Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Ideas Powered for Business – Fundusz dla MŚP 2023

Zaproszenie do składania wniosków – GR/001/23 (Ideas Powered for Business – Fundusz dla MŚP)

Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie w ramach funduszu dla MŚP jest wspierane przez Komisję Europejską i EUIPO, przyjmując postać bonów własności intelektualnej, które współfinansują działania związane z WI (IP Scan, ochrony znaków towarowych i wzorów w UE i poza nią) oraz działania związane z patentami.

Na tej stronie można znaleźć:

  • zaproszenie do składania wniosków i załączniki;
  • harmonogram składania wniosków, oceny i powiadamiania o wynikach;
  • dostęp do pytań i odpowiedzi;
  • link do strony funduszu dla MŚP, gdzie znajdują się szczegółowe informacje i dostęp do formularza wniosku.

 

 

Amendment n° 1 to the call for proposals 

Amendment Show Hide
Download PDF

 

Annex 1 — List of maximum amounts by EU country for IP SCAN Show Hide

Download PDF

 

 

 

Zaproszenie do składania wniosków

Polecamy zapoznanie się z oficjalnymi informacjami na temat zaproszenia do składania wniosków przed wysłaniem formularza wniosku. Można je pobrać w oknie poniżej. Należy pamiętać, że aby zapisać się do tego programu firma musi odpowiadać definicji małego i średniego przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości warto zapoznać się z definicją MŚP w Poradniku użytkownika Komisji Europejskiej (dostępnym we wszystkich językach UE).

 

Pobierz plik w formacie PDF

Należy zwrócić uwagę na to, że nadrzędnym źródłem informacji jest wersja angielska. W przypadku niespójności pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską obowiązuje wersja angielska.

 

Załączniki do zaproszenia do składania wniosków

Lista maksymalnych kwot na kraj EU przeznaczonych na IP SCAN Pokaż Ukryj

Pobierz plik w formacie PDF

 

Sytuacje powodujące wykluczenie Pokaż Ukryj

Wykaz sytuacji powodujących wykluczenie zgodnie z art. 136 ust. 1 lit. a) – h) rozporządzenia finansowego.

Pobierz plik w formacie PDF

 

Oświadczenie dla przedstawicieli Pokaż Ukryj

Przedstawiciel: Każda osoba trzecia, osoba fizyczna lub prawna, która jest należycie upoważniona przez MŚP do reprezentowania jej zgodnie z prawem w niniejszej procedurze oraz która wypełnia formularz elektroniczny i składa go w imieniu wnioskodawcy.

Jeżeli MŚP zamierza skorzystać z zewnętrznego przedstawiciela w celu złożenia wniosku, niniejsze oświadczenie należy wypełnić, podpisać, a następnie przekazać przedstawicielowi, tak by mógł/mogła on/a dołączyć je do wniosku i złożyć je w imieniu wnioskodawcy.

Pobierz plik w formacie DOCX

 

Wzór decyzji o przyznaniu dotacji (bon) Pokaż Ukryj

Bon zostanie przyznany na podstawie decyzji Urzędu (decyzja o przyznaniu dotacji), dlatego wnioskodawcy udostępnia się wzór w celach informacyjnych.

Decyzja o przyznaniu dotacji – BON 1

Pobierz plik w formacie PDF

 

 


Harmonogram i przepisy

Zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte zgodnie ze wstępnym harmonogramem poniżej:

Okres na składanie wniosków

od 23.01.2023 t. do 08.12.2023 r.

Ocena złożonych wniosków w tym okresie

cotygodniowe podsumowanie: każdy piątek

Okres oceny i powiadamiania

10 dni roboczych od cotygodniowego podsumowania

 

Cotygodniowe podsumowanie oznacza, że wszystkie wnioski złożone w poprzednim tygodniu przejdą etap oceny.

Jeżeli Urząd skontaktuje się z wnioskodawcą podczas procesu oceny, aby poprosić o dodatkowe informacje, zawieszenie okresu oceny i powiadamiania staje się skuteczne w dniu, w którym Urząd przesyła prośbę. Okres ten ponownie zaczyna biec od dnia otrzymania informacji, o które wystąpiono, lub poprawionych dokumentów.

Wnioskodawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach procesu oceny za pośrednictwem e-maila na adres osoby wyznaczonej do kontaktu wskazanej w formularzu elektronicznym wniosku (eForm). Wnioskodawca jest więc zobowiązany podać prawidłowy adres e-mail osoby/osób wyznaczonej/-ych do kontaktu.

Powiadomienie będzie zawierać:

  • Niewybrani wnioskodawcy: powody decyzji w przypadku decyzji rozpatrzonej negatywnie;
  • Wybrani wnioskodawcy: potwierdzenie pozytywnej decyzji i kopia decyzji o przyznaniu dotacji (BON) w załączniku. Jeżeli wnioskodawca wystąpił o Bon 1 i Bon 2, otrzyma dwie oddzielne decyzje o przyznaniu dotacji, po jednej na bon.

Przypominamy, że bony nie działają z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone.

Gdyby wszystkie fundusze zostały wykorzystane przed końcem okresu na składanie wniosków, system składania wniosków online (eForm) zostanie zamknięty, a wnioskodawcy zostaną o tym poinformowani na stronie internetowej Funduszu dla ‎MŚP.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie szczegółowe pytania związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków należy kierować do centrum informacyjnego EUIPO:

information@euipo.europa.eu

Należy najpierw zapoznać się z sekcją pytań i odpowiedzi FAQs, ponieważ Urząd będzie regularnie publikował w niej odpowiedzi na wszelkie zadane pytania w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.