Gebruiksvoorwaarden voor de e-operatie ‘alternatief voor correspondentie’

Zoals bedoeld in punt 2, onder c) van bijlage 2 bij het Besluit van de uitvoerend directeur betreffende communicatie langs elektronische weg, EX-19-1 van 18.1.2019.

c) Aanvragen, mededelingen en andere documenten die het Bureau worden toegezonden

Via de User Area kan de gebruiker aanvragen, mededelingen en documenten elektronisch verzenden. Zodra een aanvraag, een mededeling of een ander document eenmaal in elektronische vorm is ingediend, moeten de latere aanvragen, mededelingen of andere documenten in dezelfde zaak in de regel op dezelfde wijze worden ingediend.

In de User Area kan ook de knop ‘Alternatief voor correspondentie’ worden gebruikt. Die knop kan alleen worden gebruikt wanneer aan een van de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is geen specifieke e-operatie beschikbaar in de User Area;
  2. een specifieke e-operatie is beschikbaar in de User Area, maar deze e-operatie is tijdelijk niet toegankelijk vanwege een technische storing. Wanneer deze specifieke e-operatie hetzij de elektronische versie is van een Uniemerkaanvraag of de elektronische vernieuwing van een Uniemerkregistratie, moet worden voldaan aan de in artikel 4, punt 6 van besluit EX-19-1 van de uitvoerend directeur vastgelegde voorwaarden, namelijk dat de aanvrager van de registratie of de verlenging via de specifieke e-operatie in de User Area hetzelfde verzoek (dezelfde inhoud) binnen drie werkdagen na de oorspronkelijke indiening moet indienen. Voor meer details, zie artikel 4, punt 6 van besluit EX-19-1 van de uitvoerend directeur.

Een elektronisch ontvangstbewijs van de aanvraag, de mededeling of het document dat wordt verzonden via de e-operatie ‘alternatief voor correspondentie’ wordt verstrekt in de vorm van een ‘verzonden bevestiging’ in de ‘verzonden’ items van de User Area.

Meest recente pagina 05-03-2021