Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Wiadomości

marzec 19, 2020 O EUIPO

Przedłużenie terminów – COVID 19: przedłużone terminy, charakter przedłużenia i komunikaty dla użytkowników


 

W celu przekazania użytkownikom dalszych wytycznych dotyczących decyzji nr EX-20-3 przedłużającej terminy, które wygasają między 9 marca 2020 r. a 30 kwietnia 2020 r. w kontekście epidemii koronawirusa, udzielono następujących wyjaśnień dotyczących terminów, których dotyczy przedłużenie, charakteru przedłużenia oraz środków dostosowujących komunikaty przesyłane do użytkowników, a także wpływu na rachunki bieżące.

Ι. TERMINY, KTÓRYCH DOTYCZY PRZEDŁUŻENIE

Artykuł 1 decyzji nr EX-20-3 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 16 marca 2020 r. przedłuża do 1 maja (w praktyce do 4 maja, ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od pracy, po którym następuje weekend) „wszystkie terminy upływające w okresie od 9 marca do 30 kwietnia 2020 r. (włącznie), które dotyczą wszystkich stron w postępowaniach przed Urzędem”.

Artykuł 104 ust. 4 RZTUE, który upoważnia dyrektora wykonawczego do przedłużenia terminów w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, stosuje podobne sformułowania, również odnosząc się do „wszystkich terminów” i „wszystkich stron postępowania”.

Odniesienie do „wszystkich terminów” ma być odczytywane dosłownie i obejmuje wszystkie terminy proceduralne, niezależnie od tego, czy zostały określone przez Urząd, czy są prawnie określone (tj. są określone bezpośrednio w rozporządzeniach).

Dla jasności wyrażenie to obejmuje:

 • terminy określone przez którąkolwiek instancję Urzędu, w jakimkolwiek postępowaniu przed EUIPO, w tym przed izbami odwoławczymi;
 • terminy określone bezpośrednio w RZTUE, RWZTUE i RDZTUE, jak również przez RWW i RWWW;
   
  • w tym wynikające z konwencji paryskiej lub innych traktatów międzynarodowych i
  • niezależnie od tego, czy są wyłączone z przywrócenia stanu poprzedniego w rozumieniu art. 104 ust. 5 RZTUE i art. 67 ust. 5 RWW.
    
 • W szczególności objęte przedłużeniem są następujące prawnie określone terminy:
   
  • uiszczenie opłaty za zgłoszenie (art. 32 RZTUE);
  • prawo pierwszeństwa (art. 34 ust. 1 RZTUE i art. 41 RWW);
  • pierwszeństwo z wystawienia (art. 38 ust. 1 RZTUE i art. 44 RWW);
  • termin do wniesienia sprzeciwu (art. 46 ust. 1 RZTUE);
  • uiszczenie opłaty za sprzeciw (art. 46 ust. 3 RZTUE);
  • wniosek o przedłużenie (art. 53 ust. 3 RZTUE i art. 13 RWW);
  • wniesienie odwołania lub pisma przedstawiającego jego uzasadnienie, uiszczenie opłaty za odwołanie (art. 68 ust. 1 RZTUE i art. 57 RWW);
  • konwersja (art. 139 RZTUE);
  • odroczenie publikacji wzoru (art. 50 RWW).

Jednakże odniesienie w decyzji do „postępowań przed Urzędem” oznacza, że terminy, które dotyczą postępowań przed innymi organaminieobjęte przedłużeniem, nawet jeżeli są wymienione w rozporządzeniach. Odnosi się to w szczególności do terminu:

 • wniesienia sprawy do Sądu przeciwko decyzjom izb odwoławczych (art. 72 ust. 5 RZTUE i art. 61 RWW).

Ponadto należy nadmienić, że wyrażenie „postępowania przed Urzędem” odnosi się wyłącznie do spraw dotyczących znaków towarowych i wzorów, co oznacza, że terminy dotyczące zagadnień nieujętych w RZTUE i RWW (takie jak zatrudnienie lub udzielanie zamówień) lub które dotyczą innych zagadnień są nieobjęte decyzją dyrektora wykonawczego.

II.  CHARAKTER PRZEDŁUŻENIA

Przedłużenie terminów przyznane przez dyrektora wykonawczego ma bezpośredni skutek w postaci niedopuszczenia do wygaśnięcia odnośnych terminów, a także ustalenia nowej daty wygaśnięcia, mającej zastosowanie do wszystkich, tj. 1 maja 2020 r. (w praktyce 4 maja).

Skutek jest automatyczny i wynika bezpośrednio z decyzji dyrektora wykonawczego. W związku z tym strony, których dotyczy przedłużenie terminów, nie muszą zwracać się do Urzędu o przedłużenie terminu.

Strony postępowań będących w toku są zatem proszone o to, by nie wysyłać zbędnych wniosków o przedłużenie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku stron, które są w stanie zastosować się do pierwotnego terminu lub do przedłużonego terminu i postanowią wykonać swoje zobowiązanie w tym okresie, procedura odbędzie się zgodnie z planem, a wszelkie zgłoszone dokumenty zostaną rozpatrzone w należyty sposób.

III. KOMUNIKATY WYSYŁANE DO UŻYTKOWNIKÓW

Bezpośredni skutek przedłużenia oznacza również, że użytkownicy, których terminy zostaną przedłużone, nie zostaną poinformowani o przyznaniu przedłużenia w drodze indywidualnych komunikatów.

Urząd dołożył wszelkich starań, aby dostosować swoje systemy informatyczne tak, by zagwarantować przesunięcie terminów, które miały wygasnąć przed datą przedłużenia. Niemniej jednak w mało prawdopodobnym przypadku, w którym komunikat Urzędu nie uwzględni danego przedłużenia, Urząd niezwłocznie rozpatrzy sprawę, wydając sprostowanie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek użytkownika wskazujący numer dokumentacji.

IV. WPŁYW NA RACHUNKI BIEŻĄCE

W celu wyjaśnienia wpływu na postępowanie w przypadku niewystarczających środków na rachunku obrotów bieżących, o którym mowa w tym postępowaniu, jeżeli opłata danego dnia nie została pobrana, Urząd przekazuje powiadomienie o niewystarczających środkach. Klient ma wówczas miesiąc od otrzymania powiadomienia na zasilenie rachunku odpowiednią kwotą, aby pokryć opłaty i koszty administracyjne.

Jednakże w wyniku przedłużenia terminów Urząd nie będzie wysyłać powiadomień o niewystarczających środkach na rachunkach bieżących do końca okresu przedłużenia, tj. do 1 maja (w praktyce 4 maja).

Klienci mogą korzystać z informacji o rachunku bieżącym dostępnych w user area do monitorowania stanu środków, stwierdzania ewentualnych braków i uzupełniania ich. Pozwoli to uniknąć zablokowania obciążeń i opłat administracyjnych związanych z powiadomieniami o niewystarczających środkach, a co za tym idzie umożliwi postęp spraw dotyczących znaków towarowych i wzorów.

Terminy wskazane w powiadomieniach o niewystarczających środkach wydanych przed 9 marca 2020 r., które przypadają między 9 marca a 30 kwietnia są automatycznie przedłużone do dnia 1 maja 2020 r.

 


 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji