Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu


Zawartość tej strony jest dostępna wyłącznie w językach: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Izby odwoławcze

„Naszą misją jest skuteczne rozstrzyganie sporów oraz zapewnianie uproszczonych procedur odwoławczych i spójności praktyk.”

Do zadań izb odwoławczych należy podejmowanie decyzji w sprawie odwołań przeciwko decyzjom wydanym przez EUIPO w pierwszej instancji, dotyczącym znaków towarowych Unii Europejskiej i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Z kolei decyzje izb podlegają czynnościom przed Sądem, którego wyroki mogą być przedmiotem odwołania przedTrybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) w kwestiach prawnych. Izby odwoławcze są niezawisłe i podejmując decyzje w rozpatrywanych sprawach, nie są związane żadnymi instrukcjami.

Podejmując decyzje w danej sprawie, izba odwoławcza zasiada w składzie trzech członków z przewodniczącym. Dwóch z tych członków musi mieć odpowiednie kwalifikacje prawne. Jednakże w niektórych sprawach decyzję może wydać Wielka Izba lub izba w składzie jednego członka.

W skład Wielkiej Izby wchodzi dziewięciu członków, w tym Prezes Izb Odwoławczych, działający jako przewodniczący, przewodniczący poszczególnych izb oraz członkowie zwyczajni wybrani spośród konkretnej listy w celu stworzenia składu dziewięciu członków. Izba może przekazać sprawę do Wielkiej Izby w przypadku stwierdzenia zasadności ze względu na złożoność prawną, wagę sprawy lub szczególne okoliczności, np. w przypadku gdy izby odwoławcze wydały rozbieżne decyzje co do kwestii prawnych podniesionych w danej sprawie. Z tych samych względów Prezydium może przekazać sprawę do Wielkiej Izby.

Izba, której przydzielono sprawę, może ją przekazać jednemu członkowi mającemu odpowiednie kwalifikacje prawne, m.in. w przypadku, gdy decyzja zamyka postępowanie na skutek wycofania, odrzucenia, zrzeczenia się lub unieważnienia kwestionowanego lub wcześniejszego znaku, ustala wysokość kosztów, odnosi się wyłącznie do dopuszczalności odwołania bądź dotyczy odwołania od decyzji eksperta wydanej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a izba potwierdza tę decyzję (zob. art. 36 RDZTUE).

 

Rozporządzenie

Funkcjonowanie izb odwoławczych reguluje RDZTUE. Dotyczy to rozpatrywania odwołań z tytułu rozporządzenia w sprawie znaków towarowych i rozporządzenia w sprawie wzorów.

 

Prezydium

Prezydium odpowiada za określanie zasad i organizację pracy izb odwoławczych, w tym za przyporządkowanie członków do poszczególnych izb oraz sformułowanie reguł przydzielania spraw poszczególnym izbom. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Izb Odwoławczych, który przewodniczy Prezydium, a także przewodniczący poszczególnych izb oraz członkowie izb wybierani na każdy rok kalendarzowy przez i spośród wszystkich członków izb (z pominięciem Prezesa Izb Odwoławczych i przewodniczących poszczególnych izb).

Prezydium ustala skład każdego roku. W skład izb odwoławczych wchodzą obecnie cztery izby rozpatrujące wyłącznie sprawy dotyczące znaków towarowych i jedna izba zajmująca się sprawami dotyczącymi wzorów. Ponadto Wielka Izba może rozpatrywać wszelkie sprawy dotyczące zarówno znaków towarowych, jak i wzorów.

 

Skład izb odwoławczych

Prezesa izb odwoławczych powołuje Rada Unii Europejskiej. Prezes ma uprawnienia w zakresie zarządzania i organizacji oraz przewodniczy Prezydium i Wielkiej Izbie Odwoławczej. Przewodniczących poszczególnych izb odwoławczych również powołuje Rada Unii Europejskiej. Pełnią oni funkcje zarządzające i organizacyjne w swoich izbach oraz wyznaczają sprawozdawcę w każdej rozpatrywanej sprawie. Członkowie izb odwoławczych są powoływani przez Zarząd Urzędu.

 

Konferencje izb odwoławczych

Izby odwoławcze wraz z innymi wydziałami EUIPO regularnie organizują konferencje i seminaria w siedzibie EUIPO w Alicante:

Konferencje izb odwoławczych Pokaż Ukryj
 
Przegląd decyzji izb odwoławczych Pokaż Ukryj
 
Badania izb odwoławczych * Pokaż Ukryj


* Analizy te odzwierciedlają opinię ekspertów, którzy je opracowali. Ich celem jest zapewnienie informacji i ułatwienie zrozumienia realiów rynkowych oraz przepisów prawnych i gospodarczych oraz praktyk dotyczących konkretnych kwestii w państwach członkowskich. W żadnym wypadku nie powinny być uznawane za opinię izb odwoławczych lub mieć jakiekolwiek wiążące skutki dla izb.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony 30-06-2017
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji