Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

IPScan žiarovky

 

Služba IP Scan

Identifikujte svoje duševné vlastníctvo a naučte sa, ako začleniť stratégiu duševného vlastníctva do podnikateľského plánu spoločnosti.

Ochrana duševného vlastníctva je jediný zákonný spôsob, pomocou ktorého predídete kopírovaniu alebo využívaniu vašich jedinečných nápadov, produktov alebo služieb bez povolenia.

Prostredníctvom služby IP scan sa môžete priamo skontaktovať s odborníkom v oblasti DV, ktorého určil vnútroštátny úrad duševného vlastníctva a ktorý v spolupráci s vami preskúma váš obchodný model, produkty/služby a plán rastu.

Spoločne prídete na to, ktoré nehmotné aktíva treba chrániť a akým spôsobom môže vaše DV prispieť k obchodnému rastu. IP scan nie je právnou službou, jej úlohou je pomôcť pri usmernení vášho podnikania, pokiaľ ide s spôsob zápisu a využitia vášho DV tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.

Služba IP Scan sa ponúka v ďalej uvedených členských štátoch EÚ.

„Bolo to pre nás veľmi dobré a užitočné. Ušetrilo mi to čas, získala som odborné rady a teraz máme ochranné známky, vďaka ktorým sa zvýšila hodnota našej spoločnosti.“

- Laura Andelin, ONIT Sport (Fínsko)

Základné informácie o službe IP Scan

Služba IP Scan môže vytvoriť základ pre stratégiu vášho podniku v oblasti duševného vlastníctva.

Chránené duševné vlastníctvo zahŕňa rôzne aktíva, ktoré je možné a ktoré nie je možné zapísať, vrátane ochranných známok, dizajnov a patentov. Zapísané nehmotné aktíva neponúkajú iba zákonnú ochranu. Zabezpečujú vám aj exkluzivitu a konkurenčnú výhodu na trhu.

Duševné vlastníctvo s vysokou hodnotou možno využiť na vytvorenie nových zdrojov príjmov, napr. licenčných zmlúv, predajných zmlúv a dohôd o spoločnom označovaní. Keď ide o získanie financovania, zapísané duševné vlastníctvo sa považuje za znamenie toho, že spoločnosť je silná a zdravá.

  • Preskúmate svoj obchodný model s odborníkom na DV
  • Zistíte, čo patrí medzi skutočné aktíva vašej spoločnosti v oblasti DV a ako ich treba zapísať a spravovať
  • Identifikujete spôsoby ochrany vášho DV, ako aj to, čo máte urobiť, ak niekto poruší vaše práva
  • Dozviete sa, ako predchádzať konfliktom v oblasti DV s konkurentmi alebo potenciálnymi partnermi
  • Vymedzíte jasnú stratégiu svojej spoločnosti pre oblasť DV – čo sa má zapísať, kde sa to má zapísať a ako využiť vaše DV prostredníctvom udeľovania licencií, partnerstiev, internacionalizácie atď.

Je možné, že vaša spoločnosť môže mať jednu alebo viaceré nehmotné aktíva a ani o nich nevie:

  1. Základné informácie: Názov vašej spoločnosti a jej online názov domény
  2. DV, ktoré je možné zapísať: ochranné známky, patenty, dizajny, úžitkové vzory, autorské práva, odrody rastlín alebo zemepisné označenia
  3. DV, ktoré nie je možné zapísať: obchodné tajomstvá a nezapísané dizajny
 

Postup v rámci IP Scan

Služba IP Scan je komplexná a zakladá sa na spolupráci. S využitím pomoci odborníka v oblasti DV preskúmate všetky aspekty duševného vlastníctva vašej spoločnosti.

Každé nehmotné aktívum, ktoré môže vaša spoločnosť vlastniť, sa v rámci IP Scan vyhodnotí. Práve preto je také dôležité, aby mal odborník, ktorý vám pomáha, k dispozícii všetky potrebné informácie. Tento postup si vyžaduje, aby vaša spoločnosť vymedzila určitý čas na zhromaždenie požadovaných informácií, na realizáciu rozhovoru a spoluprácu s odborníkom v oblasti DV. Služba IP Scan má tri fázy:

1. Príprava
Prípravná fáza, v ktorej vaša spoločnosť musí vyplniť krátky dotazník so sebahodnotením. Odborník v oblasti IP ho preskúma, aby pochopil vzťah spoločnosti k duševnému vlastníctvu.
2. Analýza
V rámci fázy analýzy odborník v oblasti DV vedie s vami rozhovory, aby sa oboznámil s obchodným modelom, posúdil vaše DV a identifikoval najvhodnejšiu stratégiu pre vašu spoločnosť v oblasti DV.
3. Správa
Vo fáze vypracovania správy odborník pre oblasť DV predstaví zistenia vyplývajúce z analýzy a predloží odporúčania ohľadne toho, ako začleniť stratégiu DV do obchodného plánu spoločnosti.

Správa IP Scan

Správa odborníka v oblasti DV obsahuje celkové zistenia z prvej a druhej fázy a zahŕňa päť hlavných tém:

Obchodný model MSP a stratégia spoločnosti

Identifikácia a analýza existujúceho DV a aktíva relevantné z hľadiska DV

Použitie vyhľadávaní v oblasti DV

Správa DV a stratégia: ako najlepšie spravovať vaše aktíva v oblasti DV

Zhrnutie a strategické odporúčania

IP Scan je hradený z fondu pre MSP

Získajte 90 % náhradu výdavkov za službu IP Scan prostredníctvom grantu z fondu pre MSP.

K dispozícii je finančná pomoc

Fond pre MSP je grantový program, ktorého cieľom je poskytovať malým a stredným podnikom (MSP) v Európskej únii pomoc v súvislosti s výdavkami na zápis. MSP, ktoré využijú službu IP Scan, majú nárok na získanie 90 % náhrady výdavkov za službu pri prvom udelení grantu z fondu úradu EUIPO pre MSP.

Exkluzívna príležitosť pre MSP v EÚ

Na to, aby mohla vaša spoločnosť požiadať o grant, musí byť MSP so sídlom v Európskej únii. Prečítajte si oficiálne vymedzenie MSP v EÚ, aby ste sa uistili o oprávnenosti vašej spoločnosti.

 

Postup pri podaní žiadosti o grant z fondu pre MSP si nevyžaduje vyplnenie veľkého množstva formulárov ani papierovania. Musíte si pripraviť len niekoľko základných informácií, ako sú potvrdenie o DPH vašej spoločnosti a údaje o bankovom účte.

Najprv sa podá žiadosť o grant z fondu pre MSP a udelí sa grant. Podanie žiadosti si nevyžaduje veľa času a za niekoľko dní bude doručená odpoveď.

Viac informácií sa nachádza na domovskej stránke fondu pre MSP, kde si pod názvom krajiny môžete vyhľadať ďalšie údaje. Pokiaľ máte otázky, na tejto stránke si môžete prečítať aj časť venovanú častým otázkam alebo sa na nás môžete obrátiť priamo prostredníctvom online chatu. Pomocou uvedených odkazov môžete kontaktovať aj svoj vnútroštátny úrad DV.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.