Procedurele wijzigingen

Procedurele wijzigingen

Per 1 oktober 2017 wordt een aantal procedurele wijzigingen van kracht.

Alle wijzigingen zullen worden verwerkt in de herziene richtsnoeren. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht van een aantal van de belangrijkste wijzigingen; dit is echter geen volledige opsomming. De richtsnoeren van het Bureau blijven de belangrijkste referentie voor gebruikers van het Uniemerkensysteem en voor professionele adviseurs die er zeker van willen zijn dat zij beschikken over de meest recente informatie over de onderzoekspraktijken van EUIPO.

Soort wijziging
Voorrang Weergeven Verbergen

Overzicht

Beroepen op voorrang worden samen met de aanvraag voor een Uniemerk ingediend (voorheen konden dergelijke beroepen na de aanvraag worden ingediend). De documentatie tot staving van het beroep op voorrang moet worden ingediend binnen drie maanden na de datum van indiening (voorheen binnen drie maanden na ontvangst van de verklaring van voorrang). Als deze documentatie niet gesteld is in een van de talen van het Bureau, heeft het Bureau nu de optie te verzoeken om een vertaling.

Een andere wijziging in de praktijk van het Bureau is dat het beroep op voorrang niet langer inhoudelijk wordt onderzocht. Het beroep blijft 'slechts' een aanspraak totdat deze daadwerkelijk wordt ingeroepen en het noodzakelijk is het beroep in een procedure te valideren.

Verkregen onderscheidend vermogen als subsidiaire vordering Weergeven Verbergen

Overzicht

Aanvragers krijgen de mogelijkheid om, aan het begin van de aanvraagprocedure of later, zich te beroepen op artikel 7, lid 3, in het kader van een subsidiaire of alternatieve vordering. Het voordeel van een subsidiaire vordering is dat deze pas in werking treedt als er een negatieve eindbeslissing is genomen over het intrinsiek onderscheidend vermogen. Hierdoor kan de aanvrager volledig gebruikmaken van zijn recht op beroep met betrekking tot intrinsiek onderscheidend vermogen voordat het verkregen onderscheidend vermogen moet worden aangetoond. Dit betekent dat gebruikers pas als het nodig is kosten hoeven te maken voor het verzamelen en overleggen van bewijs van gebruik.

Oppositie-/doorhalingsprocedures Weergeven Verbergen

Overzicht

De vereisten van ontvankelijkheid en onderbouwing van rechtsvorderingen op relatieve gronden zijn opnieuw gerangschikt omwille van de duidelijkheid en om geografische aanduidingen, die als afzonderlijke grond zijn ingevoerd bij artikel 8, lid 6 UMV, in aanmerking te nemen. Bepalingen van toepassing op doorhalingsprocedures enerzijds en oppositieprocedures anderzijds zijn op één lijn gebracht, behalve daar waar verschillen vanwege de verschillende aard van de procedures gerechtvaardigd zijn. De GUMV introduceert een kaderregeling voor laattijdig verstrekt bewijsmateriaal inzake gebruik en codificeert de praktijk van het Bureau met betrekking tot opschorting van afstandsverklaringen en het sluiten/voortzetten van aanhangige procedures inzake vervallenverklaring of nietigverklaring.

Online onderbouwing Weergeven Verbergen

Overzicht

Een duidelijk voorbeeld van aanpassing aan het internettijdperk betreft bewijsmateriaal dat betrekking heeft op oudere, 'geregistreerde' rechten (bijv. ingeschreven handelsmerken, bepaalde tekens die in het handelsverkeer worden gebruikt of geografische aanduidingen) of relevante nationale wetgeving. Als dit bewijsmateriaal toegankelijk is via een door het Bureau erkende online bron, kan de opposant of de aanvrager van de doorhaling dit bewijs verstrekken door te verwijzen naar die bron.

Met het oog hierop ‘erkent‘ het Bureau alle gegevensbanken van de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU en wordt TMview geaccepteerd als ‘toegangsportaal’ tot de nationale bureaus.

Talen en vertaling Weergeven Verbergen

Overzicht

Per 1 oktober 2017 kunnen de meeste bewijstypen in elke gewenste officiële EU-taal ingediend blijven worden. Voor zover de taal die wordt gebruikt voor bewijsmateriaal ter onderbouwing (uitgezonderd bewijsdocumenten van indiening, inschrijving en vernieuwing of van relevante wettelijke bepalingen) niet de proceduretaal is, wordt voortaan alleen een vertaling verlangd op verzoek van het Bureau - uit eigen beweging of na een gemotiveerd verzoek van de andere partij. Bewijs van verkregen onderscheidend vermogen of reputatie zou binnen deze categorie vallen.

Niettemin moet bewijsmateriaal ter onderbouwing (bewijsdocumenten van indiening, inschrijving en vernieuwing of van relevante wettelijke bepalingen) nog steeds worden ingediend in de proceduretaal (of in die taal worden vertaald) binnen de voor de onderbouwing geldende termijn.

Voorts is de “norm voor vertalingen” op grond van artikel 25 UMUV minder stringent dan voorheen. Voor zover een partij heeft aangegeven dat alleen bepaalde delen van het document relevant zijn, hoeven alleen die delen te worden vertaald.

Deze wijzigingen hebben grote voordelen voor gebruikers van het systeem voor Uniemerken. Ze maken de procedure efficiënter en eenvoudiger en leiden tot minder kosten.

Overgang van een Uniemerk bij wijze van rechtsmiddel Tonen Verbergen

Overzicht

Wanneer een Uniemerk zonder instemming van de merkhouder op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven, is de merkhouder gerechtigd de overgang van het Uniemerk te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn of haar handelwijze rechtvaardigt. Voorheen was de vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk het rechtsmiddel waar de houder krachtens de Uniemerkenverordening over beschikte.

Deze nieuwe overgangsprocedure overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder a) van de Uniemerkenverordening zal dezelfde procedurele weg volgen als procedures inzake nietigverklaring overeenkomstig artikel 60 van de Uniemerkenverordening. Bij vorderingen die worden ingesteld op 1 oktober 2017 of later zal de overgang een alternatief rechtsmiddel zijn voor de nietigverklaring van het merk. Bij dit soort vorderingen mag de aanvrager bij zijn vordering tot nietigverklaring op andere gronden ook een verzoek om overgang voegen. In deze gevallen zal het Bureau eerst het verzoek om nietigverklaring onderzoeken (behalve indien er een geldige absolute nietigheidsgrond voorligt op grond van artikel 59, lid 1, onder a) van de Uniemerkenverordening. In dat geval wordt deze grond eerst onderzocht).

Communicatie met het Bureau Weergeven Verbergen

Overzicht

De kanalen waarlangs door en met het Bureau gecommuniceerd kan worden, zijn aangepast aan de ontwikkelingen in de informatietechnologie. In het bijzonder:

 • Verouderde communicatievormen zijn geschrapt, namelijk overhandiging en deponering in een postbus bij het Bureau;
 • ‘Mededeling langs elektronische weg’ wordt ruim gedefinieerd, zodat daaronder nu ook faxen en in potentie vele andere soorten media worden begrepen.  In Besluit EX-17-4 van de uitvoerend directeur betreffende mededelingen langs elektronische weg is vastgelegd in welke mate en onder welke technische voorwaarden deze media kunnen worden gebruikt (zie ook navolgende alinea's over het gebruik van faxapparatuur).
 • De specifieke vermelding van communicatie ‘per telefax en door andere technische middelen’ – die faxen omvat – wordt verwijderd uit de secundaire wetgeving (maar zie het voorgaande punt over ‘mededeling langs elektronische weg’);
 • ‘Koerier’ wordt expliciet geïntroduceerd als middel voor communicatie door en met het Bureau, naast communicatie per post.

Het gebruik van de fax als elektronisch communicatiemiddel
Al blijft de fax op veel terreinen voor het Bureau een belangrijk communicatiemiddel, voor bepaalde taken is het gebruik ervan nu marginaal -  minder dan 1% van de aanvragen voor Uniemerken en ongeveer  2% van hun vernieuwingen worden per fax ingediend. In de wetshervorming is rekening gehouden met de veranderende communicatiegewoonten en het gebruik van de fax voor aanvragen of vernieuwingen van Uniemerken ondervindt hiervan de gevolgen:

 • Sinds 1 oktober 2017 valt de fax, samen met de User Area (e-filing), onder de definitie van communicatie via ‘elektronische middelen’. Dit betekent dat de gereduceerde taks voor Uniemerkaanvragen en -vernieuwingen via elektronische middelen zoals bedoeld in bijlage I bij de Uniemerkenverordening van toepassing is op de fax.
 • Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fax niet langer geaccepteerd voor het indienen van Uniemerkaanvragen -of -vernieuwingen, behalve als back-upsysteem indien e-filing niet mogelijk is door een technisch mankement. In dergelijke gevallen kunnen aanvragers zich per fax verzekeren van een indieningsdatum, indien zij: (i) in het geval van Uniemerkaanvragen dezelfde aanvraag binnen drie werkdagen opnieuw inzenden via e-filing; (ii) in het geval van Uniemerkvernieuwingen de vernieuwingsaanvraag uiterlijk drie werkdagen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke of verlengde wettelijke termijn voor vernieuwing inzenden per fax. Dit is uiteengezet in Besluit nr. EX-17-4 van de directeur (Bijlage).
 
 
Kamers van beroep Weergeven Verbergen

Overzicht

De GUMV voegt bepalingen betreffende de kamers van beroep samen die voorheen verspreid waren over verschillende documenten, waaronder Verordening (EG) Nr. 216/96 van de Commissie (Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep). De voornaamste verduidelijkingen en wijzigingen hebben te maken met de inhoud van de uiteenzetting van de gronden en het verweer, ‘incidentele hogere voorzieningen’, ingestelde vorderingen en voor het eerst bij de kamer van beroep aangedragen feiten of bewijzen, nieuwe absolute gronden die door de kamer van beroep van toepassing worden verklaard, versnelde procedures en de organisatie en structuur van de kamers van beroep.

Overgangsbepalingen Tonen Verbergen

Overzicht

Op 1 oktober 2017 worden zowel de UMUV als de GUMV van kracht. Er zijn echter specifieke bepalingen van toepassing op procedures die reeds voor deze datum zijn gestart. Deze bepalingen gelden tot wanneer deze procedures zijn afgerond. Beide verordeningen bevatten daarom getailleerde overgangsbepalingen waarin wordt omschreven wanneer de nieuwe procedurevoorschriften van toepassing zijn. In de regel zijn beide verordeningen van toepassing op procedures die vanaf 1 oktober 2017 lopende zijn, tenzij dit anders wordt bepaald. U vindt alle overgangsbepalingen in deze tabel.

Het volgende overzicht is van bijzonder belang:

Nieuwe regels over:

Zijn van toepassing op

 • Inhoud van de Uniemerkaanvraag
 • Afbeelding van het Uniemerk
 • Soorten merken
 • Voorrang

Uniemerkaanvragen ingediend op 01/10/2017 of later.

UMUV

 • Inschrijvingsbewijs

Uniemerken ingeschreven op 01/10/2017 of later.

UMUV

 • Talen en vertalingen

Bewijsstukken of vertalingen ingediend op 01/10/2017 of later.

UMUV

 • Onderbouwing en onderzoek van oppositie/nietigheid
 • Online onderbouwing
 • Laattijdig bewijs

Procedures waarvan het gedeelte hoor en wederhoor is begonnen op 01/10/2017 of later.

GUMV

 • Beroepen

Beroepen die zijn ingediend op 01/10/2017 of later.

GUMV

 • Structuur en presentatie van bewijsmateriaal

Indien de periode voor het presenteren van bewijsstukken is begonnen op 01/10/2017 of later.

GUMV

 • Kennisgevingen van het Bureau en communicatie met het Bureau

Kennisgevingen en communicatie die hebben plaatsgevonden op 01/10/2017 of later.

GUMV

 • Opschorting van de procedure

Opschorting die is aangevraagd of opgelegd door het Bureau op 01/10/2017 of later.

GUMV

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Deze rubriek bevat enkel algemene informatie en is bedoeld om de Uniemerkenverordening onder de aandacht te brengen. De inhoud is niet wettelijk bindend.
We raden onze (potentiële) gebruikers sterk aan Verordening (EU) nr. 2015/2424 door te nemen. Deze is beschikbaar in alle talen van de EU.
De richtsnoeren van het Bureau blijven de belangrijkste referentie voor gebruikers van het Uniemerkensysteem en voor professionele adviseurs die er zeker van willen zijn dat zij beschikken over de meest recente informatie over EUIPO’s onderzoekspraktijken.

Informatie over de veranderingen die op 23 maart 2016 in werking zijn getreden, vindt u hier.

Meest recente pagina 11-10-2017