Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý podporuje Európska komisia a úrad EUIPO, je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý sa vzťahuje na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov, vám môže pomôcť posilniť váš podnik.

Každý MSP môže dostať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

 

Prihláste sa k odberu aktuálnych noviniek a ďalších informácií

Meno
E-mail
Jazyk
 

Ďakujeme!

75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva
(IP Scan) *

Služba 1

Odborníci v oblasti duševného vlastníctva vám pomôžu určiť hodnotu vašich aktív v oblasti duševného vlastníctva. Môžete sa vďaka tomu dozvedieť, ako teraz i v budúcnosti formovať svoju podnikateľskú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva.

50 % zníženie poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov

Služba 2

Ak sa rozhodnete, ktoré práva duševného vlastníctva chcete chrániť na vnútroštátnej, regionálnej a únijnej úrovni, môžete dostať 50 % zníženie základných poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov.

 

* Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva v rámci tohto programu sú poskytované alebo koordinované zúčastnenými vnútroštátnymi a regionálnymi úrady na ochranu duševného vlastníctva a nepredstavujú právnu službu: skôr ako o službu požiadate, mali by ste si na zozname overiť, či sa táto služba ponúka v rámci fondu pre MSP vo vašom členskom štáte.

Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva má zásadný význam pri príprave stratégie vášho podniku v oblasti duševného vlastníctva. Odborníci na duševné vlastníctvo preskúmajú váš podnikateľský model, jeho výrobky a/alebo služby a plány rastu a pomôžu vám s vypracovaním stratégie v oblasti duševného vlastníctva z hľadiska podnikania. Táto služba vám uľahčí rozhodovanie v súvislosti s tým, ktoré práva duševného vlastníctva by ste mali zapísať, ako máte rozvíjať portfólio duševného vlastníctva, ak už práva zapísané máte, a pomôže vám sformulovať budúcu stratégiu v oblasti duševného vlastníctva.

Mám na to nárok?

Fond pre MSP je určený priamo malým a stredným podnikom so sídlom v 27 členských štátoch EÚ a je rozložený na 5 fáz (časových úsekov) počas roka 2021. Ak váš podnik spĺňa oficiálnu definíciu EÚ malého a stredného podniku, môže požiadať o uvedenú podporu služieb.

Časové úseky na podávanie žiadostí sa riadia týmto harmonogramom:

Časový úsek 1
od 11. januára 2021
do 31. januára 2021

Časový úsek 2
od 1. marca 2021
do 31. marca 2021

Časový úsek 3
od 1. mája 2021
do 31. mája 2021

Časový úsek 4
od 1. júla 2021
do 31. júla 2021

Časový úsek 5
od 1. septembra 2021
do 30. septembra 2021

Žiadosti podané mimo týchto piatich určených časových úsekov sa nebudú brať do úvahy. Pre službu 1 alebo službu 2 alebo ich kombináciu možno podať len jednu žiadosť, vždy s maximálnou náhradou vo výške 1 500 EUR na žiadateľa. Ak požiadate o jednu službu v jednom časovom úseku, môžete požiadať o druhú službu v nasledujúcom časovom úseku. Granty sa udelia podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Kontrolný zoznam pre žiadateľov

Pred zaslaním žiadosti skontrolujte, či ste na všetky otázky odpovedali „áno”:

Áno Nie

Je váš podnik registrovaný malý a stredný podnik so sídlom v Európskej únii?
 
Prečítali ste si pred podaním žiadosti výzvu na predloženie návrhov?
 
Poznáte bankové údaje svojho podniku a máte výpis z účtu (vzor) s týmito údajmi: názov podniku ako majiteľa účtu; číslo IBAN (príklady); a kód BIC/SWIFT?
 
Máte potvrdenie o DPH alebo potvrdenie o národnom registračnom čísle svojho podniku?
 
Viete, o akú službu, resp. aké služby plánujete požiadať (službu 1/službu 2 alebo oboje) podľa informácií vo výzve na predloženie návrhov?
 
Viete, o aké práva duševného vlastníctva (ochranné známky a/alebo dizajny) plánujete požiadať (služba 2)?
 
Ste si plne vedomý/-á toho, že o tieto služby nemožno požiadať, ak ste už na rovnaké služby, resp. ich časť dostali finančné prostriedky na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni?
 

Ak ste na všetky otázky odpovedali „áno”, môžete vyplniť a predložiť formulár prihlášky (v rámci uvedených časových úsekov):

Čo môžem získať?

V rámci tohto programu sú dostupné dva druhy služieb, ktoré zahŕňajú čiastočnú náhradu nákladov na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan, služba 1) prihlášok ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej, regionálnej (Benelux) a únijnej úrovni (služba 2).

Každý MSP môže získať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

Služba 1

Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva má zásadný význam pri príprave stratégie vášho podniku v oblasti duševného vlastníctva. Odborníci na duševné vlastníctvo preskúmajú váš podnikateľský model, jeho výrobky a/alebo služby a plány rastu a pomôžu vám s vypracovaním stratégie v oblasti duševného vlastníctva z hľadiska podnikania. Táto služba vám uľahčí rozhodovanie v súvislosti s tým, ktoré práva duševného vlastníctva by ste mali zapísať, ako máte rozvíjať portfólio duševného vlastníctva, ak už práva zapísané máte, a pomôže vám sformulovať budúcu stratégiu v oblasti duševného vlastníctva.

Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva v rámci tohto programu sú poskytované alebo koordinované zúčastnenými vnútroštátnymi a regionálnymi úrady na ochranu duševného vlastníctva a nepredstavujú právnu službu: skôr ako o službu požiadate, mali by ste si na zozname overiť, či sa táto služba ponúka v rámci fondu pre MSP vo vašom členskom štáte.

50 % zníženie poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov

Služba 2

Ak zvažujete zápis ochrannej známky alebo dizajnu na únijnej, regionálnej (Benelux) alebo vnútroštátnej úrovni, tento program by mohol byť pre vás.

Môžete požiadať o 50 % náhradu základných poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. Územná úroveň ochrany, ktorú si zvolíte, bude samozrejme závisieť od vašej obchodnej stratégie a plánov rastu. Ak si však nie ste istý/-á, čo prihlásiť a kde, služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan, služba 1) by vám mohla pomôcť vykročiť správnym smerom. Prípadne sa môžete obrátiť na svoj vnútroštátny či regionálny úrad na ochranu duševného vlastníctva so žiadosťou o informácie.

Ako podať prihlášku?

O finančné prostriedky pre MSP môžete požiadať počas piatich vymedzených časových úsekov v roku 2021. Úrad EUIPO nebude posudzovať žiadosti, ktoré budú doručené mimo týchto časových rámcov. Samotný postup žiadosti pozostáva len z troch jednoduchých krokov:

1

Najprv si pozorne prečítajte výzvu na predloženie návrhov na našej stránke venovanej grantom. Potom zašlite online žiadosť spolu s požadovanou dokumentáciou, aby sa potvrdil váš status MSP a stanovilo sa, či s vašou žiadosťou možno prikročiť k ďalším krokom. Pred podaním žiadosti si prečítajte náš kontrolný zoznam. Dostanete e-mail s potvrdením o prijatí vašej žiadosti. Ak uspejete, dostanete rozhodnutie o udelení grantu podpísané úradom. Stavte na istotu – neskôr sa vám to zíde! Neúspešných žiadateľov budeme informovať o dôvodoch negatívneho rozhodnutia.

2

Ďalším krokom je zaslanie prihlášky ochrannej známky a/alebo dizajnu a/alebo žiadosti o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) a v oboch prípadoch uhradenie poplatkov do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o udelení grantu. Ochranné známky a dizajny možno prihlásiť na jednom z vnútroštátnych úradov duševného vlastníctva EÚ (vnútroštátna úroveň) na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ktorý sa vzťahuje na Belgicko, Holandsko a Luxembursko; regionálna úroveň), alebo u nás, na úrade EUIPO (ktorý pokrýva všetky členské štáty EÚ). Môžete tak spraviť on-line, rýchlo a jednoducho. Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva sú dostupné na vnútroštátnych úradoch, ktoré tento druh služby ponúkajú (pozri ďalej uvedený zoznam).

3

A napokon, po úhrade poplatkov za služby, pošlite žiadosť o náhradu prostredníctvom odkazu uvedeného v rozhodnutí o udelení grantu (bod 1). Po odoslaní dostanete e-mail s potvrdením prijatia žiadosti o platbu. V prípade schválenia zaslaných informácií a dokumentácie sa platba uskutoční do jedného mesiaca a príjemcovia dostanú príslušné oznámenie e-mailom.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa procesu predkladania žiadostí, pravidiel, harmonogramu či iných otázok súvisiacich s týmto programom, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho informačného centra.

Upozorňujeme tiež, že v rámci častých otázok uverejníme všetky odpovede na otázky, ktoré nám pošlú potenciálni žiadatelia. Tieto otázky a odpovede budeme uverejňovať preto, aby sa so všetkými žiadateľmi zaobchádzalo spravodlivo a aby mali prístup k rovnakým informáciám.

Posledná aktualizácia stránky 02-06-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie