Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarejestruj się
w trybie Fast Track

Chcesz chronić swój znak towarowy lub wzór?

ZNAK TOWAROWY WZÓR

Rejestracja Twojego
znaku towarowego
Co może być
znakiem towarowym?
Jakie są
korzyści?

Znak towarowy Unii Europejskiej zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, na kolejne 10-letnie okresy.

Chcielibyśmy zaoferować Ci szybką i niezawodną możliwość rejestracji Twojego znaku towarowego Unii Europejskiej.

Można tworzyć i składać zgłoszenia w trzech prostych krokach, korzystając z formularza, który służy MŚP i osobom fizycznym mającym siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez pomocy osoby zawodowo zajmującej się znakami towarowymi.

 
 

Rejestracja
Twojego wzoru
Co może być
wzorem?
Jakie są
korzyści?

Chcielibyśmy zaoferować Ci szybką i niezawodną możliwość rejestracji Twojego wzoru wspólnotowego.

Możesz stworzyć i wysłać swoje zgłoszenie w czterech krokach. Będziesz potrzebować:

 • swojej nazwy (imię i nazwisko) oraz adresu
 • swojego wzoru (7 rzutów)
 • Czy Twój wzór jest nowy? Sprawdź tutaj, czy Twój wzór jest dostępny.
 • Czym zajmuje się zajmuje Twoja firma? Czy sprzedajesz produkty? Czy oferujesz usługi? Znajdź tutaj odpowiednie terminy.
 • Podstawowa opłata za rejestrację i publikację wzoru wynosi 350 euro.

Dokonaj zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego w czterech krokach.

Możliwość skorzystania z trybu Fast Track przy rejestracji wzoru

Logo zgłoszenia w trybie Fast Track
 
 • Utworzenie i przedłożenie zgłoszenia może zająć jedynie 10 minut.
 • Pomożemy Ci krok po kroku w wypełnieniu zgłoszenia.
 • Dowiedz się więcej o trybie Fast Track
 • Płatności dostępne jedynie kartą kredytową lub z rachunku bieżącego. Przelewy bankowe nie są akceptowane.

W EUIPO oferujemy zgłaszającym możliwość szybszego zarejestrowania ich wzorów. Tę przyspieszoną procedurę nazywamy trybem „Fast Track”.

Po wpłynięciu zgłoszenia do EUIPO zostanie ono sprawdzone przez naszych ekspertów. Jeżeli będzie zgodne z pewnymi standardami i nie zostaną stwierdzone w nim braki, zostanie ono szybciej rozpatrzone, a znak może zostać zarejestrowany w ciągu dwóch dni roboczych.

Więcej informacji na temat standardu naszych usług można znaleźć w Karcie usług EUIPO na naszej stronie poświęconej jakości.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby wzór kwalifikował się do trybu Fast Track?

Aby zarejestrować wzór w trybie Fast Track, należy:

 • skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego on-line w czterech krokach;
 • skorzystać z DesignClass przy wskazywaniu produktów, do których Twój wzór ma zastosowanie;
 • dołączyć wszelkie odpowiednie załączniki, jeżeli chcesz dokonać zastrzeżenia pierwszeństwa;
 • zapłacić za pośrednictwem rachunku bieżącego lub kartą kredytową;
 • wykorzystać numery identyfikacyjne zawarte w bazie danych EUIPO, jeżeli jesteś pełnomocnikiem.

Co może być wzorem wspólnotowym?
Wygląd Twojego produktu lub Twojego opakowania. Zarejestrowany wzór chroni Twoją inwestycję w wygląd Twojego produktu i uniemożliwia innym firmom jego kopiowanie. Stanowi on wartość dodaną dla Twojej firmy i wyróżnia ją na tle innych, w całej Unii Europejskiej!

 

Warunki dotyczące trybu Fast Track

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zapewnia osobom zgłaszającym znaki towarowe możliwość skorzystania z procedury, dzięki której ich zgłoszenia będą mogły zostać zbadane i opublikowane szybciej, jeżeli będą spełniały warunki dotyczące trybu Fast Track.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy EUIPO analizują je i oceniają, jak prawdopodobne jest, że znak będący jego przedmiotem można będzie uznać za ważny znak towarowy. Im bardziej złożone zgłoszenie, tym więcej czasu nasi pracownicy będą potrzebowali na jego zbadanie. Dlatego wpływającym do EUIPO zgłoszeniom, które spełniają określone warunki, nadany zostanie szybszy bieg, przez co wcześniej odbędzie się pierwszy etap procesu rejestracji – publikacja zgłoszenia. Tę przyspieszoną procedurę określamy jako tryb Fast Track.


Tryb Fast Track pozwala skrócić czas badania zgłoszenia

 

Jakie są jego zalety?

 • Jest szybszy. Zgłoszenie można opublikować w czasie o ponad połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń zgłaszanych w standardowym trybie.
 • Jest bezpieczniejszy. Zgłoszenie w trybie Fast Track wymaga wybrania towarów i usług z bazy danych terminów już zaakceptowanych przez EUIPO oraz wszystkie urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w UE, zwanej zharmonizowaną bazą danych. Rozwiązanie to znacznie ogranicza możliwość popełnienia błędu, dzięki czemu zgłaszający może mieć pewność, że dokonuje prawidłowych wyborów

Dodatkowe informacje na temat standardów, zgodnie z którymi świadczymy nasze usługi, można uzyskać, zapoznając się z treścią karty usług EUIPO zamieszczonej na naszej stronie internetowej poświęconej jakości.

 

W jaki sposób mogę spełnić warunki dotyczące trybu Fast Track?

Aby zgłoszenie dokonywane w trybie Fast Track mogło zostać pomyślnie rozpatrzone, należy spełnić dwa główne warunki:

 • Towary i usługi, do których odnosić się będzie dany znak towarowy, należy wybrać z bazy danych terminów, które zostały już zatwierdzone przez EUIPO. Formularz w pięciu krokach ma pomóc zgłaszającemu w dokonaniu wyboru, tak aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track.
 • Opłatę należy uiścić z góry: nasi eksperci mogą przystąpić do badania zgłoszenia dopiero po wniesieniu opłaty. Jeżeli opłatę wniesiono niezwłocznie i jeżeli w chwili dokonywania zgłoszenia lub w trakcie jego badania nie stwierdzono w nim błędów, zgłoszenie będzie rozpatrywane w trybie Fast Track.

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bieżącego należy pamiętać o tym, że rachunek zostanie obciążony natychmiast. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym przelew należy zlecić natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. 

Choć niektóre zgłoszenia mogą spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track w chwili ich dokonywania, mogą przestać spełniać te warunki na późniejszym etapie procedury. Na przykład w przypadku znaku towarowego, który ma zostać zarejestrowany, może dojść do wykrycia braku polegającego na tym, że znak ten nie posiada dostatecznie odróżniającego charakteru. Jeżeli zgłoszenie przestało spełniać jakiekolwiek warunki trybu Fast Track, zgłaszający zostanie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

 

Tryb Fast Track: Pełna lista warunków

 1. Zgłaszający musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przeciwnym wypadku zgłaszający musi wskazać swojego pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Znak towarowy nie może być znakiem wspólnym ani znakiem certyfikującym.
 3. Zgłoszenie nie może zawierać wniosku o przeprowadzenie poszukiwania krajowego ani europejskiego.
 4. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa:
  • zgłoszenie nie powinno zawierać żadnych zastrzeżeń pierwszeństwa/starszeństwa; albo
  • jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, znaki towarowe, których dotyczy zgłoszenie, muszą być możliwe do zaimportowania z bazy danych TMview w trakcie procesu dokonywania zgłoszenia; albo
  • jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, a powiązany znak towarowy (znaki towarowe) nie figuruje(-ą) w bazie danych TMview, należy załączyć odpowiednie świadectwo.
 5. Jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia, zgłoszenie może nadal zostać rozpatrzone w trybie Fast Track, o ile załączy się do niego odpowiednie świadectwo.
 6. Znak towarowy musi mieć jedną z następujących form: znak słowny / znak graficzny / znak przestrzenny / znak dźwiękowy.
 7. Jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/przestrzennym, dokonanie zastrzeżenia koloru przestaje być możliwe.
 8. Jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/ przestrzennym/ dźwiękowym, zgłoszeniu muszą towarzyszyć odpowiednie załączniki.
 9. Wszystkie terminy figurujące w wykazie towarów i usług muszą zostać wybrane z bazy danych terminów, które zostały już zatwierdzone przez EUIPO.
 10. Opłatę należy uiścić, korzystając z dowolnej dopuszczalnej metody płatności. W przypadku trybu Fast Track nie można jednak dokonywać płatności z rachunku bieżącego osoby trzeciej.
 11. W kwestiach związanych z realizowaniem płatności zastosowanie mają następujące warunki:
  • karta kredytowa: brak szczególnych wymogów;
  • przelew bankowy: zgłaszający 1) musi podać kod transakcji płatniczej wygenerowany w formularzu oraz numer znaku towarowego, co pozwoli zidentyfikować zgłoszenie i 2) niezwłocznie zlecić przelew odpowiedniej kwoty; 3) zaleca się również, aby zgłaszający uiszczał opłaty osobno dla każdego dokonanego zgłoszenia.
  • Zgłaszający będący posiadaczami rachunku bieżącego muszą wybrać opcję Obciąż teraz w formularzu dokonywania płatności.
 12. Jeżeli zgłoszenie nie zostało sporządzone w jednym z pięciu języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański), zgłaszający musi zatwierdzić wykonane przez EUIPO tłumaczenie zgłoszenia na drugi język wybrany spośród pięciu dopuszczalnych języków.

Uwaga: płatności realizowane przelewem bankowym opatrzone odpowiednim kodem transakcji muszą wpłynąć na rachunek EUIPO w terminie dziewięciu dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku niespełnienia tego wymogu EUIPO nie będzie w stanie zagwarantować rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie ze standardami terminowości obowiązującymi w przypadku trybu Fast Track.

Drukuj pełną listę warunków
 

Wszystkie informacje dotyczące terminów podano w celach ilustracyjnych, dlatego też nie mają one wiążącego charakteru dla Urzędu.

Co może być znakiem towarowym UE?

Znak towarowy UE może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków.

W dniu 1 października 2017 r. w wyniku rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 usunięto to, co określano jako „wymóg przedstawienia graficznego”.

W praktyce oznacza to, że o ile twój znak towarowy należy do jednej z kategorii znaków towarowych akceptowanych przez Urząd i może być przedstawiony w akceptowanym formacie, można zgłosić go bez konieczności przedstawienia go graficznie.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaki rodzaj znaku towarowego ma być objęty ochroną?

W zależności od tego, co ma być objęte ochroną (słowo, figura, kolor itp.), istnieją różne opcje w odniesieniu do znaków towarowych. Poznaj możliwości.

Oznaczenia składające się na znak towarowy muszą pozwalać na odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego.

Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.

 
 

Znak towarowy powinien mieć charakter odróżniający

Konsumenci powinni być w stanie właściwie rozpoznawać znak, na przykład jako oznaczenie pochodzenia. Znak powinien pozwalać odróżnić twoje przedsiębiorstwo od innych firm na rynku, co umożliwi ochronę oraz budowanie tożsamości i wartości marki.

Znak towarowy nie powinien być opisem tego, co sprzedajesz

Znak towarowy nie powinien monopolizować znaku opisującego jedynie oferowane towary i/lub usługi. Takie znaki powinny pozostać dostępne dla wszystkich – zarówno dla ciebie, jak i dla twoich konkurentów.

 

Potrzebujesz więcej wyjaśnień? Następujący przykład powinien rozwiać pozostałe wątpliwości

Brak charakteru odróżniającego
Konsument nie będzie postrzegać butelki przedstawionej na tym obrazku jako znaku odróżniającego jedno przedsiębiorstwo od drugiego. Ten znak powinien pozostać dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw.

Wino

Zbyt opisowy
W tym przypadku konsumenci nie będą postrzegać butelki jako znaku odróżniającego, a słowo „wino” po prostu opisuje jej zawartość. Konsumenci uznają je za opis produktu.

Przykład prawidłowego znaku towarowego – ma charakter odróżniający i nie jest zbyt opisowy

Joe
Bloggs

Znak towarowy kwalifikujący się do rejestracji
W tym przypadku sama butelka nie ma charakteru odróżniającego, ale umieszczona na niej etykieta z odróżniającą nazwą sprawia, że konsumenci będą postrzegać ją jako znak towarowy konkretnej marki.

 

EUIPO odmówi przyjęcia zgłoszenia znaku towarowego, jeśli uzna, że nie spełnia ono powyższych oraz kilku innych wymogów. W razie potrzeby można sprawdzić inne powody odmowy rejestracji znaku towarowego (zwane również bezwzględnymi podstawami odmowy rejestracji).

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty. Urząd nie udziela takich porad.

 

Jakie rodzaje znaków towarowych można rejestrować?

Rejestrować można  trzy rodzaje znaków towarowych: znaki indywidualne, znaki certyfikujące i znaki wspólne.

Znak indywidualny pozwala odróżnić towary i usługi jednego konkretnego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Nie oznacza to jednak, że indywidualny znak towarowy musi być własnością jednej osoby – indywidualny znak towarowy może być własnością jednej lub większej liczby osób prawnych lub fizycznych. Oznacza to, że jest kilku zgłaszających.

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku indywidualnego zaczyna się od 850 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki wspólne pozwalają odróżnić towary i usługi grupy przedsiębiorstw lub członków stowarzyszenia od towarów i usług konkurencji. Znaki wspólne można wykorzystywać do budowania zaufania konsumentów do produktów bądź usług oferowanych pod danym znakiem wspólnym. Często są one stosowane do oznaczania produktów mających wspólną cechę.

Znaki wspólne mogą być zgłaszane jedynie przez stowarzyszenia wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, jak również przez osoby prawne prawa publicznego.

Opłata za zgłoszenie znaku wspólnego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki certyfikujące wprowadzono w EUIPO w dniu 1 października 2017 r. To nowy rodzaj znaków towarowych na poziomie UE, choć w krajowych systemach istnieją już od wielu lat. Stosuje się je, aby wskazać, że towary lub usługi odpowiadają wymogom certyfikacyjnym instytucji lub organizacji certyfikującej; są znakiem jakości podlegającej nadzorowi.

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, władze i organy podlegające prawu publicznemu, może zgłosić znaki certyfikujące UE, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności handlowej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

Opłata za zgłoszenie znaku certyfikującego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Pełna lista opłat za znaki towarowe 

 

 

Definicja wzoru przemysłowego

Ochrona wzoru stanowi ważny kapitał dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

Badania EUIPO pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), posiadające własne wzory, notują o 17% wyższy dochód na pracownika niż MŚP niemające żadnych praw własności intelektualnej.

Wzór został dobrze zdefiniowany w przepisach UE jako:

„postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”.

Artykuł 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych

 

Przykłady wzorów

Niemal wszystkie wyroby przemysłowe lub rękodzielnicze mogą być objęte prawem ochrony wzoru (z wyjątkiem programów komputerowych)

Szukaj przykładu opakowania produktów

Opakowanie produktów:

ZWW nr 002710731-0001
Szukaj przykładu produktu / zestawu produktów

Produkt / zestaw produktów

ZWW nr 002490193-0001
Szukaj przykładów produktów kompozytowych

Produkty kompozytowe

ZWW nr 000408166-0001
Szukaj przykładu części produktów

Części produktów:

ZWW nr 229752-0001
 
Szukaj przykładu ikonek komputerowych

Ikony komputerowe

ZWW nr 003001494-0002
Szukaj przykładu znaków drukarskich

Znaki drukarskie

ZWW nr 004007441-0016
Szukaj przykładu rysunków i grafik

Znaki graficzne

ZWW nr 004547370-0002
 
Szukaj przykładu projektu strony internetowej

Projekt strony internetowej

ZWW nr 003465632-0001
 

Nieco teorii

Własność intelektualna

Idea leżąca u podstaw własności intelektualnej jest prosta i towarzyszy nam od dawna. Gdziekolwiek się nie udamy, własność intelektualna zawsze będzie nas otaczać.

Nie chodzi tu jednak o myśli czy pomysły jako takie; własność intelektualna określa i chroni ludzkie innowacje i dzieła

 • Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów.
 • Wzory odnoszą się do wyglądu produktów.
 • Prawa autorskie dotyczą działalności artystycznej, np. książek, muzyki, obrazów, rzeźb i filmów.
 • Patenty chronią wynalazki techniczne we wszystkich dziedzinach technologii.

Własność intelektualna wynagradza innowatorów za ich wysiłek i pozwala innym korzystać z ich osiągnięć.

 

„Metro” własności intelektualnej: projektanci często przeobrażają pomysły, by stworzyć coś nowego, użytecznego i wyjątkowego. Pobierz tę mapę – ułatwi ona zarejestrowanie posiadanych praw.


Adaptacja koncepcji mapy tras metra, która odzwierciedla ramy czasowe poszczególnych procesów dotyczących własności intelektualnej.

 

Więcej informacji na temat własności intelektualnej

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.