWIFT.

 

Potvrdenie o DPH vašej spoločnosti alebo potvrdenie o vnútroštátnom identifikačnom čísle vašej spoločnosti vydané príslušným vnútroštátnym orgánom.

 

Ak váš MSP využíva služby externého zástupcu alebo ste externým zástupcom, ktorý koná v mene MSP, musíte predložiť „Čestné vyhlásenie“ (vzor), podpísané oprávneným vlastníkom alebo zamestnancom MSP.

Poznámka: Uistite sa, že máte pripravené všetky informácie o svojich aktívach v oblasti DV ešte pred tým, ako podáte žiadosť fondu pre MSP, aby ste čo najlepšie využili čas.

Zoznam poplatkov a kontaktných údajov

Ďalej je uvedený zoznam výdavkov, za ktoré je možné získať náhradu, podľa činnosti a krajiny, ako aj osobitných kontaktných údajov v rámci EUIPO, WIPO a úradov pre duševné vlastníctvo v členských štátoch, kde dostanete odpovede na všetky otázky týkajúce sa fondu pre MSP.

Ide len o orientačný zoznam, ktorý sa mení, pretože obsahuje informácie z rôznych zdrojov. Ak potrebujete najaktuálnejšie informácie, prečítajte si pôvodný zdroj.

Nájdete tu aj prehľad kontaktných osôb na vnútroštátnych úradoch pre duševné vlastníctvo

V prípade, že potrebujete pomoc

Viac informácií o fonde pre MSP Ideas Powered for Business sa nachádza vo výzve na predkladanie návrhov.

Ak máte ďalšie otázky, môžete si prečítať časť s názvom Časté otázky na webovom sídle fondu pre MSP alebo sa porozprávať s nami online po anglicky, francúzsky, nemecky, taliansky alebo španielsky. Radi vám pomôžeme aj v informačnom stredisku na tel. čísle: +34 965 139 100, a to od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 18.30 (UTC+1).

Žiadosť o informácie nám môžete poslať aj e-mailom v jednom z úradných jazykov EÚ: information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.