Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Strategie

Bescherming via een Uniemerk biedt u een geweldig potentieel om uw merknaam te vestigen en te beschermen, en geeft u toegang tot veel van de mogelijkheden die intellectuele eigendom te bieden heeft. Maar u moet dit potentieel zelf bewerkstelligen: hoe meer u er instopt, des te meer u eruit krijgt.

 

U kiest uw eigen strategie voor uw merk. Zij weerspiegelt de bredere belangen van uw bedrijf en uw intellectuele-eigendomsportefeuille. Bij het behartigen van deze belangen dient u vooral op drie punten te letten:

 

Gebruik uw merk

Zoals gezegd zijn er geen rechten zonder verplichtingen. Het recht dat u is verleend, is een machtig instrument dat u kan helpen naamsbekendheid in de markt op te bouwen. Het monopolie dat u hebt, moet echter een doel dienen, anders kan het u ontnomen worden. Met uw merk kunt u uw waren en/of diensten onderscheiden van die van uw concurrenten in de markt. Daarom moet u uw merk gebruiken. Als u dat niet doet, kunnen derden uw merk aanvechten op grond van niet-gebruik. Bij wet moet een Uniemerk binnen vijf jaar na inschrijving ervan in normaal gebruik worden genomen in de Europese Unie.

Uw merk kan ook worden doorgehaald als het een gangbare naam voor een waar of dienst is geworden gezien de manier waarop u er gebruik van maakt, of als het misleidend is geworden wat betreft de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Bescherm uw merk

Het feit dat u een merk bezit, wil niet zeggen dat derden het niet zullen aanvechten. Integendeel, derden die de tijdslimiet voor het indienen van observaties of instellen van oppositie overschreden hebben, krijgen een tweede kans om te proberen uw recht te laten doorhalen.

Misschien vindt u dat oneerlijk maar als u in hun schoenen stond, zou u er wellicht anders tegenaan kijken: stelt u zich voor dat u de tijdslimiet overschreden had voor het instellen van oppositie tegen een merk van een concurrent van u.

Het indienen van een verzoek om doorhaling betekent het begin van een procedure waarin de betrokken partijen argumenten uitwisselen. Als zij niet tot overeenstemming komen, nemen wij een beslissing.

Een verzoek om doorhaling kost 630 EUR. Er bestaan twee verschillende formulieren die u kunt gebruiken: het formulier voor nietigverklaring en het formulier voor vervallenverklaring. Het verschil tussen beide is dat een nietigverklaring het merk nietig maakt met terugwerkende kracht (het merk verdwijnt volledig uit het register van Uniemerken), terwijl een vervallenverklaring geldt vanaf de datum waarop het verzoek bij het Bureau wordt ingediend.

Ontwikkel uw merk

Uw IE-strategie zal zich in de loop der jaren ontwikkelen, en daarmee uw behoefte aan uitbreiding. Als uw ambities verder reiken dan de EU, moet u een uitbreiding van uw merk buiten de EU aanvragen.

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. U kunt afzonderlijke aanvragen rechtstreeks bij ieder IE-kantoor buiten de EU indienen, of u kunt een internationale inschrijving aanvragen via het Protocol van Madrid.

Het Protocol van Madrid is een essentieel instrument voor wereldwijde merkbescherming. Het is een systeem voor internationale inschrijving dat wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) in Genève en door veel landen overal ter wereld is geratificeerd, waaronder vrijwel alle landen in Europa, de VS, Japan, Australië, China, Rusland en, sinds oktober 2004, de Europese Unie.

Het Protocol van Madrid vereist een basismerk, dat vervolgens uitgebreid wordt naar andere staten die partij zijn in het Verdrag en/of het Protocol van Madrid. Het is van belang dat u weet dat u juridisch gezien niet hoeft te wachten tot uw Uniemerkaanvraag is ingeschreven voor u een 'uitbreiding' van uw merk buiten de EU kunt aanvragen. Er zal echter wel gedurende vijf jaar een soort afhankelijkheid bestaan tussen het Uniemerk dat als basis dient en de internationale inschrijving. Mocht uw Uniemerkaanvraag, om welke reden dan ook, nooit tot inschrijving van het merk leiden, zal uw internationale inschrijving verloren gaan.

De internationale aanvraag moet worden ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Om EUIPO als het 'oorspronkelijk bureau' te kunnen gebruiken, moet de eigenaar/aanvrager ingezetene van een EU-lidstaat zijn dan wel zijn of haar verblijfplaats of statutaire vestiging of een werkelijke en feitelijke industriële of commerciële vestiging in de Europese Unie te hebben. Met andere woorden, niet alle eigenaars/aanvragers van een Uniemerk kunnen een aanvraag voor internationale inschrijving indienen op basis van een Uniemerk.

Voor de indiening van een internationale aanvraag moeten de officiële formulieren worden gebruikt: Aanvragers mogen geen andere formulieren gebruiken en evenmin de inhoud of opmaak van de formulieren wijzigen.

  • EUIPO stelt een tool voor elektronische indiening ter beschikking, die bestaat in alle officiële talen en dezelfde indeling heeft als het EUIPO-formulier EM 2. EUIPO raad het gebruik van deze tool ten stelligste aan omdat de tool de aanvrager begeleiding biedt waardoor er minder kans op tekortkomingen is en de aanvraag dus sneller kan worden onderzocht. De tool voor elektronische indiening is beschikbaar in alle officiële talen van de EU, maar er moet ook een taal van het Protocol van Madrid worden opgegeven (Frans, Engels of Spaans) omdat de aanvraag in die taal naar de WIPO zal worden doorgestuurd.
     
  • Het papieren EUIPO-formulier EM 2 (de EUIPO-versie van WIPO-formulier MM2) is beschikbaar in alle officiële talen van de EU.
     
  • WIPO-formulier MM2 in het Engels, Frans of Spaans.

Bij een internationale aanvraag moet een behandelingstaks van 300 EUR aan EUIPO worden betaald, terwijl de internationale taksen rechtstreeks aan de WIPO moeten worden betaald. Betalingen die aan de WIPO verschuldigd zijn maar aan EUIPO worden overgemaakt, worden terugbetaald aan de aanvrager.

Na controle van de inhoud en volledigheid van de aanvraag stuurt EUIPO de internationale aanvraag door aan de WIPO. EUIPO is verplicht de WIPO op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen die zich tijdens de afhankelijkheidstermijn (vijf jaar vanaf de datum van de internationale aanvraag) voordoen en die van invloed zijn op het Uniemerk.

U kunt meer landen aan uw internationale inschrijving toevoegen zodra deze door de WIPO ingeschreven is. Hoewel dit via EUIPO als het oorspronkelijke bureau kan worden gedaan, is het veel eenvoudiger om deze extra landen direct bij het Internationale Bureau van de WIPO aan te melden.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.