Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Powrót do strony głównej Centrum pomocy

Złóż odwołanie online

Formularz e-odwołania pozwala zarejestrowanym użytkownikom złożyć odwołanie drogą elektroniczną we wszystkich językach UE. Pamiętaj, że musisz zalogować się, aby móc korzystać z tych funkcji, oraz że działania te podlegają opłacie.

Uwaga: korespondencja dotycząca konkretnych akt zawsze musi być przekazywana za pośrednictwem twojego User Area faksem, pocztą, przez osobiste dostarczenie lub przez specjalną usługę kurierską. Należy zawsze podawać numer akt.

Gdzie mogę uzyskać dostęp do formularza e-odwołania?

Aby uzyskać dostęp do formularza e-odwołania, skorzystaj z poniższych ścieżek na stronie internetowej:

 • „Skontaktuj się z nami” – przewiń w dół, aż dojdziesz do sekcji „Składanie wniosków i dokumentów” i zobaczysz link „Formularze i wnioski”. Następnie na liście rozwijanej kliknij „Odwołanie”.
 • Zaloguj się do swojego „User Area” Kliknij „Usługi on-line”. Wybierz „Złóż odwołanie”.
 • W „User Area” kliknij „Pulpit nawigacyjny”, a następnie „Usługi on-line” i „Złóż odwołanie”.
 • Ze strony głównej portalu przejdź do sekcji „Prawo i praktyka”, a następnie na stronę „Odwołanie”.
 • Ze strony głównej portalu przejdź do sekcji „Usługi online”.
 • Z „User Area” przejdź do widgetu „Formularze online”.

Kto może złożyć odwołanie?

Podczas procesu składania odwołania z systemem powiązane są dwa podmioty:

 • wnoszący odwołanie – osoba lub podmiot prawny zidentyfikowany jako posiadacz danego prawa własności intelektualnej i mający przypisany konkretny numer identyfikacyjny właściciela. Odwołanie przysługuje tylko stronie, która uczestniczyła w postępowaniu zakończonym decyzją EUIPO z niekorzystnym dla niej skutkiem.
 • pełnomocnik – podmiot uprawniony do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej. Należy pamiętać, że w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG pełnomocnictwo jest obowiązkowe w sprawach dotyczących zarówno znaków towarowych Unii Europejskiej, jak i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Etapy składania odwołania

Jeżeli EUIPO wcześniej przydzielił ci numer identyfikacyjny jako właścicielowi lub pełnomocnikowi, twoje dane również zostaną automatycznie wprowadzone odpowiednio w sekcji „Wnoszący odwołanie” lub „Pełnomocnicy”.

Jeżeli posiadasz osobisty numer referencyjny, na który chcesz się powołać, możesz wprowadzić go w zakładce „Nr referencyjny”.

Należy pamiętać, że etykiety informacji mają ułatwić proces działań i pomóc ci zrozumieć proces elektronicznego składania wniosków oraz związane z nim wymogi.

 

 • Wskazanie zaskarżonej decyzji

  Możesz wypełnić formularz e-odwołania w odniesieniu do decyzji w sprawie znaków towarowych albo decyzji w sprawie wzorów.

  W obu przypadkach należy wybrać rodzaj „Zaskarżonej decyzji” z rozwijanego menu i wprowadzić numer decyzji.

  Uwaga: numer podmiotu decyzyjnego ma różny format w zależności od rodzaju decyzji. W każdej sytuacji system poda przykład, który będzie można wykorzystać.

 • Dodaj nowego wnoszącego odwołanie

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania wnoszącego odwołanie.

  Dodawanie istniejącego wnoszącego odwołanie:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko wnoszącego odwołanie – zostaje wyświetlona lista istniejących wnoszących odwołanie – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych wnoszącego odwołanie kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego wnoszącego odwołanie:

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję” i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Uwaga: wnoszący odwołanie może być osobą fizyczną lub firmą z EOG. Zgodnie z art. 92 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE powołanie pełnomocnika jest obowiązkowe w sprawach dotyczących znaku towarowego UE oraz w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG. W sprawach dotyczących zarejestrowanych wzorów wspólnotowych powołanie pełnomocnika jest obowiązkowe w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG.

 • Dodaj nowego pełnomocnika

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania pełnomocnika.

  Dodawanie istniejącego pełnomocnika:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko pełnomocnika – zostaje wyświetlona lista istniejących pełnomocników – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego pełnomocnika:

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję” i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ pełnomocnika.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Wybór pozycji „Pracownik wyznaczony na pełnomocnika” spowoduje wyświetlenie się pola wyboru „Powiązania gospodarcze”. Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać rodzaj powiązania gospodarczego z wnoszącym odwołanie (np. pracownik lub partner), zaś w drugiej nazwę pracodawcy. Pracownicy występujący w imieniu osoby fizycznej lub prawnej są zobowiązani przedłożyć podpisane pełnomocnictwo, które włącza się do akt.

  Pełnomocnik może być pracownikiem, prawnikiem lub pełnomocnikiem EUIPO.

  W zależności od typu pełnomocnika trzeba będzie podać szereg następujących informacji.

  • Jeżeli jesteś pracownikiem, gdy wprowadzisz swoje dane osobowe, system poprosi o przedstawienie pełnomocnictwa.

   Możesz kliknąć „Załącz”, aby załączyć pełnomocnictwo po wprowadzeniu swoich danych, albo kliknąć „Później” i załączyć je w późniejszym terminie.

  Należy również sprawdzić, czy twoja firma jest inna niż firma wnosząca odwołanie (np. z konkretnymi powiązaniami gospodarczymi), oraz określić charakter różnic i podać nazwę pracodawcy.

  • Jeżeli jesteś prawnikiem lub pełnomocnikiem EUIPO, przy użyciu funkcji „Utwórz” możesz również utworzyć konto dla stowarzyszenia. Wówczas trzeba będzie wypełnić jeszcze kilka obowiązkowych pól, takich jak „Nazwa stowarzyszenia” i „Kraj rejestracji”.

 • Język postępowania

  W większości przypadków język postępowania zostanie automatycznie uzupełniony w systemie. Jednak w tych wyjątkowych przypadkach, w których nie miało to miejsca, system poprosi o wybranie języka.

 • Decyzje mogą być zaskarżane w całości lub częściowo.

  Jeżeli wybierzesz opcję „częściowo”, trzeba będzie wprowadzić tekst w obowiązkowym polu tekstowym w języku postępowania.

 • Uzasadnienie i załączniki

  Na tym etapie użytkownik powinien wybrać i przesłać pliki, które stanowią „Uzasadnienie”.

  Możesz załączyć pliki podczas wypełniania formularza, klikając przycisk „Załącz”, albo kliknąć przycisk „Później”, jeżeli chcesz załączyć je w późniejszym terminie.

  Należy pamiętać, że uzasadnienie musi być złożone w języku postępowania oraz że w przypadku niezłożenia pisemnego uzasadnienia w terminie czterech miesięcy odwołanie zostanie uznane za niedopuszczalne.

  Uwaga: załączenie dokumentów w formacie innym niż tekstowy spowoduje opóźnienia w postępowaniu.

  Możesz również dodać załączniki w sekcji „Załączniki do uzasadnień”.

 • Podpis

  Uzupełniając pole „Imię i nazwisko”, potwierdzasz, że dane zostały sprawdzone oraz że chcesz podpisać ten formularz zgłoszenia i potwierdzić jego złożenie.

 • Zapisz, drukuj i wyczyść

  Klikając przycisk „Zapisz”, możesz zapisać swój formularz e-odwołania w „User Area”. Podczas wypełniania formularza zgłoszenia możesz w dowolnej chwili zapisać wprowadzone dane jako projekt formularza. W kolumnie po prawej stronie zgłoszenia kliknij przycisk „Zapisz formularz”. Zapisaną wersję roboczą formularza odnajdziesz w sekcji „Projekty” w User Area.

  Kliknij „Drukuj”, aby wydrukować swój formularz zgłoszenia na dowolnym etapie procesu.

  „Wyczyść” – jeżeli chcesz ponownie rozpocząć składanie wniosku, kliknij przycisk „Wyczyść formularz zgłoszenia”. Wszystkie wcześniej uzupełnione pola zostaną wyczyszczone, a informacje usunięte.

 • Sprawdź odwołanie przed złożeniem

  Zanim klikniesz przyciski „Złóż” i „Zapłać”, możesz przejrzeć swoje „Odwołanie”.

  Na tej samej stronie można użyć opcji „Zapisz”, by zapisać „Odwołanie” jako dokument PDF bez przystępowania jeszcze do płatności.

 • Sposób płatności i potwierdzenie

  Opłaty za e-odwołanie można uiszczać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pomocą rachunku bieżącego EUIPO. EUIPO oferuje właścicielom rachunków bieżących usługę online obejmującą dostęp do wszystkich transakcji i informacji na ich rachunkach bieżących.

  Należy pamiętać, że w przypadku płatności przelewem bankowym zaleca się zanotowanie kodu transakcji, ponieważ będzie to pomocne w zidentyfikowaniu płatności.

  Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź płatność” w następnym oknie zgłoszenie zostanie złożone.

 • Co się dzieje po przesłaniu formularza zgłoszenia?

  Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie, że twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, a także oficjalny numer zgłoszenia. Możesz posługiwać się numerem odwołania w korespondencji z Urzędem dotyczącej danego odwołania.

  Należy również pobrać oficjalne pokwitowanie i potwierdzenie w jednym pliku PDF. Uwaga: Urząd nie wystawia kopii pokwitowania.

 • Objaśnienie rodzajów decyzji

  Rodzaje zaskarżonej decyzji: Znaki towarowe UE / rejestracja międzynarodowa

  • Rozpatrywanie znaku towarowego UE (ZTUE): wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Rozpatrywania odmawiającej zarejestrowania twojego zgłoszenia znaku towarowego UE.
  • Sprzeciw: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
  • Unieważnienie: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału Unieważnień.
  • Rozpatrywanie rejestracji międzynarodowej: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Rozpatrywania odmawiającej przyznania ochrony twojemu oznaczeniu UE w ramach systemu madryckiego. Obejmuje to w szczególności decyzje o odmowie ochrony w oparciu o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, decyzje dotyczące uchybień formalnych w odniesieniu do wspólnych znaków towarowych, braku drugiego języka, zastrzeżeń starszeństwa oraz ustanowienia pełnomocnika.
  • Zgłoszenie międzynarodowe: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji wydanej przez Urząd w charakterze urzędu pochodzenia zgodnie z systemem madryckim. Obejmuje to w szczególności decyzje o odmowie przekazania twojego zgłoszenia międzynarodowego do WIPO, decyzje odnoszące się do uiszczenia opłaty za przekazanie, zastrzeżeń pierwszeństwa, formalności takich jak uprawnienie, opis, niejasność specyfikacji towarów i usług, brak transliteracji znaku i kwestie związane z tłumaczeniem.
  • Późniejsze wyznaczenie znaku towarowego UE: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji wydanej przez Urząd występujący w charakterze urzędu pochodzenia w związku z wnioskiem o rozszerzenie terytorialne rejestracji międzynarodowej. Obejmuje to w szczególności decyzje dotyczące uchybień formalnych, takich jak: uchybienia mające związek z wykorzystanym formularzem, brak wskazania rejestracji, na której opiera się wniosek, problemy dotyczące wykazu towarów i usług, problemy dotyczące uprawnienia, brak poświadczenia tłumaczenia, nieposłużenie się tym samym językiem, co w pierwotnym zgłoszeniu międzynarodowym.
  • Zapis w rejestrze: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji, w której odmownie rozpatrzono w szczególności wniosek dotyczący którejkolwiek z następujących kwestii: całkowitego lub częściowego przeniesienia; wniosków o podział złożonych zgodnie z art. 44 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE; porejestracyjnego zastrzeżenia starszeństwa; unieważnienia zastrzeżenia starszeństwa; odnotowania prawa rzeczowego; unieważnienia prawa rzeczowego; zmiany znaku; odnotowania wszczęcia postępowania egzekucyjnego; odnotowania licencji; przekształcenia; przedłużenia itp.
  • Pełnomocnictwo ogólne: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego przedłożonego w odniesieniu do pracownika mającego reprezentować pracodawcę w sprawie dotyczącej znaku towarowego UE.
  • Wniosek o wgląd do akt: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmownie rozpatrującej wniosek o wgląd do akt w odniesieniu do rejestru znaków towarowych UE.
  • Pełnomocnik: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej wpisu na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych UE.

  Rodzaje zaskarżonej decyzji: Zarejestrowane wzory wspólnotowe

  • Rozpatrywanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego / całkowite odrzucenie: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej zarejestrowania twojego zgłoszenia dotyczącego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego w całości.
  • Rozpatrywanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego / zgłoszenie zbiorowe częściowo odrzucone: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej zarejestrowania części twojego zgłoszenia zbiorowego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
  • Unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Unieważnień.
  • Zarejestrowany wzór wspólnotowy / rejestracja międzynarodowa: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej przyznania ochrony wskazaniu UE w ramach systemu haskiego.
  • Zapis zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu, w której odmownie rozpatrzono w szczególności wniosek dotyczący którejkolwiek z następujących kwestii: całkowitego przeniesienia; częściowego przeniesienia; odnotowania prawa rzeczowego; unieważnienia prawa rzeczowego; odnotowania wszczęcia postępowania egzekucyjnego; odnotowania licencji; przedłużenia itp.
  • Pełnomocnictwo ogólne dotyczące zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego przedłożonego w odniesieniu do pracownika mającego reprezentować pracodawcę w sprawie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
  • Wniosek o wgląd do akt dotyczących zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmownie rozpatrującej twój wniosek o wgląd do akt w odniesieniu do rejestru zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
  • Pełnomocnik ds. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej wpisu na listę zawodowych pełnomocników ds. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
 
Ostatnia aktualizacja strony 24-02-2018
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji