Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Správy

marec 19, 2020 O EUIPO

Predĺženie lehôt v súvislosti s COVID 19: dotknuté lehoty, povaha predĺženia a oznámenia používateľom


 

V záujme poskytnutia ďalších usmernení používateľom v spojitosti s rozhodnutím č. EX-20-3 o predĺžení lehôt, ku ktorým dochádza v kontexte vypuknutia nákazy spôsobenej koronavírusom a ktoré mali uplynúť v období medzi 9. marcom 2020 a 30. aprílom 2020, bolo vydané ďalej uvedené vysvetlenie ohľadne dotknutých lehôt, povahe predĺženia a opatrení na prispôsobenie oznámení posielaných používateľom a vplyvu na bežné účty.

Ι. LEHOTY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO PREDĹŽENIE

V článku 1 rozhodnutia výkonného riaditeľa úradu č. EX-20-3 zo 16. marca 2020 sa do 1. mája (v praxi do 4. mája, keďže 1. máj je sviatok a po ňom nasleduje víkend) predlžujú „všetky lehoty, ktoré uplynú v období medzi 9. marcom a 30. aprílom 2020 (vrátane) a ktoré sa vzťahujú na všetkých účastníkov konania pred úradom“.

V článku 101 ods. 4 nariadenia o OZEÚ, podľa ktorého sa výkonný riaditeľ splnomocňuje, aby v prípade mimoriadnych udalostí predĺžil lehoty, sa používajú podobné výrazy a odkazuje sa na „všetky lehoty“ a „všetkých účastníkov“ konania.

Odkaz na výraz „všetky lehoty“ sa má vykladať doslovne a zahŕňa všetky procesné lehoty, bez ohľadu na to, či boli stanovené úradom alebo majú štatutárnu povahu (t. j. sú stanovené priamo v nariadeniach).

V záujme jasnosti toto vyjadrenie zahŕňa:

 • lehoty stanovené ktorýmkoľvek útvarom úradu, v ktoromkoľvek konaní pred úradom EUIPO vrátane jeho odvolacích senátov
 • lehoty uložené priamo nariadením o OZEÚ, vykonávacím nariadením o OZEÚ alebo delegovaným nariadením o OZEÚ, ako aj nariadením o dizajne Spoločenstva a vykonávacím nariadením o dizajnoch Spoločenstva
   
  • vrátane lehôt vychádzajúcich z Parížskeho dohovoru alebo iných medzinárodných zmlúv a
  • bez ohľadu na to, či sú vylúčené z uvedenia do predchádzajúceho stavu v zmysle článku 104 ods. 5 nariadenia o OZEÚ a článku 67 ods. 5 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.
    
 • Predĺženie sa vzťahuje najmä na ďalej uvedené štatutárne lehoty:
   
  • poplatok za prihlášku (článok 32 nariadenia o OZEÚ)
  • právo prednosti (článok 34 ods. 1 nariadenia o OZEÚ a článok 41 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva)
  • výstavná priorita (článok 38 ods. 1 nariadenia o OZEÚ a článok 44 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva)
  • lehota na podávanie námietok (článok 46 ods. 1 nariadenia o OZEÚ)
  • poplatok za podanie námietky (článok 46 ods. 3 nariadenia o OZEÚ)
  • žiadosť o obnovu zápisu (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ a článok 13 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva)
  • podanie odvolania a odôvodnenie odvolania, zaplatenie poplatku za odvolanie (článok 68 ods. 1 nariadenia o OZEÚ a článok 57 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva)
  • premena (článok 139 nariadenia o OZEÚ)
  • odklad zverejnenia dizajnu článok 50 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva).

Odkaz na výraz „konania pred úradom“ v rozhodnutí však znamená, že na lehoty súvisiace s konaniami pred inými orgánmi sa toto predĺženie nevzťahuje, aj keď sú tieto konania uvedené v nariadeniach. Týka sa to najmä lehoty na:

 • podanie žaloby na Všeobecný súd proti rozhodnutiam odvolacích senátov (článok 72 ods. 5 nariadenia o OZEÚ a článok 61 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva).

Nakoniec treba poukázať na to, že výraz „konania pred úradom“ sa vzťahuje iba na otázky týkajúce sa ochranných známok a dizajnov, čo znamená, že na lehoty týkajúce sa predmetov, ktoré nariadenie o OZEÚ alebo nariadenie o dizajnoch Spoločenstva neupravuje (ako je zamestnanie alebo zadávanie verejných zákaziek) alebo ktoré sa týkajú iných vecí (napr. správy úradu) sa rozhodnutie výkonného riaditeľa takisto nevzťahuje.

II.  POVAHA PREDĹŽENIA

Predĺženie lehôt stanovené výkonným riaditeľom s okamžitým účinkom zabraňuje tomu, aby príslušné lehoty uplynuli k dátumu, ku ktorému mali pôvodne skončiť, a stanovuje nový dátum uplynutia lehôt platný pre všetky príslušné lehoty, a to konkrétne 1. máj 2020 (v praxi 4. máj)

Účinnosť je automatická a vyplýva priamo z rozhodnutia výkonného riaditeľa. V dôsledku toho sa od dotknutých účastníkov nevyžaduje, aby podali úradu žiadosť o predĺženie lehoty.

Účastníkom prebiehajúcich konaní sa preto odporúča, aby nepodávali zbytočné žiadosti o predĺženie.

Je však potrebné poznamenať, že pokiaľ sú účastníci schopní splniť pôvodnú alebo predĺženú lehotu a rozhodnú sa, že počas tohto obdobia splnia procesné povinnosti, príslušný postup bude mať obvyklý priebeh a všetky predložené dokumenty budú riadne preskúmané.

III. OZNÁMENIA POSIELANÉ POUŽÍVATEĽOM

Okamžité nadobudnutie účinnosti predĺženia zahŕňa aj skutočnosť, že používatelia, na ktorých sa lehoty predĺženia vzťahujú, nebudú informovaní o predĺžení prostredníctvom individuálnych oznámení.

Úrad urobil všetko pre to, aby svoje informačné systémy prispôsobil tak, že zaručí plynulé spracovanie lehôt, ktoré mali uplynúť pred dátumom, ku ktorému boli predĺžené. Pokiaľ by však došlo k nepravdepodobnej situácii, v ktorej by oznámenie úradu nebolo v súlade s uvedeným predĺžením, úrad príslušný prípad okamžite vyrieši a vydá opravu buď z vlastného podnetu alebo na základe písomnej žiadosti používateľa, pričom uvedie číslo príslušného spisu.

IV. VPLYV NA BEŽNÉ ÚČTY

Na objasnenie vplyvu na konanie v prípade nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte, ako sa uvádza v tomto postupe, v prípade neúspešného pokusu o zaťaženie účtu ku konkrétnemu dátumu, úrad zašle oznámenie o nedostatku finančných prostriedkov. Klient má jeden mesiac od doručenia oznámenia na doplnenie dostatočných finančných prostriedkov na svoj účet, aby sa pokryli poplatky a administratívne poplatky.

Vzhľadom na predĺženie lehôt však úrad nevydá žiadne oznámenia o nedostatku finančných prostriedkov na bežných účtoch, a to až do konca obdobia predĺženia, to znamená do 1. mája, s účinnosťou od 4. mája 2020.

Na sledovanie stavu na účte, zistenie možného nedostatku finančných prostriedkov a ich doplnenie môžu zákazníci používať informácie o bežných účtoch dostupné v user area. Takýmto spôsobom môžu zabrániť zablokovaniu pasív, vyhnúť sa správnym poplatkom súvisiacim s oznámeniami o nedostatku finančných prostriedkov a následne zabezpečiť ďalšie spracovanie spisov týkajúcich sa ochranných známok a dizajnov.

Lehoty uvedené v oznámeniach o nedostatku finančných prostriedkov uverejnených pred 9. marcom 2020, ktoré spadajú do obdobia medzi 9. marcom a 30. aprílom, sa automaticky predlžujú do 1. mája 2020.

 


 
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie