Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

SME-fund-2023-tracking-codeFundusz MŚP na 2023 r.


Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić o zwrot kosztów realizacji bonów z Funduszu MŚP na rok 2022, powinien zalogować się do swojego konta w Funduszu MŚP i wypełnić formularz wniosku o zwrot kosztów.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem Funduszu MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Kto może skorzystać z Funduszu MŚP

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Jak działa Fundusz MŚP:

Wybierz

SWÓJ KRAJ

Fundusz MŚP to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Istnieje kilka rodzajów bonów, w zależności od rodzaju działalności, którą chcesz zrealizować:

IP Scan

Do 1350 €

Na pokrycie opłat za IP Scan.

* Wartość różni się w zależności od kraju.

 

Znaki towarowe i wzory

1000 €

Na pokrycie kwalifkowalnych opłat za znaki towarowe i wzory.

Patenty

1500 €

Na pokrycie kwalifikowalnych opłat patentowych

 

Wspólnotowa Ochrona Odmian Roślin

225 €

Na pokrycie opłat za zgłoszenie do wspólnotowej ochrony odmian roślin.

Znaki towarowe i wzory

1000 €

Na pokrycie kwalifkowalnych opłat za znaki towarowe i wzory.

 

Patenty

1500 €

Na pokrycie kwalifikowalnych opłat patentowych

Wspólnotowa Ochrona Odmian Roślin

225 €

Na pokrycie opłat za zgłoszenie do wspólnotowej ochrony odmian roślin.

 
 
 
 
 
 
 

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby skorzystać z Funduszu MŚP:

 1.  Zarejestruj się, zaloguj się do swojego „konta w Funduszu MŚP”, wybierz rodzaj bonu(-ów), który(e) najlepiej odpowiada(ją) potrzebom Twojej firmy, a następnie złóż formularz wniosku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ.
 2.  Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon(y)*. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej.
 3.  Aby otrzymać zwrot kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną, należy wystąpić o zwrot kosztów po ich uprzednim zapłaceniu, używając formularza, który znajduje się na indywidualnym koncie w Funduszu MŚP

* Uwaga: 
Bony są ważne przez 2 miesiące od momentu otrzymania dotacji. Okres ważności może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. O przedłużenie można wnioskować bezpośrednio poprzez konto w Funduszu MŚP w ciągu ostatniego miesiąca początkowego okresu 2 miesięcy. W tym okresie wnioskodawca może wystąpić o działania dotyczące własności intelektualnej związane z przyznanym(i) bonem(-ami) i opłacić je, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości, czyli aktywować bon(y).

Należy pamiętać, aby wykorzystać bon(y) w okresie ich ważności!
Jeśli bon wygaśnie bez przedłużenia lub aktywacji, nie będzie można z niego skorzystać w celu złożenia wniosku o zwrot kosztów. Wnioskodawca nie będzie mógł ponownie wystąpić do Funduszu MŚP o ten sam bon w tym samym roku.

Po aktywacji bonu(-ów) następuje tzw. okres realizacji, podczas którego wnioskodawca może występować o następne czynności i ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów w zakresie objętym bonem(-ami). Okres ten to:

 • 6 miesięcy w przypadku bonów na pokrycie opłat za IP Scan, znaki towarowe i wzory
 • 12 miesięcy w przypadku bonów na pokrycie opłat patentowych

Nie ustalono „okresu realizacji” w przypadku bonu na koszty związane ze wspólnotową ochroną odmian roślin, ponieważ zostanie on w pełni zrealizowany po złożeniu wniosku o pierwszy zwrot kosztów.

Czynności, o które może ubiegać się wnioskodawca

Edycja Funduszu MŚP na 2023 r. obejmuje kilka czynności, które – w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa – pomagają wnioskodawcom wdrażać strategie dotyczące aktywów własności intelektualnej.

90% zwrotu kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan)

 • Eksperci ds. własności intelektualnej wyznaczeni przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej przeprowadzają (po wcześniejszym umówieniu) wywiad, podczas którego wspólnie analizujecie model biznesowy, produkty lub usługi, a także plany rozwoju. Ma on na celu określenie najwłaściwszej strategii własności intelektualnej dla przedsiębiorstwa. Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) nie stanowi usługi prawnej.

 • Po przeprowadzeniu oceny ekspert ds. własności intelektualnej przedstawi pełne sprawozdanie na temat strategii w kwestii praw własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz zaproponuje zestaw najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących zarządzania prawami własności intelektualnej w przyszłości, a także ich ochrony i dalszego rozwoju.

 • IP Scan obejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory, patenty, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne), jak również te, które są niezarejestrowane lub nie podlegają rejestracji (np. prawo autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa, nazwy przedsiębiorstw, nazwy domen itp.).

 • Więcej szczegółowych informacji dotyczących usługi IP Scan i związanych z nią korzyści znajduje się na stronie IP Scan. Więcej informacji na temat usługi IP Scan w ramach Funduszu MŚP można znaleźć na stronie internetowej swojego urzędu ds. własności intelektualnej.

 

Wybrany poziom ochrony (krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy) będzie zależał od przyjętej strategii biznesowej i planów rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku braku pewności, o jaką ochronę należy się ubiegać lub na jakim poziomie terytorialnym powinna ona obowiązywać, pomocne mogą się okazać usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) lub bezpłatne porady (bezpłatna spersonalizowana usługa wsparcia w zakresie własności intelektualnej).

 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na szczeblu unijnym
  Można ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym. Rejestracji do tego rodzaju ochrony należy dokonać za pośrednictwem EUIPO.

 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na szczeblu krajowym i regionalnym
  Można ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym. Rejestracji do tego typu ochrony należy dokonać bezpośrednio w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (w przypadku ochrony na szczeblu regionalnym obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg).

 • 50% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory poza Unią Europejską
  Można ubiegać się o zwrot 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia. Wnioski o ten rodzaj ochrony należy składać do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

 

 • 75% zwrotu opłat za „Sprawozdanie z badania stanu techniki”.
  Takie sprawozdanie przygotowuje się na całym świecie przed dokonaniem zgłoszenia patentowego i musi ono zostać przygotowane przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej państwa członkowskiego UE.

 • 75% zwrotu opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją w przypadku ochrony na szczeblu krajowym w państwie członkowskim.

 • 75% zwrotu opłat za złożenie i wyszukiwanie w przypadku patentów europejskich złożonych w EPO.
  Wyłączono wszystkie inne opłaty za patent europejski.

 

 • 50% zwrotu opłaty za wniosek złożony elektronicznie na szczeblu UE
  Można ubiegać się o zwrot 50% opłaty za wniosek złożony elektronicznie. Wnioski w formie papierowej nie kwalifikują się do zwrotu w ramach Funduszu MŚP. Wnioski o ten rodzaj ochrony należy składać do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

 

Twój Urząd ds. własności intelektualnej oferuje też własną usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej, która to usługa nie jest objęta Funduszem MŚP. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje na temat limitów i opłat znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków i właściwych załącznikach.

Przed złożeniem wniosku:

Proces składania wniosku jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymienione poniżej dokumenty. Muszą one być w formacie PDF (akceptujemy papierowe wersje dokumentów zeskanowane w formacie PDF). Każdy z przedłożonych dokumentów musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem.

 

Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa (przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju (przykłady) oraz kod BIC/SWIFT.

 

Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy.

 

Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez zewnętrznego przedstawiciela lub jeżeli jest się zewnętrznym przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu składania wniosku do Funduszu MŚP należy przygotować wszystkie informacje na temat posiadanych aktywów własności intelektualnej, aby jak najlepiej wykorzystać czas.

Lista opłat i kontaktów

Poniżej znajduje się lista opłat podlegających zwrotowi w podziale na działania i kraje, a także konkretne osoby wyznaczone do kontaktu w EUIPO, WIPO i urzędach ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, które to urzędy mogą udzielić pomocy we wszystkich kwestiach związanych z Funduszem MŚP.

Lista ta ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie, ponieważ zawiera informacje z różnych źródeł. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, należy zapoznać się z oryginalnym źródłem.

Poniżej znajduje się zestawienie kontaktów w krajowych urzędach ds. własności intelektualnej

Jeżeli potrzebna jest pomoc

Szczegóły na temat Funduszu MŚP Ideas Powered for business można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.

W przypadku pytań zapraszamy do odwiedzenia strony Często Zadawane Pytania na temat Funduszu MŚP lub skorzystania z naszego czatu online w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim. Informacje można uzyskać też w Centrum Informacyjnym EUIPO pod numerem telefonu +34 965 139 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–18.30 (GMT+1).

Można również wysłać nam zapytanie przez e-mail w dowolnym języku urzędowym UE, pisząc na adres information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.