Nové nariadenie o ochrannej známke EÚ Zmeny od 1. októbra 2017

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva (zmenené nariadenie), nadobudlo účinnosť 23. marca 2016.

Okrem iného sa zmeneným nariadením zmenil: názov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, názov ochrannej známky, ktorú spravuje úrad, na ochrannú známku Európskej únie, ako aj systém poplatkov za ochranné známky. Takisto sa zmenili postupy preskúmania, absolútne dôvody, námietky a výmazy, relatívne dôvody a odvolania. Celkový prehľad zmien sa nachádza tu.

Zmenené nariadenie obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2017, pretože musia byť rozpracované v sekundárnych právnych predpisoch.

Sekundárne právne predpisy sú vykonávacie nariadenie a delegované nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2868/95 a nariadenie (ES) č. 216/96.

V sekundárnych právnych predpisoch sa nachádzajú podrobné prechodné ustanovenia, ktorými sa stanovuje, kedy sa pri konaniach uplatnia nové procesné pravidlá (Tabuľka prechodných ustanovení).

Reforma právnych predpisov je prejavom úspechu systému OZEÚ. Potvrdzuje sa ňou aj to, že hlavné zásady tohto systému odolali skúške času a aj naďalej uspokojujú potreby podnikov a plnia ich očakávania. Snahou je ďalej budovať na tomto úspechu tak, že tento systém sa zefektívni a zjednotí ako celok a prispôsobí sa vplyvu nových médií.

Cieľom zmeneného nariadenia je predovšetkým zefektívniť postupy a zvýšiť právnu istotu, ako aj jasne definovať všetky úlohy úradu vrátane rámca pre spoluprácu a konvergenciu postupov medzi úradom a úradmi duševného vlastníctva v členských štátoch.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad o nariadení o ochrannej známke EÚ. Neobsahuje právne záväzné informácie.
Dôrazne odporúčame, aby sa všetci používatelia oboznámili s nariadením (EÚ) č. 2015/2424, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Upozorňujeme, že usmernenia úradu sú naďalej hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami úradu EUIPO o postupoch v oblasti prieskumu.

Informácie týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 23. marca 2016 sa nachádzajú tu.