Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii


Obsah tejto stránky je dostupný iba v English, Español, Deutsch, Français a Italiano.

Odvolacie senáty

„Zaviazali sme sa pracovať na posilnení úlohy odvolacích senátov ako vysokokvalitného, účinného, koherentného a moderného orgánu na riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva.“
João Negrão, predseda odvolacích senátov

Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu EUIPO, ktoré sa týkajú ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva. Rozhodnutia senátov zase podliehajú žalobám na Všeobecný súd, ktorého rozsudky možno v právnych otázkach napadnúť odvolaním na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ). Odvolacie senáty sú nezávislé a pri rozhodovaní veci nie sú viazané žiadnymi pokynmi.

 

Nariadenie

Odvolacie senáty sa riadia delegovaným nariadením o ochrannej známke EÚ. Toto nariadenie sa vzťahuje na správu odvolaní podľa nariadení o ochrannej známke a dizajne.

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok je jednotný súbor procesných pravidiel uplatniteľných na všetky odvolacie konania pred odvolacími senátmi, ktoré sa týkajú ochranných známok EÚ aj zapísaných dizajnov Spoločenstva.

 

Predsedníctvo

Predsedníctvo zodpovedá za pravidlá a organizáciu odvolacích senátov vrátane prideľovania členov do konkrétnych senátov a za stanovenie pravidiel prideľovania vecí senátom. Skladá sa z predsedu odvolacích senátov, ktorý mu predsedá, ako aj z predsedov senátov a členov volených na každý kalendárny rok všetkými členmi senátov (okrem predsedu a predsedov odvolacích senátov).

Každoročne o tom rozhoduje predsedníctvo. Odvolacie senáty v súčasnosti pozostávajú zo štyroch senátov, ktoré sa zaoberajú výlučne vecami ochranných známok, a jedného senátu, ktorý sa zaoberá vecami dizajnov. Okrem toho môže veľký senát prejednať akúkoľvek vec týkajúcu sa ochranných známok a dizajnov.

Rozhodnutia predsedníctva

 

Členovia odvolacích senátov

Predsedu odvolacích senátov vymenúva Rada Európskej únie. Predseda má riadiace a organizačné právomoci a predsedá predsedníctvu a veľkému odvolaciemu senátu. Predsedov odvolacích senátov tiež vymenúva Rada Európskej únie. Majú riadiacu a organizačnú zodpovednosť za svoje príslušné senáty a zodpovedajú za vymenovanie spravodajcu v každej odvolacej veci. Členov odvolacích senátov vymenúva správna rada úradu.

 

Akčný plán odvolacích senátov na roky 2021 – 2026

Podstatnou záležitosťou, o ktorú sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) usiluje, je poskytovanie vysokokvalitných služieb v oblasti ochranných známok a dizajnov podnikom, ktoré požadujú ochranu výsledkov svojich investícií do inovácií. Odvolacie senáty zohrávajú v tejto súvislosti v systéme duševného vlastníctva kľúčovú úlohu tým, že poskytujú nezávislé, účinné a profesionálne prostriedky na riešenie sporov.

Akčný plán odvolacích senátov na roky 2021 – 2026 je v tomto ohľade internou cestovnou mapou vytyčujúcou smer, ktorým sa senáty budú uberať v nasledujúcich rokoch, ako budú riešiť budúce výzvy a predovšetkým ako prispejú k plneniu strategického plánu 2025. Plán sa v tomto zmysle zameriava na ďalší rozvoj pôsobenia odvolacích senátov tým, že uvádza niekoľko iniciatív, ktoré sa majú spustiť v nasledujúcich piatich rokoch s cieľom zavedenia obnovenej vízie pre odvolacie senáty ako vysokokvalitného, efektívneho, koherentného a moderného orgánu na riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva.

Cieľom akčného plánu je:

  • Zabezpečiť, aby boli odvolacie senáty schopné vysporiadať sa s rastúcim počtom stále zložitejších odvolacích vecí a aby boli včas vydávané vysokokvalitné rozhodnutia v prospech ich používateľov.
  • Zlepšovať kvalitu vytváraním ustálenej a koherentnej rozhodovacej praxe, ktorá bude tiež v súlade s judikatúrou Všeobecného súdu a Súdneho dvora EÚ, s cieľom poskytnúť používateľom vyššiu úroveň predvídateľnosti a právnej istoty, pokiaľ ide o celkovú prácu úradu EUIPO.
  • Zamerať sa na včasné vydávanie vysokokvalitných rozhodnutí a zároveň sa zodpovedať verejnej kontrole. V tejto súvislosti sa ďalšia výzva týka potreby zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia zodpovednosti vo všetkých činnostiach odvolacích senátov.
  • Prispieť k lepšiemu a širšiemu využívaniu alternatívneho riešenia sporov na úrade EUIPO s cieľom ponúknuť účastníkom vhodné mechanizmy a nástroje na hľadanie odborných a rýchlych riešení ich konfliktov v počiatočnom štádiu ako prostriedkov podpory pre podniky, najmä MSP.
  • Spolupráca s externými partnermi, akými sú odvolacie orgány vnútroštátnych úradov duševného vlastníctva, európske a vnútroštátne súdy a združenia používateľov, aby sa uľahčila nepretržitá výmena odborných znalostí a poznatkov, ako aj ďalšie rozširovanie spoločných postupov v oblasti obchodných známok a dizajnov.

Vzhľadom na tieto ciele je akčný plán rozdelený na 5 oblastí zamerania a 19 vzájomne prepojených kľúčových iniciatív pre činnosti, ktoré sa majú vykonávať v úzkej spolupráci s internými a externými partnermi.

 

 

 

Produktivita odvolacích senátov

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie