Nowe rozporządzenie w sprawie znaku towarowego UE Zmiany obowiązują od 1 października 2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie zmieniające) weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.

Rozporządzenie zmieniające zmieniło m.in.: nazwę Urzędu na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; nazwę znaku towarowego, którym zarządza Urząd, na znak towarowy Unii Europejskiej oraz system opłat za znaki towarowe. Zmiany dotyczyły również procedury, rozpatrywania zgłoszeń, podstaw bezwzględnych, sprzeciwu i unieważnienia, podstaw względnych i odwołań. Przegląd zmian jest dostępny tutaj.

Rozporządzenie zmieniające zawiera szereg przepisów, które będą obowiązywać od 1 października 2017 r., ponieważ wymagały one rozbudowania aktami prawa wtórnego.

Prawo wtórne składa się z rozporządzenia wykonawczego i z rozporządzenia delegowanego, które uchylają akty (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96.

Prawo wtórne zawiera szczegółowe przepisy przejściowe, które określają, kiedy nowe zasady proceduralne mają zastosowanie do postępowań (tabela przepisów przejściowych).

W procesie reformy legislacyjnej uznano sukces systemu ZTUE i potwierdzono, że jego główne podstawy przetrwały próbę czasu i nadal spełniają potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Jednak na bazie tego sukcesu nadal czynione będą starania mające na celu osiągnięcie większej skuteczności i spójności całego systemu i dostosowanie go do ery internetu.

Celem procesu reformy prawodawczej jest w szczególności usprawnienie postępowań i zwiększenie pewności prawa, a także wyraźne określenie zadań Urzędu, w tym ram współpracy i konwergencji praktyk między Urzędem a urzędami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej w państwach członkowskich.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Informacje zawarte w niniejszej części mają charakter ogólny i informacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Nie mają one charakteru wiążącego.
Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników do zapoznania się z treścią rozporządzenia (UE) 2015/2424, które jest dostępne we wszystkich językach UE.
Zwracamy uwagę, że wytyczne Urzędu to główny punkt odniesienia dla użytkowników systemu znaków towarowych Unii Europejskiej oraz profesjonalnych doradców, którzy chcą być na bieżąco w kwestiach związanych z praktykami EUIPO dotyczącymi rozpatrywania zgłoszeń.

Informacje związane ze zmianami, które wchodzą w życie w dniu 23 marca 2016 r., można znaleźć tutaj.