Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Fond pre MSP

Posilnite svoj podnik využitím fondu pre MSP

Sneh
 
×

 

Fond pre MSP Ideas Powered for Business je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k ich právam v oblasti duševného vlastníctva.

Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva úrad EUIPO s cieľom podporiť podniky pri rozvoji stratégií v oblasti duševného vlastníctva a ochrany ich práv v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

 

Prihláste sa k odberu aktuálnych noviniek a ďalších informácií

Meno
E-mail
Jazyk
 

Ďakujeme!

Výhody


Každému MSP môže byť preplatených najviac 1 500 EUR.

75 % náhrada pri službách včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

Služba 1

Odborníci v oblasti duševného vlastníctva (DV) vám pomôžu určiť hodnotu vašich aktív v oblasti duševného vlastníctva. Môžete sa vďaka tomu dozvedieť, ako teraz i v budúcnosti utvárať svoju podnikateľskú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

50 % náhrada pri základných poplatkoch za prihlášku ochranných známok a dizajnov

Služba 2

Ak sa rozhodnete, ktoré práva v oblasti duševného vlastníctva chcete chrániť na vnútroštátnej, regionálnej a únijnej úrovni, môžete získať 50 % zníženie základných poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva v rámci tohto programu poskytujú alebo koordinujú zúčastnené vnútroštátne a regionálne úrady pre duševné vlastníctvo, pričom tieto služby nepredstavujú právne služby. Skôr ako o službu požiadate, mali by ste si na tomto zozname overiť, či sa služba ponúka v rámci fondu pre MSP vo vašom členskom štáte. Podobné služby môžu byť ponúkané inými vnútroštátnymi a regionálnymi úradmi pre duševné vlastníctvo mimo fondu pre MSP.

Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva sú kľúčové pri budovaní stratégie MSP v oblasti duševného vlastníctva. Odborníci v oblasti duševného vlastníctva preskúmajú podnikateľský model, výrobky a/alebo služby a plány rastu MSP a pomôžu mu vypracovať stratégiu v oblasti duševného vlastníctva.

  • Služba včasnej diagnostiky zahŕňa všetky práva v oblasti duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia), ako aj práva ktoré sú nezapísané/nie je možné ich zapísať (napr. obchodné tajomstvá) a mená spoločností, doménové mená, atď.
  • Po prijatí kladného rozhodnutia o udelení grantu má MSP 30 dní na podanie príslušnej žiadosti a zaplatenie poplatkov za službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva prostredníctvom svojho vnútroštátneho úradu pre duševné vlastníctvo (v prípade dostupnosti v danom členskom štáte).
  • Po úhrade za službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva môže MSP požiadať o náhradu prostredníctvom odkazu uvedeného v rozhodnutí o udelení grantu.
  • Službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva poskytuje odborník (pridelený vnútroštátnym úradom), ktorý zorganizuje pohovory s cieľom dozvedieť sa viac o danom MSP z hľadiska jeho podnikania a duševného vlastníctva.
  • Po posúdení odborník predloží správu o právach v oblasti duševného vlastníctva MSP a navrhne odporúčania týkajúce sa toho, ako v budúcnosti tieto práva duševného vlastníctva spravovať a chrániť.
  • Čas potrebný na poskytnutie služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva je rôzny v závislosti od MSP a môže to byť niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov.

Môžete požiadať o 50 % náhradu základných poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. Úroveň ochrany, ktorú si zvolíte (vnútroštátna, regionálna, EÚ), bude samozrejme závisieť od vašej obchodnej stratégie a plánov rastu. Ak si nie ste istý/-á, akú ochranu si vybrať, alebo na akom území, včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan, služba 1) by vám mohla pomôcť pri správnom výbere.

 

Kedy podať žiadosť?

Fond pre MSP je určený malým a stredným podnikom so sídlom v 27 členských štátoch EÚ. Ak váš podnik spĺňa oficiálnu definíciu EÚ malého a stredného podniku, môžete požiadať o uvedenú podporu služieb počas jednej zo šiestich fáz (časových úsekov) v roku 2021:

ČASOVÝ ÚSEK 1
od 11. januára 2021
do 31. januára 2021

ČASOVÝ ÚSEK 2
od 1. marca 2021
do 31. marca 2021

ČASOVÝ ÚSEK 3
od 1. mája 2021
do 31. mája 2021

ČASOVÝ ÚSEK 4
od 1. júla 2021
do 31. júla 2021

ČASOVÝ ÚSEK 5
od 1. septembra 2021
do 30. septembra 2021

ČASOVÝ ÚSEK 6
od 1. októbra 2021
do 31. októbra 2021

Posúdia sa len žiadosti predložené v rámci týchto šiestich časových intervalov. Môžete požiadať o službu 1, službu 2 alebo ich kombináciu. V rámci každého časového intervalu môžete podať len jednu žiadosť, pričom na jednu službu je povolená len jedna žiadosť. Ak požiadate o určitú službu v jednom časovom intervale, o inú službu môžete stále požiadať v nasledujúcom časovom intervale. Maximálna výška náhrady je obmedzená na 1 500 EUR na žiadateľa bez ohľadu na počet podaných žiadostí. Granty sa udeľujú podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

 

Ako podať žiadosť?

Postupujte podľa našej podrobnej príručky a odkazov na ďalšie informácie. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť Časté otázky nižšie.

1.

Použite náškontrolný zoznam na kontrolu vášho statusu MSP a určenie toho, či ste oprávnený/-á žiadosť podať.

Kontrolný zoznam pre žiadateľov

Pred podaním žiadosti sa uistite, že na všetky otázky odpoviete „áno“:

Áno Nie

Je vaša spoločnosť existujúci malý a stredný podnik so sídlom v Európskej únii?
 
Prečítali ste si pred vyplnením formulára žiadosti výzvu na predloženie návrhov?
 
Poznáte bankové údaje svojho podniku a máte výpis z účtu (vzor) s týmito údajmi: názov podniku ako majiteľa účtu; číslo IBAN (príklady); a kód BIC/SWIFT?
 
Máte potvrdenie o DPH alebo potvrdenie o národnom registračnom čísle svojho podniku?
 
Viete, o akú službu, resp. aké služby plánujete požiadať(službu 1/službu 2 alebo oboje) podľa informácií vo výzve na predloženie návrhov?
 
Viete, o ktoré práva v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a/alebo dizajny) chcete požiadať (služba 2)?
 
Ste si plne vedomý/-á toho, že o tieto služby nemožno požiadať, ak ste už na rovnaké služby, resp. ich časť dostali finančné prostriedky na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni?
 

 

 

2.

Predložte žiadosť a všetku podpornú dokumentáciu fondu pre MSP. Dostanete e-mail s potvrdením o prijatí vašej žiadosti. POZNÁMKA: O finančné prostriedky pre MSP môžete požiadať počas piatich vymedzených časových intervalov v roku 2021.

Po podaní žiadosti

Ak uspejete, dostanete rozhodnutie o udelení grantu podpísané úradom EUIPO. Stavte na istotu – neskôr sa vám to zíde! Neúspešných žiadateľov budeme informovať rozhodnutí a o dôvodoch zamietnutia.

 

3.

Po oznámení kladného rozhodnutia máte 30 dní na:

  • Podanie žiadosti o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva. Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva sú dostupné prostredníctvom vnútroštátnych úradov, ktoré tento druh služby ponúkajú.
  • Prihlásenie ochrannej známky a/alebo dizajnu a uhradenie príslušných poplatkov. Prihlášky ochranných známok a dizajnov možno podať na niektorom z vnútroštátnych úradov pre duševné vlastníctvo v EÚ (vnútroštátna úroveň), na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (pokrývajúcom Belgicko, Holandsko a Luxembursko; regionálna úroveň), alebo na našom úrade EUIPO (pokrývajúcom všetky členské štáty EÚ).

 

4.

A napokon, po úhrade poplatkov za požadované služby, pošlite žiadosť o náhradu prostredníctvom odkazu uvedeného v rozhodnutí o udelení grantu. Dostanete e-mail s potvrdením o prijatí vašej žiadosti. 

 

V prípade schválenia zaslaných informácií a dokumentácie sa platba uskutoční do jedného mesiaca. Príjemcovia dostanú príslušné oznámenie e-mailom.

 

Máte ďalšie otázky? - Časté otázky

Posledná aktualizácia stránky 08-10-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie