Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu


 

Praktyki dot. znaków towarowych

Poprzednie wersje wytycznych dostępne są w Repozytorium.

 

Działy Najnowsze zmiany Data wejścia w życie

Wstęp

  01.10.2017

Nota redakcyjna i uwagi ogólne

  01.10.2017
Część A: Zasady ogólne    

Dział 1: Środki komunikacji, terminy

  01.10.2017

Dział 2: Ogólne zasady postępowania

  01.10.2017

Dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności

  01.10.2017

Dział 4: Język postępowania

  01.10.2017

Dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo

  01.10.2017

Dział 6: Uchylenie decyzji, wykreślenie wpisów w rejestrze i poprawa błędów

  01.10.2017

Dział 7: Zmiana decyzji

  01.10.2017

Dział 8: Przywrócenie do stanu poprzedniego

  01.10.2017

Dział 9: Rozszerzenie

  01.10.2017
Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń    

Dział 1: Procedura

  01.10.2017

Dział 2: Formalności

  01.10.2017

Dział 3: Klasyfikacja

01.01.2019 01.10.2017

Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji

   

Rozdział 1: Zasady ogólne

  01.10.2017

Rozdział 2: Definicja ZTUE (art. 7 ust. 1 lit. a) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 3: Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego (art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 4: Opisowe znaki towarowe (art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 5: Zwyczajowo używane oznaczenia lub wskazówki (art. 7 ust. 1 lit. d) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 6: Kształty lub inne właściwości niezbędne do uzyskania efektu technicznego, zwiększające znacznie wartośćlub wynikające z charakteru towarów (art. 7 ust. 1 lit. e) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 7: Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami (art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 8: Znaki towarowe wprowadzające w błąd (art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 9: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z flagami i innymi symbolami (art. 7 ust. 1 lit. h) oraz i) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 11: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z określeniami tradycyjnymi wina (art. 7 ust. 1 lit. k) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 12: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (art. 7 ust. 1 lit. l) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 13: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z wcześniejszymi nazwami odmian roślin (art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 14: Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania (art. 7 ust. 3 RZTUE)

  01.10.2017

Rozdział 15: Znaki wspólne Unii Europejskiej

  01.10.2017

Rozdział 16: Unijne znaki certyfikujące

  01.10.2017
Część C: Sprzeciw    

Dział 0: Wprowadzenie

  01.10.2017

Dział 1: Kwestie proceduralne

  01.10.2017

Dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

   

Rozdział 1: Zasady ogólne

  01.10.2017

Rozdział 2: Porównanie towarów i usług

01.01.2019 01.10.2017

Rozdział 3: Właściwy krąg odbiorców i poziom uwagi

  01.10.2017

Rozdział 4: Porównanie oznaczeń

  01.10.2017

Rozdział 5: Charakter odróżniający wcześniejszego znaku

  01.10.2017

Rozdział 6: Inne czynniki

  01.10.2017

Rozdział 7: Ocena całościowa

  01.10.2017

Dział 3: Dokonywanie zgłoszeń przez agentów bez zgody właściciela znaku towarowego (art. 8 ust. 3 RZTUE)

  01.10.2017

Dział 4: Prawa wynikające z art. 8 ust. 4 i 6 RZTUE

  01.10.2017

Dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RZTUE)

  01.10.2017

Dział 6: Dowód używania

  01.10.2017
Część D: Unieważnienie    

Dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia

  01.10.2017

Dział 2: Przepisy prawa materialnego

  01.10.2017
Część E: Czynności wykonywane w rejestrze    

Dział 1: Zmiany w rejestracji

  01.10.2017

Dział 2: Konwersja

  01.10.2017

Dział 3: ZTUE i ZWW jako przedmiot własności

   

Rozdział 1: Przeniesienie

  01.10.2017

Rozdział 2: Licencje, prawa rzeczowe, wszczęcie egzekucji, postępowanie upadłościowe lub podobne

  01.10.2017

Dział 4: Przedłużenie

  01.10.2017

Dział 5: Wgląd do akt

  01.10.2017

Dział 6: Pozostałe wpisy do rejestru

   

Rozdział 1: Roszczenia wzajemne

  01.10.2017
Część M: Znaki międzynarodowe   01.10.2017
Ostatnia aktualizacja strony 15-02-2019
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji