Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Uw rechten bewaken

'Een ingeschreven Gemeenschapsmodel geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik ervan in het economische verkeer te verbieden.'

Artikel 19 van de Gemeenschapsmodelverordening

 
 

Uw model handhaven is even belangrijk als het inschrijven.

U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van uw ingeschreven Gemeenschapsmodel. Om dat effectief te doen, moet u waakzaam zijn. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel waarschuwt uw concurrenten dat u een recht hebt, maar als iemand uw model of iets wat er sterk op lijkt, gebruikt, is het aan u om actie te ondernemen om daar een eind aan te maken.

 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is verantwoordelijk voor het inschrijven van Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen.

EUIPO is geen handhavingsinstantie. Wij geven dus geen juridisch advies over handhaving van merken of modellen.

 

De registers

Zorg ervoor dat niemand een identiek of gelijkend model probeert te beschermen.

Zoek in modellenregisters naar modellen die identiek zijn of sterk lijken op het uwe.

Wij bieden een zoekinstrument voor modelinschrijvingen. Geregistreerde gebruikers kunnen automatische waarschuwingen configureren zodat zij een melding krijgen wanneer EUIPO potentieel strijdige IGM-aanvragen ontvangt.

DesignView is een zoekmachine die naar zowel IGM's als nationale aanvragen en inschrijvingen in de EU-lidstaten kan zoeken.

Als u uw eigen zoekopdrachten niet kunt uitvoeren, kunt u een beroep doen op de diensten van commerciële organisaties of juristen die werkzaam zijn op het gebied van intellectuele eigendom.

Als u ontdekt dat een concurrent een model heeft ingeschreven dat identiek is aan of sterk lijkt op dat van u, kunt u uw oudere recht inroepen en een verzoek indienen de recentere modelinschrijving nietig te verklaren.

U moet zelf actie ondernemen.

De markt

Let erop dat niemand uw model in de markt gebruikt.

Controleer dit door de pers, vaktijdschriften en internet af te zoeken op ondernemingen die uw model zonder toestemming gebruiken.

Vergeet niet dat illegaal gebruik van uw model zich kan afspelen op zowel fysieke goederen als in advertentiemedia, waaronder websites waarop producten aangeprezen worden.

U kunt overwegen inbreukbescherming aan te vragen bij uw nationale douaneautoriteit. Als douanebeambten mogelijk inbreukmakende producten vinden, kunnen ze centrale databases raadplegen waarin alle aanvragen zijn gecentraliseerd om potentieel inbreuk op te sporen en vervalste goederen in beslag te nemen.

U kunt ook informatie over uw producten en merken invoeren in de IP Enforcement Portal Deze database is bedoeld om handhavingsinstanties te helpen namaakwaren te herkennen. U kunt gratis informatie invoeren, bijvoorbeeld over de verpakking en etiketten of contactgegevens. Deze informatie wordt vervolgens door handhavingsinstanties gebruikt om namaakwaren van authentieke te kunnen onderscheiden.

Bij EUIPO

Aanvraag indienen om identieke of gelijkende ingeschreven modellen nietig te laten verklaren.

 

In de rechtszaal en in zaken

Treed op tegen inbreukplegers

Wij adviseren om contact op te nemen met een advocaat voordat u stappen onderneemt in een geschil.

 

Breng de inbreukpleger op de hoogte – 'Vordering tot staking'-brieven

Zodra u een geval van inbreuk opmerkt, kunt u overwegen uw concurrent een brief te sturen over het geschil, met daarin een 'vordering tot staking'. Hiermee stelt u uw concurrent formeel in kennis van uw rechten en laat u weten dat hij verdere gerechtelijke stappen kan verwachten als hij uw rechten blijft schenden.

 

Onderhandelen

In sommige gevallen kunt u wellicht via bemiddeling en arbitrage tot een akkoord komen. Dergelijke diensten zijn erop gericht geschillen tussen legitieme ondernemers op te lossen, waarbij beide partijen een kosteneffectieve en praktische oplossing zoeken.

 

Civielrechtelijke maatregelen

Als uw pogingen om de vermeende inbreukpleger te waarschuwen of met hem te onderhandelen mislukken, zijn er andere wettelijke maatregelen voorhanden om inbreuk te bestrijden, zoals een kort geding of conservatoir beslag om wederrechtelijk gebruik van uw merk te voorkomen. In alle gevallen dienen civielrechtelijke procedures ingesteld worden op nationaal niveau in de betreffende EU-rechtsgebieden. Een voordeel van het IGM is dat één rechtbank gemachtigd is zo'n procedure in alle lidstaten in te stellen.

 

Strafrechtelijke maatregelen

Strafrechtelijke maatregelen gelden voor vervalsing of piraterij. Daarvoor moet u contact opnemen met nationale handhavings- en vervolgingsinstanties in het betreffende EU-rechtsgebied.

NB: De regelgeving voor strafrechtelijke handhaving van intellectuele eigendom is niet geharmoniseerd binnen de EU. Strafrechtelijke vervolging wordt op nationaal niveau ingesteld op grond van de betreffende nationale wetgeving. Daarom verschillen de mogelijkheden voor strafrechtelijke handhaving binnen Europa sterk en kan strafrechtelijke vervolging niet altijd in alle landen op dezelfde wijze ingesteld worden.

Als u gevraagd wordt het bestaan van uw IGM in een gerechtelijke procedure te bewijzen, kunt u een gewaarmerkt of niet-gewaarmerkt afschrift van uw inschrijving verkrijgen in uw user area.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie