Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Transparantieportaal - Op financieel gebied

EUIPO is volledig zelffinancierend. Alle activiteiten worden gefinancierd uit de inschrijvingstaksen, wat betekent dat noch het Bureau, noch zijn kantoorruimte een extra financiële last op de EU of op de schouders van de belastingbetaler legt. De officiële financiële verslagen van EUIPO omvatten de begroting, de jaarrekening, het verslag over het begrotings- en financieel beheer en het verslag van de Europese Rekenkamer, alsook documentatie betreffende de werkzaamheden van het begrotingscomité van EUIPO.

Begroting van EUIPO 2021

 

EUIPO’s begroting voor het komende jaar is opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het begrotingscomité van het Bureau. De begroting kan niet ten uitvoer worden gelegd voordat ze is goedgekeurd door het begrotingscomité. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.
 


PDF Meer gegevens >>

Jaarrekening 2019

 

De jaarrekening van EUIPO omvat de financiële overzichten (balans, economische resultatenrekening, tabel van de kasstromen, staat van de veranderingen van de nettoactiva) en verslagen over de uitvoering van de begroting van het Bureau. De jaarrekening moet voldoen aan de relevante voorschriften, accuraat en begrijpelijk zijn en een getrouw beeld weergeven. Ze wordt opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen.


PDFMeer gegevens >>

Verslagen van de Europese
Rekenkamer

 

De Europese Rekenkamer is een EU-instelling die belast is met de controle van de financiën van de EU. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de Unie. Het is de taak van de Rekenkamer om te controleren of EU-gelden naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij rendement opleveren. De Rekenkamer brengt jaarlijks een auditverslag uit over EUIPO, dat gepubliceerd wordt op de EUIPO-website zodra het uitkomt.
 


Pdf Meer gegevens >>

Reglement nr. BC-1-19
van het begrotingscomité

Reglement van het begrotingscomité van EUIPO tot vaststelling van de financiële voorschriften, van toepassing op het Bureau

Dit document legt de financiële voorschriften vast die van toepassing zijn op het Bureau. Onder andere is het tijdschema voor de financiële rapportage en het begrotingsbeheer bij het Bureau erin vastgelegd, alsook de begrotingsbeginselen, aanbesteding en externe audit.


PDF

Meer informatie over boekhouding en financiën   Meer gegevens >>
Begrotingscomité van het Bureau   Meer gegevens >>

 

Titel DIN Opgericht Weergave
Can’t find what you are looking for? Request here
Meest recente pagina 11-01-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie