Przejdź do strony głównej
Observatory
On infringements of intellectual property rights

Promocja i wsparcie dla wartości własności intelektualnej

Menu

FAQs on copyright for consumers

FAQs on copyright for consumers

The Frequently Asked Questions (FAQs) on copyright help inform all European consumers about what is legal and what is not when using copyright protected content, such as music or film, on the internet.

As an extension of this successful initiative, the FAQs on copyright for teachers will provide teachers and students from the EU with clear and accurate information on what use of copyright protected content is allowed in the context of education.

15 questions from consumers on copyright for all EU Member States

Answers to the FAQs are given for all EU Member States. They are available in English and at least one of the official languages of the Member State in focus.

How does copyright affect your daily life?

 
Do you post on social media?
Do you add stories to your blog?
Are you streaming legally?
Who owns your work when you upload it to a platform?
Quoting a famous book online? How?
 
 
 

Click on a country in the map or select a country from the list to show the answers for the country:

 

Showing the answers for the country: Poland Read in: Polskie | English .

 

1. Czym są prawo autorskie i prawa pokrewne i co chronią? Czy są one takie same na całym świecie?

2. Kto jest właścicielem praw autorskich i jakie korzyści prawo autorskie przynosi twórcom, uprawnionym, konsumentom, społeczeństwu, gospodarce i kulturze jako takiej?

3. Czy ochrona prawnoautorska jest automatyczna? Przykładowo, czy jeżeli zrobię zdjęcie moim telefonem, to czy uzyskuję ochronę automatycznie, czy muszę zarejestrować swoje dzieło?

4. Czym jest naruszenie praw autorskich? Czy mogę mieć kłopoty w związku z naruszeniem praw autorskich? Co, jeśli nie byłem świadomy, że naruszam coś, co jest chronione prawem autorskim?

5. Pod jakimi warunkami mogę korzystać z cudzych utworów chronionych prawem autorskim? Powiedziano mi, że korzystanie z cudzych utworów jest po prostu cytowaniem i że w związku z tym jest zawsze dozwolone.

6. Czy mogę skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w amatorskim filmiku, który chciałbym umieścić na platformie internetowej?

7. Czy mogę dać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub znajomemu?

8. Czy mogę ściągnąć utwór chroniony prawem autorskim z Internetu i czy ma znaczenie, jakiej technologii użyję w tym celu?

9. Próbowałem przekopiować film z DVD do mojego komputera, ale nie mogłem tego zrobić z powodu czegoś, co nazywa się „Środki zabezpieczenia technicznego”. Co to oznacza? I czy mogę je ominąć, żeby skopiować film?

10. Czym jest opłata reprograficzna?

11. Czy naruszam prawa autorskie, jeśli oglądam film w Internecie za pomocą usługi streamingu, a nie zapisuję go w pamięci komputera?

12. Jeśli utwory chronione prawem autorskim są umieszczane w moich postach „automatycznie” przez media społecznościowe, czy jestem odpowiedzialny za takie działanie i czy stanowi to naruszenie praw autorskich? Co w sytuacji, w której linkuję do utworów lub utrwalam je na mojej stronie internetowej lub blogu?

13. Kiedy tworzę jakieś dzieło i umieszczam je w sieci, regulaminy wielu stron internetowych zobowiązują mnie do przeniesienia moich praw autorskich na daną stronę. Czy oznacza to, że tracę wszystkie prawa do takich utworów?

14. Mój avatar jest oparty na moim ulubionym aktorze, postaci lub klubie sportowym. Czy w związku z tym mogę mieć kłopoty w związku z naruszeniem praw autorskich albo innych praw?

15. Skąd mam wiedzieć, czy dostępny w sieci utwór jest oferowany legalnie czy nielegalnie?

 

 

 

1. Czym są prawo autorskie i prawa pokrewne i co chronią? Czy są one takie same na całym świecie?

Prawo autorskie w Polsce przyznaje twórcy utworu (m.in. artystycznego, literackiego, dramatycznego lub muzycznego) nieograniczone w czasie prawa osobiste związane z utworem oraz ograniczoną w czasie wyłączność korzystania z danego utworu. Wyłączność korzystania oznacza, że zasadniczo nikt nie może korzystać z utworu bez zgody uprawnionego z prawa autorskiego. Prawo autorskie obejmuje prawa majątkowe i osobiste. Prawa majątkowe są quasi-odpowiednikiem praw własności: są ograniczone w czasie i mogą być przenoszone przez twórcę na rzecz osób trzecich w ten sam sposób, jak inne rodzaje własności (w Polsce niezbędna do tego jest umowa na piśmie). Prawa majątkowe mogą być również przedmiotem licencji na rzecz osób trzecich (w takim wypadku w Polsce prawo wymaga umowy zawartej na piśmie tylko w odniesieniu do tzw. licencji wyłącznych). Prawa osobiste dotyczą osobistych więzów twórcy z jego dziełem i jako takie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Prawa osobiste nie są prawami majątkowymi i obejmują między innymi: prawo do bycia wymienionym jako autor utworu, prawo do zachowania integralności dzieła, prawo do sprzeciwiania się jakimkolwiek ingerencjom w treść utworu, które mogłyby naruszyć reputację jego twórcy, prawo do pierwszego udostępnienia utworu itp. Prawa osobiste są bezterminowe. Prawa majątkowe wygasają, z pewnymi wyjątkami, po upływie 70 lat od śmierci twórcy utworu.

Prawo autorskie chroni utwory jako takie, a także ich twórców i uprawnionych z praw majątkowych, podczas gdy prawa pokrewne chronią prawa do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów oraz nadań radiowych i telewizyjnych, a także pierwszych wydań i wydań naukowych oraz krytycznych. W polskim prawie te artystyczne wykonania obejmują między innymi działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Prawa pokrewne są pokrewne właśnie prawom autorskim, ale ich ochrona jest od nich niezależna.

Poziom ochrony praw autorskich w Polsce jest zbliżony do poziomu w innych systemach prawnych i zasadniczo jest taki sam, jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polska implementowała wszystkie unijne dyrektywy dotyczące praw autorskich. Podstawowe warunki i zasady ochrony prawnoautorskiej są takie same na całym świecie w związku z międzynarodowymi traktatami dotyczącymi tej materii, jednakże rozwiązania szczegółowe mogą się różnić w poszczególnych krajach.

 

2. Kto jest właścicielem praw autorskich i jakie korzyści prawo autorskie przynosi twórcom, uprawnionym, konsumentom, społeczeństwu, gospodarce i kulturze jako takiej?

Zasadniczo prawa autorskie są „własnością” twórcy dzieła. Twórca na zawsze zachowuje swoje autorskie prawa osobiste, które chronią jego osobiste więzy z utworem i które chronią jego osobiste interesy. Taka ochrona w zakresie praw osobistych może sprowadzać się np. do prawa do bycia ujawnionym jako autor utworu.

Nieco inne zasady stosuje się do autorskich praw majątkowych. Te prawa mogą być przenoszone na inne osoby . W Polsce, aby przenieść autorskie prawa majątkowe, należy zawrzeć umowę na piśmie. Na przykład kiedy twórca utworu literackiego przenosi (na piśmie) autorskie prawa majątkowe na rzecz domu wydawniczego, prawa te będą przysługiwać właśnie wydawcy. Z drugiej strony twórca może również udzielić licencji swoich praw. W takim przypadku prawa nie zostają przeniesione, a twórca zezwala jedynie osobie trzeciej na korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim (np. wydania książki twórcy i czerpania z tego korzyści majątkowych). Jak już zostało powiedziane, w takich przypadkach umowa musi zostać zawarta na piśmie wyłącznie w przypadku tzw. licencji wyłącznych.

Specjalne zasady obowiązują również w odniesieniu do utworów współautorskich i zbiorowych, a także do utworów powstałych w wyniku wykonywania stosunku pracy.

Utwory współautorskie to takie utwory, które zostały stworzone przez więcej niż jednego twórcę. W takim przypadku wszyscy współtwórcy są uważani za autorów i mają udział w prawach autorskich do takiego utworu. Utwory zbiorowe to takie utwory, które zostały celowo połączone w jedno dzieło (np. w celu rozpowszechniania utworu połączonego, np. antologii). W Polsce każdy współautor takiego połączonego dzieła zbiorowego zachowuje swoje prawa do utworu składowego, który jest częścią większego utworu. Natomiast potrzebna jest zgoda wszystkich współautorów utworu na rozpowszechnianie wspólnego dzieła. Jeżeli nie ma takiej zgody – twórcy mogą zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie w tym zakresie.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu prawa autorskiego powinien być on właściwie zbalansowany i proporcjonalny. Zrównoważenie interesów jest uczciwym balansem między prawami i interesami uprawnionych oraz użytkowników. Oznacza to, że interesy wszystkich grup, których dotyczy ten system, powinny być uwzględnione. Zrównoważenie interesów może być urzeczywistnione poprzez właściwą regulację ograniczeń i wyjątków prawa autorskiego oraz poprzez adekwatność i proporcjonalność środków ochrony przysługujących uprawnionym.

System prawa autorskiego przynosi bezpośrednie korzyści wyłącznie uprawnionym, ale pośrednio ma również korzystny wpływ na społeczeństwo jako takie. Ochrona prawnoautorska wynagradza wysiłki twórcze i rozwój artystyczny i w związku z tym jest zachętą dla artystów i innych twórców do tworzenia większej liczby utworów, co jest z kolei korzystne dla kultury, oświaty i społeczeństwa.

 

3. Czy ochrona prawnoautorska jest automatyczna? Przykładowo, czy jeżeli zrobię zdjęcie moim telefonem, to czy uzyskuję ochronę automatycznie, czy muszę zarejestrować swoje dzieło?

Ochrona prawnoautorska jest automatyczna i niezależna od jakichkolwiek formalności (rejestracja nie jest wymagana). Zgodnie z polskim prawem określony utwór korzysta z ochrony prawa autorskiego od momentu jego ustalenia, nawet jeżeli miałby postać nieukończoną. Utwór jest ustalony w chwili, gdy można stwierdzić jego treść. Nie musi być przy tym rozpowszechniony. Autor tak ustalonego utworu korzysta z ochrony niezależnie od innych okoliczności.

Nie istnieje żaden publiczny rejestr utworów chronionych prawem autorskim i nie są wydawane żadne certyfikaty potwierdzające ochronę prawnoautorską. Istnieją, co prawda, organizacje zrzeszające autorów i prowadzące rejestry utworów, ale są one całkowicie dobrowolne i nie można ich traktować jako przyznających jakąkolwiek ochronę.

Podsumowując, fotografia zrobiona przez Ciebie przy pomocy telefonu korzysta z ochrony prawnoautorskiej i nie musisz jej rejestrować. Jedynym warunkiem ochrony prawnoautorskiej jest to, że Twoje dzieło musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W związku z tym dzieło musi być oryginalne, twórcze i indywidualne – tylko takie utwory są chronione, co oznacza, że utwory, które mogłyby być wykonane identycznie przez inną osobę, nie korzystają z ochrony. Dzieło nie musi przy tym przedstawiać żadnej wartości ekonomicznej ani być ustalone w szczególnej postaci, co oznacza, że nawet fotografie niewielkiej wartości, o ile są utworami oryginalnymi o indywidualnym charakterze, będą automatycznie chronione przez prawo autorskie.

 

4. Czym jest naruszenie praw autorskich? Czy mogę mieć kłopoty w związku z naruszeniem praw autorskich? Co, jeśli nie byłem świadomy, że naruszam coś, co jest chronione prawem autorskim?

Naruszeniem prawa autorskiego jest każde korzystanie z chronionego prawem autorskim utworu bez upoważnienia uprawnionego albo bez podstawy prawnej (wyłącznie bezprawne korzystanie bez zgody uprawnionych jest uważane za naruszenie; są pewne sytuacje, w których nie potrzebujesz upoważnienia do korzystania, np. w zakresie dozwolonego użytku osobistego).

Naruszenie przez Ciebie praw autorskich może oznaczać kłopoty. Po pierwsze, może to oznaczać proces cywilny – możesz zostać pozwany o odszkodowanie za naruszenie cudzego prawa i możesz dostać nakaz powstrzymania się od dalszych naruszeń. Sąd może również orzec o sprzęcie, który posłużył Ci do naruszenia. Po drugie, jeśli Twoje działanie wyczerpuje znamiona przestępstw stypizowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, możesz również zostać skazany w procesie karnym.

Twoja świadomość lub brak świadomości o naruszeniu nie gra większej roli przy ewentualnym przypisaniu Ci odpowiedzialności cywilnej. Jeśli wiedziałeś, że Twoje działania stanowią naruszenie prawa autorskiego, to ewentualnie Twoja odpowiedzialność majątkowa może być większa, mogą Ci być także postawione zarzuty karne.

 

5. Pod jakimi warunkami mogę korzystać z cudzych utworów chronionych prawem autorskim? Powiedziano mi, że korzystanie z cudzych utworów jest po prostu cytowaniem i że w związku z tym jest zawsze dozwolone.

Co do zasady korzystanie z cudzych utworów chronionych prawem autorskim bez zgody uprawnionych lub bez stosownej licencji nie jest dozwolone. Korzystanie z cudzego utworu nie jest zwykłym cytowaniem, a w większości przypadków może być naruszeniem prawa autorskiego. Istnieją jednak pewne wyjątki od powyższej zasady.

Po pierwsze, o ile Twój użytek jest niekomercyjny, uzyskałeś egzemplarz utworu legalnie (z legalnego źródła) i chcesz z niego korzystać wyłącznie w celach osobistych (albo przekazać go członkowi swojej rodziny lub bliskiemu znajomemu) – masz do tego prawo. To tak zwany dozwolony użytek osobisty.

Po drugie, jeżeli chciałbyś zacytować określony utwór w określonym celu – także masz do tego prawo, pod warunkiem że spełnisz ściśle określone wymagania. W polskim prawie urywki rozpowszechnionych utworów, utwory plastyczne lub fotograficzne, a także drobne utwory w całości, mogą być rozpowszechniane w zakresie uzasadnionym celami cytatu takimi jak wyjaśnianiem, polemika, analizą krytyczną lub naukowa, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

W związku z powyższym tylko spełniając powyższe wymagania, możesz korzystać z cudzych utworów bez ryzyka naruszenia majątkowych praw autorskich. Pamiętaj jednak, aby zawsze ujawniać autora cytowanego przez Ciebie utworu, jeżeli nie chcesz narazić się na zarzut naruszenia autorskich praw osobistych.

 

6. Czy mogę skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w amatorskim filmiku, który chciałbym umieścić na platformie internetowej?

Ogólnie rzecz ujmując, nie, nie możesz skorzystać z muzyki chronionej prawem autorskim w amatorskim filmiku, który chcesz umieścić na platformie internetowej. Niemniej jednak, na przykład, możesz skorzystać z utworów Mozarta lub Chopina, pod warunkiem, że jesteś autorem ich artystycznych wykonań (innymi słowy, musisz sam zagrać utwór muzyczny). Jeżeli skorzystasz z muzyki chronionej prawem autorskim lub prawami pokrewnymi i umieścisz swój amatorski filmik na publicznie dostępnej platformie on-line, to naruszysz prawa autorskie i będziesz mógł być pociągnięty za to do odpowiedzialności.

Jednakże jeśli zamierzasz udostępnić ten amatorski filmik wyłącznie rodzinie lub najbliższym znajomym, a muzyka, z której skorzystałeś, została ściągnięta z legalnego źródła, nie będziesz odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich. Takie korzystanie wchodzi bowiem w zakres tzw. dozwolonego użytku osobistego i jest dopuszczalne w prawie autorskim.

Jeżeli potrzebujesz muzyki do swojego amatorskiego filmiku, który chcesz udostępnić nieokreślonej publiczności i jeśli jednocześnie nie stać Cię na uiszczenie stosownych opłat na rzecz twórców, możesz poszukać specjalnie do tego przeznaczonych programów, oferujących za darmo muzykę do amatorskich filmików. Pamiętaj, że powinieneś dokładnie sprawdzić stronę internetową lub narzędzie oferujące utwory muzyczne i korzystać tylko z godnych zaufania platform lub narzędzi.

Pamiętaj również, że korzystanie z muzyki w amatorskich filmikach może pociągać za sobą naruszenie autorskich praw osobistych jej twórcy – powinieneś ujawnić imiona, nazwiska lub pseudonimy twórców i nie możesz używać takich utworów muzycznych przeciwko reputacji lub dobremu imieniu ich twórców. Nie możesz jednocześnie opracowywać lub przerabiać utworów muzycznych bez zgody twórcy (np. łączyć dwóch utworów muzycznych w jeden).

 

7. Czy mogę dać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub znajomemu?

Tak, możesz przekazać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub bliskiemu znajomemu (to tak zwany dozwolony użytek osobisty), pod warunkiem że taki egzemplarz lub jego kopia została pozyskana z legalnego źródła. Jeśli egzemplarz lub jego kopia została pozyskana ze źródła, które nie jest legalne, takie działanie może być (i prawdopodobnie będzie) uznane za niestanowiące tzw. dozwolonego użytku osobistego. Na przykład możesz dać kopię e-booka, który zakupiłeś legalnie, członkom swojej rodziny lub bliskiemu znajomemu. Pamiętaj jednak, że nie masz prawa rozpowszechniać tak pozyskanych utworów nieokreślonemu kręgowi znajomych z Internetu (na przykład nie możesz wysłać kopii pliku wszystkim znajomym z Facebooka). Co prawda, znajomy wyłącznie z Internetu może być również bliskim znajomym objętym tzw. dozwolonym użytkiem osobistym, ale musi istnieć między Wami określona bliska relacja osobista. W przeciwnym wypadku Twoje działanie nie będzie tzw. dozwolonym użytkiem osobistym.

Warto też wspomnieć, że jeśli legalnie nabyłeś oryginalny egzemplarz jakiegoś utworu (np. zakupiłeś książkę w księgarni), to masz prawo nim dowolnie rozporządzać (poza oddaniem go w najem). Jest to związane z tzw. wyczerpaniem prawa autorskiego.

 

8. Czy mogę ściągnąć utwór chroniony prawem autorskim z Internetu i czy ma znaczenie, jakiej technologii użyję w tym celu?

Możesz ściągnąć plik z utworem z Internetu pod warunkiem, że uczynisz to z legalnego źródła i że nie będziesz czynił z niego użytku komercyjnego (możesz korzystać z tak ściągniętego utworu wyłącznie w celach osobistych albo dać jego kopię bliskiemu znajomemu lub członkowi Twojej rodziny na zasadach przewidzianych przez tzw. dozwolony użytek osobisty). Jeśli ściągniesz plik z utworem z nielegalnego źródła, Twoje zachowanie może zostać uznane (i prawdopodobnie będzie) za bezprawne i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Nie ma przy tym znaczenia, czy ściągniesz tylko część utworu. Ma natomiast znaczenie, z jakiej technologii skorzystasz do ściągnięcia pliku. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na użycie technologii, która wraz ze ściąganiem pliku powoduje jego udostępnianie (np. torrenty) – naruszysz prawa autorskie, gdyż Twoje działanie nie będzie objęte zakresem dozwolonego użytku osobistego.

 

9. Próbowałem przekopiować film z DVD do mojego komputera, ale nie mogłem tego zrobić z powodu czegoś, co nazywa się „Środki zabezpieczenia technicznego”. Co to oznacza? I czy mogę je ominąć, żeby skopiować film?

Środki zabezpieczenia technicznego są narzędziami technicznymi używanymi w celu kontrolowania dostępu do treści chronionych prawem autorskim (hasła, scrambling), zapobiegania korzystania i rozpowszechniania przez użytkowników tych treści (SCMS) albo w celu wspomagania ochrony integralności utworu poprzez zapobieganie zmienianiu ich treści lub formy. Ogólnie rzecz biorąc, nie wolno Ci obchodzić tych zabezpieczeń – stanowi to naruszenie praw autorskich. Jednakże jeżeli chcesz je obejść wyłącznie w celu sporządzenia kopii dla siebie lub dla swoich bliskich znajomych albo członków Twojej rodziny, to wydaje się, że masz do tego prawo (takie działanie podpada pod tzw. dozwolony użytek osobisty).

 

10. Czym jest opłata reprograficzna?

Celem opłaty reprograficznej jest rekompensowanie strat poniesionych przez twórców oryginalnych dzieł w związku z ich kopiowaniem przez konsumentów. Opłata ta jest uiszczana przez producentów i importerów określonych urządzeń kopiujących oraz posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dochody z opłat reprograficznych są dzielone pomiędzy twórców, artystów wykonawców, producentów wideogramów i fonogramów, a także wydawców.

 

11. Czy naruszam prawa autorskie, jeśli oglądam film w Internecie za pomocą usługi streamingu, a nie zapisuję go w pamięci komputera?

Co do zasady zarówno streaming, jak i ściąganie plików nie jest nielegalne, o ile korzysta się w tym celu z legalnych źródeł. Nie naruszasz prawa autorskiego w związku z oglądaniem filmu za pomocą streamingu treści z legalnych źródeł. W takim wypadku otrzymujesz wyłącznie dostęp do chronionej treści i nie dochodzi do zwielokrotnienia utworu (w związku z czym nie ma potrzeby uzyskiwania zgody uprawnionego). Nawet jeśli streaming powoduje czynność zwielokrotnienia utworu w pamięci Twojego komputera, to mamy do czynienia ze zwielokrotnieniem incydentalnym, chronionym w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, co oznacza, że nadal nie naruszasz prawa autorskiego. Jednakże może dojść do naruszenia praw autorskich, jeśli będziesz udostępniał publicznie ten film za pomocą usługi streamingu lub uploadował go osobom niebędącym członkami Twojej rodziny lub Twoimi bliskimi znajomymi.

 

12. Jeśli utwory chronione prawem autorskim są umieszczane w moich postach „automatycznie” przez media społecznościowe, czy jestem odpowiedzialny za takie działanie i czy stanowi to naruszenie praw autorskich? Co w sytuacji, w której linkuję do utworów lub utrwalam je na mojej stronie internetowej lub blogu?

Umieszczanie utworów chronionych prawem autorskim w Twoich postach może być uznane za naruszenie prawa autorskiego. Nie jest naruszeniem, jeżeli posty, które zamieszczasz, są widoczne tylko dla członków Twojej rodziny lub Twoich najbliższych znajomych albo jeżeli umieszczasz tylko fragment jakiegoś utworu (np. dla potrzeb jego krytycznej analizy, nauczania itp.) – zgodnie z prawem cytatu. Jeżeli z jakichś względów umieszczenie utworu w Twoim poście jest „automatyczne”, możesz odpowiadać za naruszenie prawa autorskiego, o ile zgodziłeś się w warunkach lub regulaminie danej strony internetowej na takie „automatyczne” umieszczanie. Linkowanie i utrwalanie utworów na Twojej stronie internetowej lub blogu bez zgody uprawnionego jest bezprawnym korzystaniem z utworu – może być naruszeniem praw autorskich. Wreszcie, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Svensson, linkowanie do internetowego źródła, w którym utwór został udostępniony publicznie legalnie, tj. za zgodą autora lub uprawnionego i bez ograniczeń w dostępie do niego, nie stanowi naruszenia prawa autorskiego.

 

13. Kiedy tworzę jakieś dzieło i umieszczam je w sieci, regulaminy wielu stron internetowych zobowiązują mnie do przeniesienia moich praw autorskich na daną stronę. Czy oznacza to, że tracę wszystkie prawa do takich utworów?

Nie. Po pierwsze, Twoje prawa osobiste (które chronią Twoje więzi z utworem, np. prawo do autorstwa) nie mogą być przeniesione. Nawet jeżeli strona internetowa zobowiązuje Cię do ich przeniesienia, a Ty się na to godzisz, takie postanowienie jest nieważne. Po drugie, w Polsce do przeniesienia autorskich praw majątkowych niezbędna jest forma pisemna. Kliknięcie „zgadzam się” pod regulaminem danej strony internetowej nie oznacza tego samego, co zachowanie formy pisemnej. W związku z tym nie tracisz swoich praw autorskich, nawet wówczas, gdy zgodziłeś się na to przy akceptacji regulaminu strony internetowej.

 

14. Mój avatar jest oparty na moim ulubionym aktorze, postaci lub klubie sportowym. Czy w związku z tym mogę mieć kłopoty w związku z naruszeniem praw autorskich albo innych praw?

To zależy od rodzaju avatara i od tego, na jakiej stronie czy platformie zamierzasz go umieścić, a także od tego, czy robisz to w celach osobistych czy komercyjnych, ale ogólnie rzecz biorąc – tak, możesz mieć kłopoty. Jeśli kopiujesz chroniony utwór i rozpowszechniasz go jako swój avatar, to Twoje działanie jest naruszeniem praw autorskich. Jeżeli używasz fotografii lub obrazu przedstawiającego kogoś innego, możesz również naruszyć prawo tej osoby do wizerunku. Jeśli Twój avatar zawiera w sobie znaki towarowe, możesz mieć również problem z naruszeniem praw do znaku towarowego. Nie powinieneś mieć problemów z prawem, jeśli samodzielnie stworzysz swojego avatara, który będzie jedynie inspirowany cudzymi utworami (i nie będzie połączeniem elementów twórczych z innych utworów).

 

15. Skąd mam wiedzieć, czy dostępny w sieci utwór jest oferowany legalnie czy nielegalnie?

To wyjątkowo trudne pytanie i nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Nie ma publicznego rejestru stron, które oferują legalne czy nielegalne źródła. Zależy to od wielu szczególnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, nie powinieneś ufać stronom, które oferują znaczne ilości treści za darmo (ale nie jest to regułą, gdyż istnieją pewne strony internetowe, które oferują utwory w systemie licencji typu open-content), jak również platformom, które wymagają płatności za treści przesyłane przez innych użytkowników. Powinieneś również pamiętać, że w prawie polskim fakt, że nie wiedziałeś, iż dany utwór pochodzi z nielegalnego źródła, nie zwalnia Cię automatycznie z odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego. Twoja świadomość, że określone dzieło pochodzi z nielegalnego źródła, może tylko zwiększyć zakres Twojej odpowiedzialności majątkowej. Ponadto pamiętaj, że ściąganie plików bezpośrednio z nielegalnego źródła jest działaniem wykraczającym poza tzw. dozwolony użytek osobisty i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

 

 

 

Back to Top

Disclaimer

The answers to the Frequently Asked Questions (FAQs) were finalised on the date indicated as the status date on the website. Gathering up-to-date information from 27 Member States is an extensive exercise. While the EUIPO tries to keep the information up-to-date, new case-law or legislative reforms may impact the content of the FAQs. Neither the EUIPO nor any person acting on behalf of the EUIPO is responsible for the use which might be made of the FAQs.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. Click for more information