Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

SME Fund

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej prowadzona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu udzielania pomocy finansowej europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ramach programu bonów służących ochronie ich własności intelektualnej, tj. znaków towarowych i wzorów. Pomiędzy styczniem a grudniem 2021 r. Fundusz rozdysponuje 20 mln euro w postaci dotacji przydzielanych podczas sześciu przedziałów czasowych (tzw. okien).
 
Beneficjenci otrzymają częściowy zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oraz opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów.
 
Usługa nr 1: 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oferowane przez uczestniczące krajowe urzędy ds. własności intelektualnej.
 
Usługa nr 2: 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów.
 
Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1 500 euro.

Nie. MŚP musi najpierw wystąpić o dotację (bon własności intelektualnej) i poczekać na decyzję o jej przyznaniu. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji MŚP może ubiegać się o usługi (zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów bądź wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) lub ich połączenie) wskazane w formularzu wniosku o przyznanie dotacji (eForm1). Dopiero potem MŚP może wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości.

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Ideas Powered for Business SME Fund może wypełnić upoważniony pracownik lub prezes małego lub średniego przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej.
 
Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w Unii Europejskiej mają prawo ubiegać się o dotację w postaci bonu własności intelektualnej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), muszą mieć siedzibę w państwie, w którym dostępny jest uprawniony dostawca tych usług wskazany w treści zaproszenia do składania wniosków.
 
Należy sprawdzić oficjalną definicję MŚP obowiązującą w UE, by zyskać pewność, że twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do występowania o dotację.

Takie MŚP musi mieć siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.
 
Czynniki, które określają, czy przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zawartą w zaleceniu Komisji (UE) 2003/361, podane są poniżej.


Nie, chyba że prowadzą działalność gospodarczą. Proszę zapoznać się z definicją MŚP opracowaną przez Komisję Europejską.

Tak, jednak jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jedynie MŚP może skorzystać z dotacji.

Pierwsze z sześciu okien umożliwiających występowanie o dotację zostanie otwarte dnia 11 stycznia 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:MŚP może ubiegać się o przyznanie dotacji w postaci bonu własności intelektualnej jedynie w okresie otwarcia okna i tylko za pomocą udostępnionego formularza internetowego. Wnioski złożone poza każdym z sześciu wyznaczonych okresów nie będą rozpatrywane.

Tak. Jeżeli MŚP będzie się ubiegać o jedną usługę w okresie otwarcia jednego okna na składanie wniosków, to może ubiegać się o drugą usługę w okresie otwarcia kolejnego okna.

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo może uzyskać zwrot kosztów do maksymalnej łącznej kwoty 1 500 euro za usługę nr 1 lub usługę nr 2 lub w przypadku skorzystania z obu tych usług łącznie.
 
Usługa nr 1: 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oferowane przez uczestniczące krajowe urzędy ds. własności intelektualnej.
Usługa nr 2: 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów.
 
Przykład 1. Usługa nr 1:
Najpierw MŚP musi opłacić całość kosztów usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan). Jeżeli kosztuje ona 1 000 euro, 75% zwrotu kosztów to kwota 750 euro. W tym więc przypadku MŚP dostałoby zwrot kosztów w wysokości 750 euro.Przykład 2. Usługa nr 2: MŚP musi najpierw opłacić całość kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Jeżeli chce ono zarejestrować dwa krajowe wzory, z których każdy kosztuje 250 euro, a dodatkowo chce też zgłosić dwa unijne znaki towarowe, z których każdy kosztuje 850 euro, to łączna wartość składanych wniosków wyniesie 2 200 euro. Zwrot kosztów w wysokości 50% wyniósłby 1 100 euro. W tym przypadku MŚP płaci 2 200 euro i otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 1 100 euro.Przykład 3. Połączenie usługi nr 1 usługi nr 2: Jeżeli MŚP chciałoby wystąpić o obie usługi podane w przykładzie 1 i 2, koszt wyniósłby 1 000 euro za usługę nr 1 oraz 2 200 euro za usługę nr 2, co łącznie daje kwotę 3 200 euro. W takim przypadku MŚP otrzymałoby zwrot kosztów w maksymalnej wysokości dotacji określonej kwotą 1 500 euro.

Każde MŚP może uzyskać zwrot kosztów do maksymalnej łącznej kwoty 1 500 EUR za usługę nr 1 lub kombinację usług nr 1 i 2. Przy występowaniu z wnioskiem o usługę nr 1 maksymalny zwrot kwalifikowalnych kosztów w wysokości 75% wyniesie:Można złożyć tylko jeden wniosek o usługę nr 1 lub usługę nr 2, lub kombinację obu usług, przy czym maksymalna kwota zwrotu kosztów będzie wynosić 1500 EUR na wnioskodawcę.
Jeżeli zamówisz jedną usługę w jednym oknie, możesz złożyć wniosek o drugą usługę w kolejnym oknie.
 

 Jeżeli wnioskodawcy będą spełniać wymogi formalne, w każdym oknie udostępnionym na składanie wniosków stosować się będzie zasadę przyznawania dotacji zgodnie z kolejnością zgłoszeń według daty i godziny złożenia wniosku.

MŚP ubiegające się o dotację muszą wykonać poniższe czynności:
 
1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania wniosków na naszej stronie internetowej na temat dotacji należy wypełnić, a następnie złożyć drogą elektroniczną formularz wniosku o przyznanie dotacji (eForm1), załączając wymaganą dokumentację. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać listę kontrolną podaną w odpowiedzi na pytanie nr 9. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Decyzję tę należy zachować, gdyż będzie potrzebna później. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną poinformowani o przyczynie odmowy.
 
2. Następnie w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji należy zgłosić i opłacić swój znak towarowy lub wzór, lub usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan). 

Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obszar Belgii, Holandii i Luksemburga; poziom regionalny) lub w EUIPO (wszystkie państwa członkowskie UE).
 
Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) są dostępne w krajowych urzędach oferujących tę usługę (zob. wykaz poniżej).
  
3. Po wniesieniu opłaty za usługi należy przed dniem 31 maja 2022 r. złożyć wniosek o płatność (formularz eForm2), posługując się linkiem z decyzji o przyznaniu dotacji. Jeżeli przedłożone informacje oraz dokumentacja zostaną zatwierdzone, płatność na rzecz wnioskodawcy będzie wykonana w ciągu jednego miesiąca.

Wnioskodawca powinien najpierw dokładnie zapoznać się z listą kontrolną, by mieć pewność, że będzie mógł zgromadzić właściwą dokumentację.
 
LISTA KONTROLNA

Bardzo ważne jest, aby w polu „Nazwa firmy” wskazać te same informacje, które pojawiają się w załączonym dokumencie VAT/podatkowym oraz w wyciągu z rachunku bankowego.

Innym powszechnym błędem jest niewskazanie w e-formularzu pełnego numeru IBAN, który musi być identyczny z numerem znajdującym się na wyciągu z rachunku bankowego (i zawierać kod kraju).

Proszę upewnić się, że wszystkie załączone dokumenty są czytelne.

Można podać więcej niż jeden adres e-mail, aby zapewnić otrzymanie wszystkich wiadomości.

Proszę upewnić się, że podano taką samą nazwę, co widniejąca w zaświadczeniu potwierdzającym status płatnika VAT, i powinna być również ona taka sama jak nazwa posiadacza rachunku załączonego zaświadczenia bankowego.

Wypełniając pole dotyczące podatku VAT w elektronicznym formularzu wniosku, należy zapoznać się z niniejszym dokumentem i skorzystać z przykładowego formatu dla danego kraju (w tym kodu kraju).
Wnioskodawcy uznani przez właściwy organ krajowy za zwolnionych z podatku i posiadających numer identyfikacji podatkowej jako równoważny, zostaną poproszeni o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy organ krajowy, potwierdzającego prawne istnienie ich przedsiębiorstwa.
Jeżeli struktura numeru identyfikacji podatkowej różni się od struktury numeru VAT, przy kodowaniu informacji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej ma taką samą liczbę cyfr, ale brakuje kodu kraju, musi być poprzedzony kodem kraju.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 12345678. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU12345678.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej zawiera kod kraju, ale nie ma tej samej liczby cyfr, po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to EU123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej nie zawiera kodu kraju i nie posiada takiej samej liczby cyfr, musi być poprzedzony kodem kraju, a po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.

Wyciąg z rachunku bankowego lub zaświadczenie bankowe musi zawierać następujące informacje: nazwa „posiadacza rachunku” (musi ona być taka sama jak „nazwa spółki”), „nazwa banku”, „numer IBAN rachunku” i „kod BIC/SWIFT”. Pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane. Przykład można znaleźć tutaj.

 1. Należy pamiętać, że proces ten może trwać do 60 minut.
 2. Prosimy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy. Zaleca się podanie więcej niż jednego adresu e-mail.
 3. Prosimy sprawdzić folder spam / niechciane wiadomości e-mail.
 4. Jeśli nadal nie otrzymali Państwo wiadomości, prosimy o kontakt na adres e-mail: information@euipo.europa.eu
Wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia, że wniosek spełnia kryteria dopuszczalności; jest to jedynie informacja, że wniosek został złożony. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie, w oddzielnej wiadomości e-mail, o wynikach procesu oceny zgodnie z sekcją 4.5 zaproszenia do składania wniosków.

Po zamknięciu okna na złożenie wniosków komisja oceniająca przeanalizuje wszystkie wnioski i w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, wyśle ona pocztą elektroniczną powiadomienie.

Jeśli po złożeniu wniosku zdecydują się Państwo NIE kontynuować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres grants.smefund@euipo.europa.eu, z załączeniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku i zaznaczeniem „Proszę o wycofanie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu MŚP”.
 

Tak. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji wnioskodawca ma 30 dni na złożenie wniosku o usługi, które wskazał we wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mógł starać się o przedmiotowy zwrot kosztów.

Usługa nr 1: Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan)

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa w tworzeniu strategii własności intelektualnej przez MŚP. Eksperci do spraw wstępnej diagnostyki własności intelektualnej analizują model biznesowy MŚP, produkty lub usługi oraz plany rozwoju, a następnie tworzą dla nich strategię własności intelektualnej.
 
Usługa ta pomoże MŚP podjąć decyzję, jakie prawa własności intelektualnej zgłosić, jak rozwijać swój portfel własności intelektualnej w przypadku już zarejestrowanych praw oraz jak zaplanować strategię przyszłego rozwoju.

Usługa IP Scan nie stanowi usługi prawnej.
 

Wszelkie prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne) objęte są usługami wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), w tym prawa własności intelektualnej niezarejestrowane/niepodlegające rejestracji (np. tajemnice handlowe, ©, niezarejestrowane wzory) oraz nazwy przedsiębiorstw, nazwy domen itp.

W ramach funduszu dla MŚP usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) nie są oferowane we wszystkich państwach członkowskich. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest świadczona w twoim państwie członkowskim przez krajowy urząd ds. praw własności intelektualnej, czy też przez zewnętrznego partnera krajowego urzędu ds. ochrony własności intelektualnej, prosimy zapoznać się z poniższą LISTĄ.

Należy pamiętać, że niektóre krajowe urzędy ds. własności intelektualnej mogą oferować usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej („IP Scan”) poza zakresem Funduszu MŚP. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z krajowym urzędem ds. własności intelektualnej.

Po otrzymaniu dotacji możesz skontaktować się ze swoim krajowym urzędem ds. własności intelektualnej i złożyć wniosek o usługę 1 wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan).
 Po otrzymaniu faktury i dokonaniu płatności za usługę możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów, korzystając z linku dostępnego w załączniku IV do decyzji o przyznaniu dotacji.Usługa nr 2: Zgłaszanie znaków towarowych i wzorów

MŚP może ubiegać się o zwrot 50% kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie (krajowych, regionalnych lub unijnych) znaków towarowych lub wzorów.
 
Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obszar Belgii, Holandii i Luksemburga; poziom regionalny) lub w EUIPO (wszystkie państwa członkowskie UE).
 
Wybór terytorialnego poziomu ochrony będzie zależał od strategii biznesowej i planów rozwoju danego MŚP. Jeżeli MŚP nie jest pewne, o co i gdzie ma się ubiegać, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) może okazać się pomocna przy podejmowaniu decyzji.

MŚP lub przedstawiciel w imieniu MŚP

 • W przypadku zgłoszeń znaków towarowych jest to podstawowa opłata uiszczana w momencie zgłoszenia, z wyłączeniem dodatkowych klas towarów i usług.
 • W przypadku zgłoszeń wzorów jest to podstawowa opłata uiszczana w momencie zgłoszenia, z wyłączeniem wszelkich opłat dodatkowych za publikację lub odroczenie.

Opłata podstawowa jest uiszczana przy zgłaszaniu ZWW. Nie zawiera ona żadnych dodatkowych opłat za publikację lub odroczenie. W przypadku jednego zgłoszenia opłata wynosi 230 EUR, z czego 50% może zostać zwrócone w ramach programu dotacji w ramach funduszu dla MŚP. Jeśli więc ubiegasz się o zwrot kosztów za zgłoszenie jednego ZWW, otrzymasz 115 EUR. Wszelkie inne poniesione koszty nie kwalifikują się do zwrotu.


Tak, pełnomocnik może zgłosić znak(-i) towarowy(-e) lub wzór/wzory i zapłacić za zgłoszenia w imieniu MŚP. Następnie pełnomocnik może również złożyć wniosek o zwrot kosztów w imieniu MŚP. Zwrot kosztów zostanie jednak dokonany na rachunek bankowy MŚP (tj. beneficjenta decyzji o przyznaniu dotacji).

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby praw własności intelektualnej (znaków towarowych i wzorów), o które może ubiegać się MŚP. Jednakże MŚP otrzyma zwrot kosztów tylko w wysokości 50% podstawowych opłat za zgłoszenie, do maksymalnej wysokości 1 500 euro.

Ponieważ na jedną usługę dopuszcza się tylko jeden wniosek, wszystkie prawa własności intelektualnej muszą być uwzględnione w tym samym wniosku.

Tak, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji masz 30 dni, by wystąpić z wnioskiem o usługi. Aby skorzystać z dotacji, należy jednocześnie wystąpić o zwrot za wszystkie znaki towarowe i/lub wzory.

Nie, należy czekać na pomyślną decyzję o przyznaniu dotacji. Po jej otrzymaniu możesz zgłosić swój znak towarowy lub wzór, lub usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) i uiścić za nie opłatę w ciągu 30 dni  kalendarzowych.

Nie, dotację można uzyskać wyłącznie w przypadku nowych zgłoszeń znaków towarowych i/lub wzorów.

Rozpatrzone pozytywnie oraz odrzucone zgłoszenia znaków towarowych są traktowane tak samo. Jeżeli bon własności intelektualnej zostanie przyznany, po zgłoszeniu znaku towarowego i opłaceniu go MŚP może ubiegać się o zwrot 50% podstawowej opłaty za zgłoszenie.

Można złożyć wnioski tylko w odniesieniu do wybranych niezbędnych usług, o ile są one uwzględnione w przyznanej dotacji i spełniają wszystkie wymogi.

Tak, dotacja może zostać wykorzystana na zgłoszenie zawierające wiele ZWW, należy jednak pamiętać, że kwalifikowalna będzie jedynie opłata podstawowa. Nie uwzględnia się opłat ulgowych i dodatkowych.
Struktura opłat za zgłoszenie zawierające wiele wzorów jest następująca:
 
 • opłata podstawowa za pojedynczy wzór lub pierwszy wzór zgłoszenia zbiorowego (uwzględniona w dotacji);
 • opłata obniżona za drugi wzór i kolejne (nieuwzględniona w dotacji);
 • opłata za publikację za wzór (nieuwzględniona w dotacji);
 • opłata za odroczenie za wzór, opcjonalna (nieuwzględniona w dotacji).

Zwrot kosztów

 • Otrzymają Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 • Od daty tego powiadomienia mają Państwo 30 dni na złożenie wniosku i opłacenie usług.
 • Aby złożyć wniosek o płatność, należy skorzystać z linku podanego w decyzji o przyznaniu dotacji.
 • Otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie wniosku o płatność. Prosimy pamiętać, że może to potrwać do 60 minut.
 • Po zatwierdzeniu przedłożonych informacji i dokumentów płatność zostanie dokonana w ciągu jednego miesiąca na Państwa konto bankowe.

Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z powiadomieniem.

MŚP może wystąpić o zwrot kosztów jako beneficjent, a jego przedstawiciel może złożyć taki wniosek w jego imieniu. Zwrot będzie jednak zawsze dokonywany na rachunek bankowy MŚP.

Wszystkie formularze wniosków o płatność (eForm2) muszą zostać złożone do dnia 31 maja 2022 r. Wnioski o płatność złożone po tym terminie nie będą przyjęte, a zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Dotacja wpłynie na rachunek bankowy przedsiębiorstwa wskazany w formularzu wniosku o przyznanie dotacji (eForm1).

Po wpisaniu znaku(-ów) towarowego(-ych) lub wzoru(-ów), którego(-ych) dotyczy wniosek, kwota zostanie automatycznie obliczona.

Powiadomienia

MŚP otrzyma e-mail potwierdzający wpłynięcie wniosku.
 
W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku MŚP otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez EUIPO. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną poinformowani o przyczynie odmowy.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia komisja oceniająca wyśle jedno z następujących powiadomień o wynikach: przyznanie dotacji, wniosek o dalsze informacje lub odmowa przyznania dotacji.

Wystarczy udzielić odpowiedzi na adres e-mail podany w otrzymanym wniosku o dodatkowe informacje. Proszę podać wymagane informacje lub załączyć wymagane dokumenty, a my zaktualizujemy wniosek.

Przedłożone informacje zostaną ocenione przez komisję oceniającą, a wnioskodawca otrzyma powiadomienie o wynikach.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji możesz zgłosić swój znak towarowy lub wzór i zapłacić za nie w ciągu 30 dni kalendarzowych.
 
Po dokonaniu płatności za usługi możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów, korzystając z linku dostępnego w załączniku IV do decyzji o przyznaniu dotacji. Po złożeniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie twojego wniosku o zwrot kosztów. Należy pamiętać, że może to trwać do 60 minut. Zwrotu kosztów, który jest zależny od zatwierdzenia przedłożonych informacji i dokumentacji, dokonuje się w ciągu miesiąca, a beneficjenci zostaną o nim powiadomieni drogą mailową.


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji