Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Úradné osvedčenie alebo legalizácia overených kópií

Podľa ustanovení pravidla 84 ods. 6 a pravidla 89 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady o ochrannej známke Európskej únie, a článku 74 ods. 4 a ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2245/2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady o dizajne Spoločenstva, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vydáva overené kópie prihlášok, osvedčení o zápise alebo iných dokumentov súvisiacich s jeho činnosťou, ako aj osvedčené výpisy z registra ochranných známok Európskej únie alebo dizajnov Spoločenstva.

Niektoré tretie krajiny navyše vyžadujú, aby overené kópie boli úradne osvedčené alebo legalizované a až potom ich akceptujú ako základ na uplatnenie práva prednosti pred ich národným úradom alebo na uplatnenie akéhokoľvek iného nároku pred ich orgánmi.

Na tento účel Európska komisia 19. septembra 2000 schválila postup, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a ktorým sa poveruje vedúci zastúpenia Európskej komisie v Španielsku, aby úradne osvedčoval podpisy na dokumentoch vydaných úradnom EUIPO.


Postup

Žiadosť o overenie kópií sa musí poslať úradu EUIPO na príslušnom formulári „žiadosť o nahliadnutie do spisu", pričom sa v príslušnej časti uvedie, že kópie sú určené na podanie v tretej krajine, v ktorej sa vyžaduje ich úradné osvedčenie. Na príslušnom mieste na formulári sa vyznačí tretia krajina, resp. krajiny, v ktorých sa takáto legalizácia vyžaduje.

Úrad EUIPO potom bežným postupom vystaví overené kópie a pošle ich na zastúpenie Európskej komisie v Španielsku na túto adresu:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Spain)

Tel. č.: +34 914 238 000

Okrem toho úrad žiadateľovi oznámi, že požadované dokumenty boli postúpené zastúpeniu.

Keď zastúpenie dostane dokumenty od úradu EUIPO, vedúci zastúpenia osvedčí pravosť podpisu v dokumente. Potom sa dokument pošle na adresu uvedenú žiadateľom v pôvodnej žiadosti o nahliadnutie do spisu, prípadne je možné osobne si ho prevziať na Zastúpení Európskej komisie v Madride.

Ak žiadateľ už má overenú kópiu, môže ju poslať poštou na zastúpenie v Madride alebo ju doručiť osobne. K dokumentom, ktoré sa majú legalizovať, sa priloží sprievodný list, v ktorom sa uvedie, kto žiada o legalizáciu (poštová adresa a mená kontaktných osôb), krajina, v ktorej sa legalizovaný dokument použije a buď adresa, na ktorú sa legalizované dokumenty majú poslať, resp. ak budú vyzdvihnuté osobne, tak telefónne číslo kontaktnej osoby.

Treba dbať nato, aby overené kópie prevzaté priamo z webovej stránky úradu EUIPO mali dobrú kvalitu pre tlač a boli správne zviazané, resp. spojené.

Keď žiadateľ prevezme od zastúpenia Európskej komisie legalizované dokumenty, musí rešpektovať príslušné postupy veľvyslanectva alebo konzulátu tretej krajiny (cieľovej krajiny dokumentu) v Španielsku. Mnohé krajiny vyžadujú takisto následnú legalizáciu dokumentov španielskym ministerstvom zahraničných vecí a až potom takéto dokumenty akceptujú.

Odporúčame žiadateľom, aby sa v prípade nejasností v súvislosti s uplatňovaným postupom obracali na veľvyslanectvo tretej krajiny. Kontaktné adresy pre veľvyslanectvá krajín akreditovaných v Španielsku.

Na záver by sme vás chceli upozorniť, že ani úrad EUIPO ani Komisia nenesú zodpovednosť za postupy alebo rozhodnutia úradov tretích krajín v súvislosti s legalizáciou dokumentov vydaných úradom EUIPO.

Posledná aktualizácia stránky 25-02-2016
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie