Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund je iniciatíva Európskej komisie vykonávaná Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorej cieľom je finančná podpora európskych malých a stredných podnikov (MSP) pomocou poukazov na duševné vlastníctvo určených na ochranu ich práv duševného vlastníctva (DV), konkrétne ochranných známok a dizajnov. Fond poskytne granty vo výške 20 miliónov EUR, ktoré budú vyplatené v piatich fázach (časových intervaloch) od januára do decembra 2021.
 
Príjemcom budú čiastočne preplatené náklady na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) a na prihlášky ochranných známok a dizajnov.
 
Služba 1: 75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) ponúkané zúčastnenými vnútroštátnymi úradmi pre duševné vlastníctvo. 

Služba 2: 50 % zníženie základného poplatku za prihlášku ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a úrovni EÚ. 

Každému MSP môže byť preplatených najviac 1 500 EUR.

Nie. MSP musí najprv požiadať o grant (poukaz na DV) a počkať na rozhodnutie o udelení grantu. Po doručení rozhodnutia o udelení grantu môže MSP požiadať o služby (prihláška ochranných známok a/alebo dizajnov a/alebo služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), prípadne ich kombinácia), ktoré uviedol vo formulári žiadosti o grant (eForm1). Nakoniec môže MSP požiadať o náhradu zodpovedajúcej sumy.

Oprávnený zamestnanec alebo generálny riaditeľ MSP v EÚ môže vyplniť žiadosť o poskytnutie grantu z iniciatívy Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Malé a stredné podniky (MSP) so sídlom v Európskej únii sú oprávnené žiadať o grant v podobe poukazu na DV. MSP, ktoré chcú požiadať o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), musia mať sídlo v krajine, v ktorej je k dispozícii oprávnený poskytovateľ včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva v súlade s údajmi uverejnenými vo výzve na predkladanie návrhov.
 
Oprávnenosť spoločnosti zistíte na základe oficiálnej definície MSP v EÚ.

MSP musí mať sídlo v Európskej únii.
 
Faktory, na základe ktorých sa určí, či je určitý podnik MSP v súlade s definíciou uvedenou v odporúčaní EÚ 2003/361, sú uvedené nižšie.


Nie, pokiaľ nevykonávajú hospodársku činnosť. Pozri vymedzenie pojmu MSP stanovené Európskou komisiou.

Áno, ale v prípade úspešnej žiadosti môže grant využívať iba MSP.

Prvý z piatich časových intervalov na podávanie žiadostí sa začne 11. januára 2021 v súlade s týmto harmonogramom:MSP môže požiadať o grant v podobe poukazu na DV len počas otvoreného časového intervalu a iba prostredníctvom formulára dostupného online.  Žiadosti podané mimo určených piatich časových intervalov sa nebudú brať do úvahy.

Áno. Ak MSP požiada o jednu službu v jednom časovom intervale, môže požiadať o druhú službu v nasledujúcom časovom intervale.

Každému MSP môže byť preplatených najviac 1 500 EUR za službu 1 alebo službu 2, prípadne kombináciu oboch služieb:
 
Služba 1: 75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) ponúkané zúčastnenými vnútroštátnymi úradmi pre duševné vlastníctvo.
Služba 2: 50 % zníženie základného poplatku za prihlášku ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a úrovni EÚ. 

Príklad 1. Služba 1: MSP musí najprv zaplatiť celkovú cenu za službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan). Ak je cena 1 000 EUR, 75 % nahradených nákladov bude 750 EUR. V tomto prípade bude MSP nahradených 750 EUR.Príklad 2. Služba 2: MSP musí najprv zaplatiť celkovú sumu základného poplatku za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. Ak chce MSP prihlásiť dva vnútroštátne dizajny, z ktorých každý stojí 250 EUR, a zároveň chce prihlásiť dve ochranné známky EÚ, z ktorých každá stojí 850 EUR, celková cena prihlášok bude 2 200 EUR. Nahradených bude 50 %, t. j. 1 100 EUR. V tomto prípade zaplatí MSP 2 200 EUR a nahradených mu bude 1 100 EUR.Príklad 3. Kombinácia služby 1 a služby 2: Ak má MSP záujem o obe služby uvedené v príkladoch 1 a 2, cena služby 1 bude 1 000 EUR a cena služby 2 bude 2 200 EUR, takže celkové náklady dosiahnu 3 200 EUR. V tomto prípade bude MSP preplatená maximálna suma grantu, ktorá je stanovená na 1 500 EUR.

Každému MSP môže byť preplatených najviac 1 500 EUR za službu 2 alebo za kombináciu služieb 1 a 2. Ak žiadate o službu 1, maximálna výška náhrady zodpovedajúca 75 % oprávnených nákladov je takáto:Každému MSP môže byť preplatených najviac 1 500 EUR za službu 2 alebo za kombináciu služieb 1 a 2. Ak žiadate o službu 1, maximálna výška náhrady zodpovedajúca 75 % oprávnených nákladov je takáto:Pre službu 1 alebo službu 2 alebo kombináciu obidvoch služieb možno podať len jednu žiadosť, vždy s maximálnou náhradou vo výške 1 500 EUR na žiadateľa.
Ak požiadate o jednu službu v jednom časovom úseku, o druhú službu môžete požiadať v nasledujúcom časovom úseku.
 

V prípade oprávnených žiadateľov sa počas každého časového intervalu na podávanie žiadostí uplatní zásada „to prv príde, ten prv berie“, a to na základe dátumu a času podania žiadosti.

MSP má pri podávaní žiadosti o grant postupovať takto:
 
1. Prečítajte si výzvu na predkladanie návrhov na našej webovej stránke venovanej grantom, vyplňte a odošlite online formulár žiadosti o grant (eForm1) spolu s požadovanou dokumentáciou. Pred podaním žiadosti si pozorne prečítajte kontrolný zoznam uvedený v otázke 9. V prípade úspešnej žiadosti dostanete rozhodnutie o udelení grantu podpísané zo strany EUIPO. Dobre si ho odložte, neskôr ho budete potrebovať. Neúspešných žiadateľov budeme informovať o dôvodoch záporného rozhodnutia.

2. Následne podajte prihlášku a zaplaťte za ochrannú známku a/alebo dizajn a/alebo službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia o udelení grantu. 

Prihlášku ochrannej známky a dizajnu je možné podať na ktoromkoľvek vnútroštátnom úrade pre duševné vlastníctvo v EÚ (vnútroštátna úroveň), na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (pre Belgicko, Holandsko a Luxembursko; regionálna úroveň) alebo u nás na EUIPO (pre všetky členské štáty EÚ).
 
Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) sú dostupné na vnútroštátnych úradoch, ktoré túto službu ponúkajú (pozri nižšie uvedený zoznam).
  
3. Nakoniec zaplaťte za služby a predložte žiadosť o platbu (eForm2) do 31.  januára  2022 prostredníctvom prepojenia uvedeného v rozhodnutí o udelení grantu. V prípade schválenia predložených informácií a podkladov bude platba vykonaná do jedného mesiaca.

Žiadateľ by si mal pred podaním žiadosti prečítať tento kontrolný zoznam a pripraviť potrebné podklady.
 
KONTROLNÝ ZOZNAM

V poli „Názov spoločnosti“ je veľmi dôležité uviesť rovnaké informácie ako sú tie, ktoré sú uvedené v priloženom daňovom doklade/doklade o DPH a v bankovom výpise.

Ďalšou bežnou chybou je uvedenie neúplného čísla IBAN v elektronickom formulári, ktoré musí byť úplne rovnaké ako číslo uvedené v bankovom výpise (a musí zahŕňať kód krajiny).

Overte si, či všetky priložené doklady sú jasne čitateľné.

Možno uviesť aj viac ako jednu e-mailovú adresu, aby sa zabezpečilo, že budú doručené všetky oznámenia.

Uistite sa, že v tomto poli uvediete rovnaký názov, ako sa nachádza na potvrdení o DPH, a ten sa tiež musí zhodovať s názvom majiteľa účtu na pripojenom potvrdení od banky.

Pozrite si tento dokument a pri vypĺňaní políčka s údajom o DPH v online formulári žiadosti postupujte podľa príkladu uvedeného pre vašu krajinu (uveďte aj kód krajiny).
Žiadatelia, ktorých príslušný vnútroštátny orgán považuje za oslobodených od dane a ktorí majú daňové identifikačné číslo, budú požiadaní, aby predložili príslušné osvedčenie vydané príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré preukazuje právnu existenciu ich podniku.
Ak sa štruktúra daňového identifikačného čísla líši od štruktúry identifikačného čísla na účely DPH, pri uvádzaní informácií sa riaďte týmito pokynmi.
 • Ak má daňové identifikačné číslo rovnaký počet číslic, chýba však kód krajiny, musí mu predchádzať kód krajiny.Príklad: štruktúra identifikačného čísla na účely DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je 12345678. Žiadatelia majú uviesť číslo EU12345678.
 • Ak daňové identifikačné číslo obsahuje kód krajiny, ale nemá rovnaký počet číslic, musí za ním nasledovať písmeno „X“, až kým sa nedosiahne požadovaný počet číslic.Príklad: štruktúra identifikačného čísla na účely DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je EU123456. Žiadatelia majú uviesť číslo EU123456XX.
 • Ak daňové identifikačné číslo neobsahuje kód krajiny a nemá rovnaký počet číslic, musí mu predchádzať kód krajiny a musí za ním nasledovať písmeno „X“, až kým sa nedosiahne požadovaný počet znakov.Príklad: štruktúra identifikačného čísla na účely DPH je EU12345678 a daňové identifikačné číslo je 123456. Žiadatelia majú uviesť číslo EU123456XX.

Vo výpise z bankového účtu alebo v bankovom potvrdení musí byť uvedený názov držiteľa účtu (rovnaký ako názov podniku), názov banky, číslo IBAN a kód BIC/SWIFT. Pečiatka banky a podpis zástupcu banky sa nevyžadujú. Pozrite si príklad platného dokladu.

  1. Upozorňujeme, že proces môže trvať až 60 minút.
  2. Skontrolujte, či ste uviedli správnu e-mailovú adresu. Odporúča sa uviesť viac ako jednu e-mailovú adresu.
  3. Skontrolujte si priečinok so spamom/nevyžiadanou poštou svojej e-mailovej schránky.
  4. Ak napriek tomu potvrdenie nedostanete, obráťte sa na túto adresu information@euipo.europa.eu

Tento e-mail netreba považovať za potvrdenie prípustnosti žiadosti, ale len jej podania. Žiadatelia budú individuálne informovaní samostatným e-mailom o výsledkoch postupu hodnotenia, ako sa uvádza v oddiele 4.5 výzvy na predkladanie návrhov.
 

Hodnotiaca komisia po uzavretí časového úseku preskúma všetky žiadosti a v prípade, že potrebuje ďalšie informácie, e-mailom zašle ďalšie oznámenie.

Ak sa po odoslaní žiadosti rozhodnete NEPOKRAČOVAŤ, pošlite e-mail na adresu information@euipo.europa.eu, v ktorom pripojíte potvrdzujúci e-mail o žiadosti a uvediete „chcem stiahnuť svoju žiadosť o grant v rámci Fondu pre MSP“.
 

Áno. Odo dňa doručenia rozhodnutia o udelení grantu máte 30 dní na podanie žiadosti o služby uvedené v žiadosti. V opačnom prípade nebudete oprávnení žiadať o náhradu zodpovedajúcej sumy.

Služba 1: Služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva je kľúčová pri budovaní stratégie MSP v oblasti duševného vlastníctva. Odborníci na DV preskúmajú podnikateľský model MSP, jeho výrobky a/alebo služby a plány rastu, aby preň mohli vytvoriť stratégiu v oblasti DV.
 
Na základe tejto služby sa môže MSP lepšie rozhodnúť, aké práva DV má prihlásiť, ako rozvíjať svoje portfólio DV, ak už má zapísané práva, a ako naplánovať svoju stratégiu do budúcnosti.

Služba v oblasti duševného vlastníctva nie je právnou službou.

Služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) sa vzťahuje na všetky práva duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia) vrátane nezapísaných/nezapísateľných (napr. obchodné tajomstvo, ©, nezapísané dizajny) a názov spoločností, názvov domén atď.

V rámci fondu pre MSP sa služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) neponúkajú vo všetkých členských štátoch. Ak chcete zistiť, či túto službu vo vašom členskom štáte ponúka buď vnútroštátny úrad duševného vlastníctva alebo jeho externý partner, pozrite si tento ZOZNAM.

Upozorňujeme, že niektoré vnútroštátne úrady v oblasti duševného vlastníctva by mohli ponúkať služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (tzv. IP Scan) mimo rozsahu pôsobnosti fondu pre MSP. Ďalšie informácie Vám poskytne príslušný vnútroštátny úrad pre duševné vlastníctvo.
 

Po doručení rozhodnutia o grante sa môžete obrátiť na svoj úrad DV a požiadať o službu č. 1 Včasná diagnostika v oblasti DV (IP Scan).
 Po doručení a uhradení faktúry za službu môžete podať žiadosť o náhradu prostredníctvom internetového odkazu v prílohe IV k rozhodnutiu o grante.


Služba 2: Prihlášky ochranných známok a dizajnov


MSP môže požiadať o náhradu 50 % základného poplatku za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu (vnútroštátny, regionálny a/alebo EÚ).
 
Prihlášku ochrannej známky a dizajnu je možné podať na ktoromkoľvek vnútroštátnom úrade pre duševné vlastníctvo (vnútroštátna úroveň), na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (pre Belgicko, Holandsko a Luxembursko; regionálna úroveň) alebo na EUIPO (pre všetky členské štáty EÚ).
 
MSP si zvolí územnú úroveň ochrany v závislosti od svojej podnikateľskej stratégie a plánov rastu.Ak si MSP nie je istý tým, o čo a kde má žiadať, pri rozhodovaní mu môže pomôcť služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan).

MSP alebo zástupca v mene MSP.

 • V prípade prihlášok ochranných známok: základný poplatok uhradený pri podaní prihlášky, pričom sú vylúčené dodatočné triedy tovarov a služieb.
 • V prípade dizajnov: základný poplatok uhradený pri podaní prihlášky, pričom sú vylúčené dodatočné poplatky za zverejnenie alebo odklad zverejnenia.

Základný poplatok sa hradí pri podaní prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva. Nezahŕňa žiadne ďalšie poplatky za zverejnenie alebo odklad. Za jednu prihlášku sa platí poplatok vo výške 230 EUR, z ktorých 50 % sa prepláca v rámci grantového programu fondu pre MSP. Ak teda podáte žiadosť o preplatenie poplatku za jeden zapísaný dizajn Spoločenstva, bude vám vrátených  115 EUR. Žiadne iné náklady, ktoré vzniknú, nie sú oprávnené na preplatenie.


Áno, zástupca môže predložiť žiadosť o zápis ochrannej známky a/alebo dizajnu a zaplatiť poplatok v mene MSP. Zástupca môže potom v mene MSP podať aj žiadosť o náhradu. Náhrada poplatku sa však vyplatí na bankový účet MSP (t. j. príjemcu uvedeného v rozhodnutí o grante).

Počet práv DV (ochranných známok a/alebo dizajnov), ktoré môže MSP prihlásiť, je neobmedzený. MSP však môže získať náhradu 50 % základného poplatku za prihlášku v maximálnej výške 1 500 EUR.

Keďže v rámci jednej služby je možné podať iba jednu žiadosť, o všetky práva DV sa musí žiadať spoločne v jednej prihláške/žiadosti.

Áno. Po doručení rozhodnutia o grante máte 30 dní nato, aby ste požiadali o želanú službu. Ak chcete využiť grant, musíte požiadať o náhradu poplatkov za všetky ochranné známky alebo dizajny spoločne.

Nie, musíte počkať, kým nedostanete kladné rozhodnutie o grante. Len čo takéto rozhodnutie dostanete, môžete predložiť prihlášku a do 30 kalendárnych dní uhradiť poplatok za ochrannú známku a/alebo dizajn a/alebo služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan).

Nie, grant je k dispozícii len pre nové prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov.

Medzi úspešnými a neúspešnými prihláškami ochrannej známky sa nerozlišuje. Ak je grant udelený (poukaz na DV), MSP môže po tom, ako podá prihlášku ochrannej známky a zaplatí za ňu poplatok, požiadať o náhradu 50 % základného poplatku za prihlášku.

V postupe pokračujete a požiadate iba o služby, ktoré potrebujete, pokiaľ sú uvedené v rozhodnutí o udelení grantu, pri ktorom boli splnené všetky požiadavky.

Áno, grant sa môže použiť na zápis dizajnu Spoločenstva v hromadnej prihláške, ale iba základný poplatok sa môže nahradiť z grantu. Zľavy a príplatky sa z grantu neuhrádzajú.
Prehľad poplatkov pri hromadnej prihláške dizajnu:
 
 • základný poplatok za prihlásenie jedného dizajnu alebo prvého dizajnu v hromadnej prihláške (nahrádza sa z grantu),
 • zľavnený poplatok za druhý a každý ďalší dizajn (nenahrádza sa z grantu),
 • poplatok za zverejnenie každého dizajnu (nenahrádza sa z grantu),
 • poplatok za odklad zverejnenia každého dizajnu, nepovinný (nenahrádza sa z grantu).

Náhrada


 • E-mailom dostanete potvrdenie o schválení rozhodnutia o grante.
 • Odo dňa tohto oznámenia máte 30 dní na podanie žiadosti a zaplatenie za služby.
 • Ak chcete podať žiadosť o platbu, použite odkaz uvedený v rozhodnutí o grante.
 • Dostanete e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti o platbu. Upozorňujeme, že to môže trvať až 60 minút.
 • V prípade schválenia predložených informácií a podkladov vám bude platba prevedená
 • na váš bankový účet.

Budete informovaní e-mailom.

O náhradu môže požiadať MSP ako príjemca a jeho zástupca tak môže urobiť v jeho mene. Náhrada však vždy bude vyplatená na bankový účet MSP.

Všetky formuláre žiadosti o platbu (eForm2) musia byť podané do 31.  januára 2022. Žiadosti o platbu podané po tomto dátume nebudú akceptované a platba nebude možná.

Grant bude vyplatený na bankový účet spoločnosti uvedený vo formulári žiadosti (eForm1).

Pri podaní žiadosti týkajúcej sa ochranných známok a/alebo dizajnov sa suma vypočíta automaticky.

Oznámenia


MSP dostane e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti.
 
V prípade úspešnej žiadosti dostane MSP rozhodnutie o udelení grantu podpísané úradom EUIPO. Neúspešných žiadateľov budeme informovať o dôvodoch záporného rozhodnutia.

Po preskúmaní vašej žiadosti výberová komisia vždy zašle jedno z týchto oznámení: oznámenie o udelení grantu, žiadosť o ďalšie informácie alebo oznámenie o neudelení grantu.

Stačí zaslať odpoveď na e-mailovú adresu uvedenú v liste so žiadosťou o ďalšie informácie, ktorý ste dostali. Uveďte požadované informácie a/alebo pripojte požadované doklady a vašu žiadosť aktualizujeme.

Predložené informácie posúdi výberová komisia a dostanete oznámenie o tom, či bola vaša žiadosť úspešná.

Keď dostanete rozhodnutie o grante, môžete podať žiadosť o zápis ochrannej známky a/alebo dizajnu a zaplatiť poplatok do 30 kalendárnych dní.
 
Po zaplatení môžete podať žiadosť o náhradu prostredníctvom internetového odkazu v prílohe IV k rozhodnutiu o grante. Po predložení žiadosti dostanete e-mail s potvrdením prijatia žiadosti o náhradu. Upozorňujeme, že to môže trvať až 60 minút. V prípade schválenia predložených informácií a dokladov sa náhrada platby uskutoční do jedného mesiaca a príjemcovia dostanú príslušné oznámenie e-mailom.


Posledná aktualizácia stránky 11-03-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie