Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Vyhľadať dostupnosť

 


Jednou z možností, ako zistiť, či vaša ochranná známka alebo dizajn už je zapísaný alebo ešte nie, je využiť bezplatné online nástroje úradu na vyhľadávanie: TMview, DesignView a/alebo eSearch plus.

Úrad EUIPO ponúka správu o podobnosti, v ktorej je zostavený zoznam ochranných známok, ktoré by mohli mať vplyv na vašu prihlášku. Skoršie ochranné známky by mohli vašu prihlášku ohroziť. V zozname sú zohľadnené názvy ochranných známok, ako aj prihlasované tovary a služby.
Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný. Vaša ochranná známka môže byť napadnutá aj v prípade, že sa nezobrazia žiadne výsledky.
Okrem toho online databázy úradu EUIPO eSearch plus a TMview umožňujú používateľom vyhľadať dostupnosť, pričom sú obe bezplatné pre všetkých používateľov.

Áno, pokiaľ o to prihlasovateľ v rozšírenom prihlasovacom formulári požiadal. V prípade každej prihlášky ochrannej známky EÚ a medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ úrad počas konania o preskúmaní následne vypracuje rešeršnú správu Európskej únie. V tejto správe sa uvádzajú skoršie zhodné alebo podobné ochranné známky EÚ, prihlášky ochranných známok EÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ pre zhodné a podobné triedy tovarov a služieb. Rešerš zahŕňa skoršie známky s tovarmi a so službami, ktoré patria do rovnakej triedy, ako aj do sporných tried, ktoré obvykle obsahujú podobné tovary a služby.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti postup zápisu.

Nie, úrad EUIPO nevykonáva rešerše na základe individuálnych žiadostí. Robia to súkromné spoločnosti, ktoré nemajú žiadne obchodné prepojenie na úrad EUIPO.
Okrem toho majú používatelia k dispozícii nástroj eSearch plus, čo je online databáza úradu EUIPO, a nástroj DesignView, ktoré používateľom umožňujú uskutočniť vyhľadávanie bezplatne.
Viac informácií o databázach a nástrojoch úradu EUIPO nájdete na našej webovom sídle v časti Databázy.
Ďalšie informácie o postupe zápisu zapísaných dizajnov Spoločenstva.

V prípade obrazových známok, trojrozmerných známok alebo obrazových prvkov ochranných známok, ktoré obsahujú grafické prvky aj písmená a/alebo čísla, sa rešerše vykonávajú na základe medzinárodného triedenia zavedeného Viedenskou dohodou o triedení obrazových prvkov známok. (Ďalšie informácie nájdete v príručke úradu EUIPO k Viedenskému triedeniu). Úrad EUIPO používa upravené znenie Viedenského triedenia obrazových prvkov, ktoré je prispôsobené jeho osobitným potrebám, aby mohol efektívne vykonávať rešerše.

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Poplatky splatné priamo úradu EUIPO.

V poplatku za prihlášku je zahrnutá aj úhrada za vykonanie rešeršných správ EÚ. Národné rešeršné správy sú voliteľné. Požiadať o oba druhy rešerší môže prihlasovateľ len v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo, v prípade medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, do 1 mesiaca od odovzdania spisu organizáciou WIPO úradu EUIPO. Poplatok za národné rešeršné správy je 12 EUR na zúčastnený úrad.
Od 1. januára 2014 sa na tomto voliteľnom vyhľadávacom systéme zúčastňuje šesť vnútroštátnych úradov. Rešerše vo svojich národných registroch vykonávajú Česká republika, Dánsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Celková výška poplatku preto predstavuje 72 EUR.

Ďalšie informácie o rešeršných správach sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť B Prieskum, Oddiel 1 Konanie.

Majiteľovi skoršej ochrannej známky EÚ sa posielajú listy o monitorovaní situácie s informáciami o prihláškach ochrannej známky EÚ, ktoré by mohli byť v konflikte s jeho právami. List slúži len na informačné účely a nemá sa považovať za zistenie, podľa ktorého skutočne existuje sporné právo, resp. že dané ochranné známky, tovary a služby sú skutočne zhodné alebo podobné. K takémuto zisteniu možno dospieť len v konečnom rozhodnutí, ktoré sa prijíma v úrade EUIPO v rámci konania o námietkach alebo konania o zrušení.

Ďalšie informácie o tejto záležitosti sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť B Prieskum, Oddiel 1 Konanie.

EURid je nezisková organizácia, ktorú Európska komisia poverila riadením názvu domény .eu. Táto organizácia zohráva aktívnu úlohu aj pri ochrane práv držiteľov domény .eu pred podvodmi.
Novinky týkajúce sa domén .eu.

Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

Posledná aktualizácia stránky 14-03-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie